ภาษาไทย
คู่มือ
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
หัวข้อ ภาษา ขนาด  
Technical Guide (N-Log Editing Edition) English 1.54 MB ดาวน์โหลด
Technical Guide(N-Log 3D LUT Edition) English 1.32 MB ดาวน์โหลด
ข้อตกลงการดาวน์โหลดคู่มือ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการดาวน์โหลดเหล่านี้ ("ข้อตกลง") เป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่กระทำขึ้นระหว่างคุณ (ทั้งที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียว) กับบริษัท Nikon Corporation หรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ("Nikon") ที่ชี้แจงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการควบคุมการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา (“คู่มือ”)  เมื่อคุณคลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด” ในหน้าเว็บนี้เพื่อเริ่มต้นดาวน์โหลดคู่มือ คุณได้แสดงการยอมรับของคุณต่อข้อตกลงนี้และยอมรับที่จะผูกมัดโดยข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นดาวน์โหลด

ข้อตกลง

ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี้ไม่ใช่การจำหน่ายคู่มือและคุณไม่สามารถกลายเป็นเจ้าของคู่มือดังกล่าวผ่านทางการซื้อผลิตภัณฑ์ การดาวน์โหลดและ/หรือการใช้งานใดๆ ของคุณ Nikon ผูกขาดความเป็นเจ้าของคู่มือและสำเนาทั้งหมดของคู่มือดังกล่าว รวมถึงสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้แก่คุณอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงเฉพาะและครบถ้วน ทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างคุณและ Nikon

1. คู่มือ

คู่มือมีไว้สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา เราอาจไม่สามารถตอบการสอบถามจากบุคคลที่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดทราบว่าคู่มือและข้อมูลการติดต่อในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือนี้ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและสัญญาระหว่างประเทศ คุณต้องทำสำเนาประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ของ Nikon และข้อความแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ ที่แสดงอยู่บนต้นฉบับซ้ำบนสำเนาแต่ละชุด

2. ข้อจำกัด

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ คุณจะต้องไม่ทำสำเนาหรือแจกจ่ายคู่มือให้กับผู้อื่นหรือส่งคู่มือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยข้ามเครือข่าย  คุณต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อความแสดงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อความแสดงความคุ้มครองที่มีอยู่ในคู่มือนี้  คุณต้องไม่โอนสิทธิ์หรือจำหน่ายจ่ายโอน ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แปล ให้เช่า ปล่อยเช่า ให้กู้ยืม จำหน่ายซ้ำ จ่ายแจก สร้างเครือข่าย หรือสร้างหรือได้สร้างงานที่ลอกเลียนแบบจากคู่มือหรือส่วนใดๆ จากคู่มือดังกล่าว

3. การรับประกันอย่างจำกัดและข้อสงวนสิทธิ์

คู่มือนี้จัดให้ไว้ "ตามที่เป็นอยู่" ในขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้กระทำได้ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ และบริษัท NIKON พนักงาน ผู้จำหน่ายจ่ายแจก ผู้ประกอบการค้า และตัวแทนของบริษัท สงวนสิทธิ์เป็นการเฉพาะต่อการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันใดๆ ต่อความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง หรือการไม่ล่วงล้ำสิทธิ์ที่มีอยู่  โดยขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้กระทำได้ บริษัท NIKON พนักงาน ผู้จำหน่ายจ่ายแจก ผู้ประกอบการค้า และตัวแทนของบริษัท ไม่รับประกันว่าผลการปฏิบัติการหรือผลลัพธ์ที่คุณอาจได้รับจากคู่มือ หรือว่าคู่มือตอบสนองต่อเงื่อนไขของคุณ หรือว่าการปฏิบัติการของคู่มือจะเป็นไปโดยไม่มีการรบกวน ปราศจากข้อผิดพลาด หรือปลอดไวรัส  โดยขอบเขตสูงสุดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้กระทำได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท NIKON หรือพนักงาน ผู้จำหน่ายจ่ายแจก ผู้ประกอบการค้า และตัวแทนของบริษัท ไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อความเสียหาย ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่คุณ ทั้งโดยทางอ้อม ผลที่ตามมา หรือโดยไม่ตั้งใจใดๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียรายได้ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลอันเนื่องมาจากการใช้คู่มือนี้ ไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใด แม้ว่าบริษัท NIKON พนักงาน ผู้จำหน่ายจ่ายแจก ผู้ประกอบการค้า และตัวแทนของบริษัทได้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นก็ตาม  ข้อสงวนสิทธิ์นี้เป็นองค์ประกอบส่วนที่สำคัญที่สุดของข้อตกลงนี้และไม่อนุญาตให้ใช้งานคู่มือนี้เว้นแต่จะใช้งานภายใต้ข้อสงวนสิทธิ์นี้

