Polski
Instrukcje
Pobierz instrukcje produktów.
Pobierz instrukcje produktów.
Tytuł Język Rozmiar  
Instrukcja obsługi Polski 1.97 MB Pobierz
Dokumentacja aparatu (pełna instrukcja) Polski 21.28 MB Pobierz
Przewodnik użytkownika (wersja online) Polski - Wyświetl
Setting Guide (For Still Photography) English 2.11 MB Pobierz
Technical Guide(N-Log Recording Edition) English 526.95 KB Pobierz
Zużycie energii w trybie czuwania Polski 131.59 KB Pobierz
Technical Guide(N-Log 3D LUT Edition) English 452.56 KB Pobierz
Portrait and Wedding Photography Guide English 4.91 MB Pobierz
Technical Guide (RAW Video Recording Edition) Polski 1.42 MB Pobierz
N-Log Specification Document English 37.35 KB Pobierz
Technical Guide (N-Log Editing Edition) English 1.54 MB Pobierz
Umowa dotycząca pobierania instrukcji

Niniejsze Warunki pobierania („Umowa”) stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem (osobą fizyczną lub podmiotem) a Nikon Corporation lub powiązaną firmą („Nikon”), określającą warunki regulujące pobieranie instrukcji obsługi naszych produktów („Instrukcja”).  Klikając przycisk „Pobierz” na tej stronie w celu rozpoczęcia pobierania Instrukcji, użytkownik potwierdza akceptację niniejszej Umowy i uznaje jej postanowienia za wiążące.  Proszę uważnie przeczytać niniejszą Umowę przed rozpoczęciem pobierania.

Umowa

Ta licencja nie oznacza sprzedaży Instrukcji, a użytkownik nie zostaje właścicielem Instrukcji poprzez zakup jakiegokolwiek produktu, pobranie i/lub użytkowanie tej Instrukcji.  Nikon zachowuje własność Instrukcji i wszystkich jej kopii oraz powiązanych praw własności intelektualnej i zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową.  Niniejsza Umowa stanowi pełną i wyłączną umowę, ustną lub pisemną, zawartą pomiędzy użytkownikiem a Nikon.

1. INSTRUKCJA

Instrukcja jest przeznaczona dla klientów, którzy zakupili nasze produkty.  Możemy nie być w stanie odpowiadać na zapytania od osób, które nie zakupiły naszych produktów.  Proszę zwrócić uwagę, że instrukcja oraz dane kontaktowe w niej zawarte podlegają zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja jest chroniona przez prawo autorskie Japonii oraz międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej.  Na każdej kopii należy odtworzyć uwagę dotyczącą praw autorskich Nikon oraz wszelkie inne informacje dotyczące własności, jakie znajdują się na oryginale.

2. OGRANICZENIA

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy nie przewidują inaczej, użytkownikowi nie wolno tworzyć lub dystrybuować kopii Instrukcji pośród innych osób ani elektronicznie przesyłać Instrukcji z jednego komputera do innego komputera za pośrednictwem sieci.  UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ ANI USUWAĆ ŻADNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, ANI INNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRAW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI.  UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO CEDOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ, ADAPTOWAĆ, TŁUMACZYĆ, WYNAJMOWAĆ, ODDAWAĆ W LEASING, WYPOŻYCZAĆ, ODSPRZEDAWAĆ, DYSTRYBUOWAĆ, PRZETWARZAĆ W SIECI ANI TWORZYĆ PRAC POCHODNYCH W OPARCIU O INSTRUKCJĘ LUB DOWOLNĄ JEJ CZĘŚĆ.

3. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ZOBOWIĄZANIA

W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, INSTRUKCJA JEST PRZEKAZYWANA W „STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, A FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE WYRAŹNIE UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJE I RĘKOJMIE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH.  W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ DZIAŁANIA INSTRUKCJI ANI PRZYDATNOŚCI REZULTATÓW UZYSKANYCH PRZY JEJ POMOCY, ANI TEGO, ŻE INSTRUKCJA SPEŁNI WYMOGI UŻYTKOWNIKA LUB JEJ UŻYTKOWANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB POZBAWIONE WIRUSÓW.  W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, STRATY LUB KOSZTY WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ITP., WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, STRAT LUB KOSZTÓW.  NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ TEJ UMOWY, A WSZELKIE UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST UPRAWNIONE JEDYNIE ZGODNIE Z JEGO POSTANOWIENIAMI.

