Tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng
Tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
Tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
Tiêu đề Ngôn ngữ Dung lượng  
Tài liệu tham khảo (hướng dẫn đầy đủ) Tiếng Việt 9.81 MB Tải về
Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Việt 4.02 MB Tải về
Thỏa Thuận Tải Về Tài Liệu Hướng Dẫn

Điều Khoản Và Điều Kiện Tải Về này ("Thỏa thuận") cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn (cá nhân hoặc một cá thể) và Nikon Corporation hoặc công ty liên kết của nó ("Nikon") với các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc bạn tải xuống tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm của chúng tôi (“Tài liệu hướng dẫn”). Bằng việc nhấp vào nút “Tải về” trên trang này để bắt đầu tải về Tài liệu hướng dẫn, bạn thể hiện sự chấp thuận Thỏa thuận này và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này. Vui lòng đọc Thỏa thuận này một cách cẩn thận trước khi bắt đầu tải.

Thỏa thuận

Giấy phép này không phải là việc bán Tài liệu hướng dẫn và bạn không trở thành chủ sở hữu của Tài liệu hướng dẫn thông qua việc mua bất kỳ sản phẩm, bản tải về và/hoặc việc sử dụng nào. Nikon giữ lại quyền sở hữu của Tài liệu hướng dẫn và tất cả các bản sao của nó và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, và giữ lại những quyền không được cấp cho bạn một cách rõ ràng theo Thỏa thuận này. Thỏa thuận này cấu thành một thỏa thuận đầy đủ và hoàn chỉnh, bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa bạn và Nikon.

1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Tài liệu hướng dẫn được dành cho các khách hàng mua sản phẩm của chúng tôi.  Chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi của những người không mua sản phẩm của chúng tôi.  Xin lưu ý rằng tài liệu hướng dẫn và thông tin liên lạc trong đó có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Tài liệu hướng dẫn được bảo vệ theo luật bản quyền của Nhật Bản và pháp luật và điều ước bản quyền quốc tế.  Bạn phải tạo lại thông báo bản quyền của Nikon và bất kỳ thông báo độc quyền nào khác dựa theo bản gốc.

2.GIỚI HẠN

Trừ khi có quy định nào khác trong Thỏa thuận này, bạn không thể tạo hoặc phân phối các bản sao của Tài liệu hướng dẫn này cho người khác hoặc chuyển giao ở dạng điện tử Tài liệu hướng dẫn từ một máy tính này sang máy khác qua mạng. BẠN KHÔNG ĐƯỢC THAY ĐỔI HOẶC XÓA BỎ THÔNG BÁO BẢN QUYỀN, THƯƠNG HIỆU HOẶC THÔNG BÁO BẢO VỆ KHÁC CÓ TRONG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN. BẠN KHÔNG ĐƯỢC NHƯỢNG LẠI HOẶC HỦY BỎ, SỬA ĐỔI, DỊCH, THUÊ, CHO THUÊ, CHO MƯỢN, BÁN LẠI, PHÂN PHỐI, TẠO MẠNG LƯỚI HOẶC TẠO HOẶC TẠO SẢN PHẨM PHÁI SINH DỰA THEO TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HAY BẤT CỨ PHẦN NÀO TRONG ĐÓ.

3. BẢO HÀNH GIỚI HẠN VÀ KHƯỚC TỪ

TỚI MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐƯỢC CUNG CẤP THEO CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO, VÀ NIKON, NHÂN VIÊN, NHÀ PHÂN PHỐI, ĐẠI LÝ VÀ ĐẠI LÝ ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC VIỆC KHÔNG VI PHẠM.  TỚI MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, NIKON, NHÂN VIÊN, NHÀ PHÂN PHỐI, CƠ SỞ BÁN HÀNG VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA NÓ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ HOẠT ĐỘNG HOẶC KẾT QUẢ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC TỪ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, HOẶC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÓ THỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, BỊ LỖI, HOẶC CÓ VI RÚT.  TỚI MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, NIKON, NHÂN VIÊN, NHÀ PHÂN PHỐI, CƠ SỞ BÁN HÀNG HOẶC ĐẠI LÝ CỦA NÓ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI, MẤT MÁT PHÍ TỔN MANG TÍNH HẬU QUẢ HAY VÔ TÌNH THEO BẤT KỲ DẠNG NÀO, DÙ VIỆC MẤT MÁT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, HOẶC PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC DO TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GÂY RA, CHO DÙ NIKON, NHÂN VIÊN, NHÀ PHÂN PHỐI, CƠ SỞ BÁN HÀNG HOẶC ĐẠI LÝ ĐÃ ĐƯỢC KHYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI, MẤT MÁT, HOẶC CHI PHÍ ĐÓ.  PHẦN KHƯỚC TỪ NÀY CẤU THÀNH MỘT PHẦN QUAN TRỌNG CỦA THỎA THUẬN NÀY VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY NGOẠI TRỪ ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO PHẦN KHƯỚC TỪ NÀY.