4. ทั่วไป

ข้อตกลงนี้ควบคุมโดยและต้องตีความโดยสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นโดยไม่คำนึงถึงการขัดกันแห่งหลักกฎหมาย  ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นภายใต้หรือในความเชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้ คุณให้ความยินยอมในที่นี้ต่อขอบเขตอำนาจศาลตามหลักบุคคลของประเทศญี่ปุ่น และสละสิทธิ์การคัดค้านใดๆ ต่อความไม่สะดวกของศาลดังกล่าว  คุณยังให้ความยินยอมต่อบริการของกระบวนการในการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้โดยทางจดหมายทั่วไปหรือวิธีที่สมเหตุสมผลเชิงพาณิชย์ของการจัดส่งที่มีการยืนยันการรับ  หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ถูกกำหนดให้เป็นโมฆะเพื่อเหตุผลใดๆ ก็ตาม ข้อกำหนดในส่วนที่เหลือจะไม่ถือเป็นโมฆะและจะยังคงมีผลและมีการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ  ข้อตกลงนี้ได้ชี้แจงข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจระหว่างคุณและบริษัท Nikon และใช้แทนที่และเปลี่ยนแทนข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงนี้  ความล้มเหลวของหุ้นส่วนใดๆ ต่อการยืนยันในเรื่องการปฏิบัติการที่เคร่งครัดของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้ หรือการดำเนินการอันเป็นทางเลือก สิทธิ หรือการแก้ไขที่มีอยู่ในที่นี้ จะต้องไม่หมายความถึงการสละสิทธิ์ของการใช้งานในอนาคตของข้อกำหนด เงื่อนไข ทางเลือก สิทธิ หรือการแก้ไขดังกล่าว และข้อกำหนด เงื่อนไข ทางเลือก สิทธิ หรือการแก้ไขดังกล่าวนั้นจะต้องต่อเนื่องและคงไว้ซึ่งการบังคับใช้และมีผลอย่างเต็มรูปแบบ  หัวข้อส่วนเนื้อหาของข้อตกลงนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะต้องไม่สร้างส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนี้หรือส่งผลในวิถีทางใดต่อความหมายหรือการตีความของข้อตกลงนี้  ยกเว้นแต่ว่ามีการแสดงความชัดแจ้งในเรื่องนี้ ข้อกำหนดของส่วนที่ 3 และ ส่วนที่ 4 รวมกับข้อกำหนดใดๆ ที่มีการแสดงเงื่อนไขที่ชัดแจ้งว่ามีผลบังคับใช้ในช่วงเวลาหลังจากที่มีการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้ จะต้องรอดพ้นสิ้นสุดการใช้ข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

คู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์ Nikon/ 2018/02/15/   Ver.2.0.0

เฟิร์มแวร์
ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิตอลของ Nikon (เฟิร์มแวร์ เป็นซอฟต์แวร์ในตัวเครื่องที่ทำหน้าที่ควบคุมกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์อื่นๆ) หากต้องการดูคำอธิบาย ข้อควรระวัง และคำชี้แจงการดาวน์โหลดและการติดตั้ง ให้คลิกที่ “ดูหน้าดาวน์โหลด”โปรดทราบว่าอาจต้องการตัวอ่านการ์ดหรือเครื่องมืออื่นๆ สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์เล็กน้อย สามารถดูคำชี้แจงได้ในหน้าดาวน์โหลด
แม้ว่าอุปกรณ์ของท่านจะไม่รองรับบริการดาวน์โหลดนี้ แต่สามารถใช้เพื่อดูข้อมูลการดาวน์โหลดได้
หัวข้อ เวอร์ชั่น พร้อมให้ดาวน์โหลด  
เฟิร์มแวร์ Z f C:Ver.1.20 2024/04/30 ดูหน้าดาวน์โหลด รายละเอียด
ซอฟต์แวร์
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ Nikon หากต้องการดูคำอธิบาย ข้อควรระวัง และคำชี้แจงการดาวน์โหลดและการติดตั้ง ให้คลิกที่ "ดูหน้าดาวน์โหลด"
แม้ว่าอุปกรณ์ของท่านจะไม่รองรับบริการดาวน์โหลดนี้ แต่สามารถใช้เพื่อดูข้อมูลการดาวน์โหลดได้
หัวข้อ เวอร์ชั่น พร้อมให้ดาวน์โหลด  
Wireless Transmitter Utility Full
Ver. 1.11.0
2023/10/03 ดูหน้าดาวน์โหลด รายละเอียด
Webcam Utility (Windows) Full
Ver. 1.1.1
2022/04/20 ดูหน้าดาวน์โหลด รายละเอียด
Webcam Utility (mac) Full
Ver. 1.1.0
2021/11/09 ดูหน้าดาวน์โหลด รายละเอียด

สามารถดูไฟล์ PDF ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ฟรี Adobe® Reader®
ดาวน์โหลด Adobe® Reader®