4. OGÓLNE

Niniejsza Umowa podlega, jest interpretowana i podlega wykładni prawa Japonii z wyłączeniem jego przepisów prawa kolizyjnego.  W przypadku wystąpienia sporu w odniesieniu do niniejszej Umowy, użytkownik niniejszym zgadza się na objęcie jurysdykcją Japonii i zrzeka się prawa do wnoszenia sprzeciwu w oparciu o argumentację, że takie forum jest niedogodne (zasada forum non conveniens).  Ponadto użytkownik zgadza się na przekazywanie pism procesowych dotyczących jakichkolwiek postępowań prawnych wynikających z niniejszej Umowy pocztą zwykłą lub innymi sposobami doręczenia za poręczeniem dostępnymi komercyjnie w rozsądnym zakresie.  Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznane za nieważne, pozostałe postanowienia nie zostaną unieważnione i pozostaną całkowicie wiążące.  Niniejsza Umowa stanowi całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a Nikon i zastępuje wszelkie inne umowy dotyczące przedmiotu tej Umowy.  Fakt nieskorzystania przez jedną ze stron z możliwości wymagania pełnego przestrzegania dowolnego z postanowień Umowy lub skorzystania z dowolnych możliwości, praw lub środków prawnych w niej zawartych nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się możliwości skorzystania w przyszłości z takiego zapisu, postanowienia, opcji, prawa lub środków prawnych, a takie zapisy, postanowienia, opcje, prawa lub środki prawne pozostaną całkowicie wiążące.  Nagłówki sekcji niniejszej Umowy zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie stanowią jej części ani nie wpływają w żaden sposób na znaczenie lub interpretację niniejszej Umowy.  Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, postanowienia sekcji 3 i sekcji 4 wraz z wszelkimi postanowieniami, które w swoim wyraźnym brzmieniu mają zastosowanie do okresów po zakończeniu niniejszej Umowy, pozostają wiążące po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny.

Instrukcje do produktów Nikon/ 2018/02/15/   Wer.2.0.0

Oprogramowanie sprzętowe

    Pobierz oprogramowanie sprzętowe do cyfrowych produktów firmy Nikon (oprogramowanie sprzętowe to wbudowane oprogramowanie kontrolujące pracę aparatów i innych urządzeń). Aby wyświetlić opisy, przestrogi i pobrać instrukcje instalacji, kliknij „Wyświetl stronę pobierania”.Zwróć uwagę, że w przypadku niektórych uaktualnień oprogramowania sprzętowego konieczne może być użycie czytnika kart lub innego urządzenia. Instrukcja znajduje się na stronie pobierania.

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania.
Tytuł Wersja Data wydania  
Oprogramowanie sprzętowe Z 6II C:Ver.1.62 2024/03/26 Wyświetl stronę pobierania Szczegółowe informacje
Oprogramowanie
Pobierz oprogramowanie przeznaczone dla produktów firmy Nikon. Aby wyświetlić opisy, przestrogi i pobrać instrukcje instalacji, kliknij „Wyświetl stronę pobierania”.
Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania.
Tytuł Wersja Data wydania  
Wireless Transmitter Utility Full
Ver. 1.12.0
2024/06/19 Wyświetl stronę pobierania Szczegółowe informacje
NX Tether Full
Ver. 2.1.0
2024/06/19 Wyświetl stronę pobierania Szczegółowe informacje
NX Studio Full
Ver. 1.7.0
2024/06/18 Wyświetl stronę pobierania Szczegółowe informacje
N-Log 3D LUT Full
Ver. 1.07
2024/06/18 Wyświetl stronę pobierania Szczegółowe informacje
Camera Control Pro 2 Full
Ver. 2.37.1
2024/05/08 Wyświetl stronę pobierania Szczegółowe informacje
Picture Control Utility 2 Full
Ver. 2.4.15
2023/05/23 Wyświetl stronę pobierania Szczegółowe informacje
Webcam Utility (Windows) Full
Ver. 1.1.1
2022/04/20 Wyświetl stronę pobierania Szczegółowe informacje
Pairing Tool for NX Field Full
Ver. 1.0.1
2022/03/30 Wyświetl stronę pobierania Szczegółowe informacje
Webcam Utility (Mac) Full
Ver. 1.1.0
2021/11/09 Wyświetl stronę pobierania Szczegółowe informacje
NEF Codec Full
Ver. 1.31.2
2021/11/09 Wyświetl stronę pobierania Szczegółowe informacje

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.