4. TỔNG QUÁT

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi và được hiểu theo luật pháp của Nhật Bản bất kể những xung đột về nguyên tắc pháp luật. Trong trường hợp có tranh chấp nảy sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, bạn đồng ý với thẩm quyền xét xử cá nhân của Nhật Bản và từ bỏ bất kỳ phản đối nào cho rằng tòa án như vậy là bất tiện. Thêm nữa, bạn phải đồng ý với quy trình xử lý trong bất kỳ hành động nào phát sinh từ Thỏa thuận này qua thư thường hoặc các phương tiện thương mại hợp lý khác về việc giao nhận. Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ vì lý do nào đó, thì các điều khoản còn lại sẽ không bị vô hiệu và vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành. Thỏa thuận này đặt ra toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và Nikon, nó vượt trên và thay thế mọi thoả thuận khác có liên quan đến đối tượng của Thỏa thuận này. Việc phần nào đó không thể đòi hỏi việc thực hiện chặt chẽ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Thỏa thuận này, hay việc thực hiện bất kỳ lựa chọn nào, quyền nào hoặc biện pháp khắc phục nào ở đây, sẽ không được hiểu như là việc từ bỏ bất kỳ việc áp dụng trong tương lai những điều khoản, quy định, lựa chọn, quyền hoặc biện pháp khắc phục đó và điều khoản, quy định, lựa chọn, quyền hoặc biện pháp khắc phục đó sẽ tiếp tục có hiệu lực và hiệu quả đầy đủ. Các tiêu đề của các phần của Thỏa thuận này được đưa vào vì sự tiện lợi và không được coi là một phần của thỏa thuận này hoặc gây ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào đến ý nghĩa hay việc giải thích Thỏa thuận này. Trừ khi có quy định rõ ràng ở đây, các quy định của phần 3 và phần 4 cùng với các quy định có điều khoản rõ ràng áp dụng cho giai đoạn sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa thuận này với bất cứ lý do nào.

Tài liệu hướng dẫn cho các sản phẩm Nikon/ 2018/02/15/   Phiên bản 2.0.0

Firmware
Tải về firmware cho các thiết bị kỹ thuật số Nikon (firmware là phần mềm tích hợp để điều khiển máy ảnh và các thiết bị khác). Để xem mô tả, cảnh báo, hướng dẫn tải về và cài đặt, nhấp vào "Xem trang tải về".Lưu ý rằng có thể cần có đầu đọc thẻ hoặc thiết bị khác đối với một số bản cập nhật firmware. Có thể xem hướng dẫn trên trang tải về.
Mặc dù thiết bị của bạn không hỗ trợ dịch vụ tải xuống này, có thể dùng nó để xem thông tin tải xuống.
Tiêu đề Phiên bản Ngày phát hành  
Firmware Nikon 1 V2 A:Ver.1.22 / B:Ver.1.21 2018/03/27 Xem trang tải về Chi tiết
Phần mềm
Tải về phần mềm cho các sản phẩm Nikon. Để xem mô tả, cảnh báo, hướng dẫn tải về và cài đặt, nhấp vào "Xem trang tải về".
Mặc dù thiết bị của bạn không hỗ trợ dịch vụ tải xuống này, có thể dùng nó để xem thông tin tải xuống.
Tiêu đề Phiên bản Ngày phát hành  

Có thể xem các tệp PDF bằng cách sử dụng phần mềm miễn phí Adobe® Reader®.
Tải Adobe® Reader®.