Svenska

Även om din enhet inte stöder denna nedladdningstjänst kan den användas för att visa hämtad information. Länkar till nedladdningar kan skickas via e-post för nedladdning på en dator.

D6 Firmware

Välj ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Detta uppdateringsprogram för programvara är avsett för den kundägda produkt som listas ovan (den “påverkade produkten”), och tillhandahålls endast om avtalet som listas nedan accepteras. Genom att välja “Jag accepterar” och klicka på “Ladda ner” har du accepterat villkoren i avtalet. Se till att du förstår villkoren i avtalet innan du startar nedladdningen.

 • • Denna tjänst tillhandahåller programvara som kan användas för att uppdatera D6-kamerans firmware “C” till version 1.40. Innan du fortsätter, välj Firmwareversion i kamerans INSTÄLLNINGSMENY och kontrollera kamerans firmwareversion. Du behöver inte ladda ner eller installera denna uppdatering om det firmware som listas ovan redan är installerat.
 • • Denna uppdatering innehåller alla ändringar från tidigare uppdateringar.
 • • Läs informationen nedan innan du fortsätter.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.33 till 1.40
 • • Lade till alternativet Välj överföra alla (kabelnätv./WT) till uppspelningsmenyn “i” som kan användas för att för överföring markera alla bilder som uppfyller de kriterier som för närvarande valts för filtrerad uppspelning.
 • • Ändringar har gjorts av knapparna som används för att markera bilder för överföring när kameran är ansluten till en dator eller FTP-server:
  • - Bilder kan nu markeras för prioriterad överföring genom att hålla in OK-knappen och trycka multiväljaren åt vänster.
  • - Håll in OK-knappen och tryck på mitten av multiväljaren för att markera bilder för icke-prioriterad överföring.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Automatisk vitbalans fungerade inte som förväntat om (a) vitbalans inte var bland de inställningar som hämtats via Anpassad inställning f3 (Anpassningar) > Återkalla fotograferingsfunkt. eller Återkalla fotograferingsfunkt. (håll) i ANPASSNINGSMENY eller (b) en åtgärd med Återkalla fotograferingsfunkt. eller Återkalla fotograferingsfunkt. (håll) utfördes under tiden exponering och vitbalans var låsta med hjälp av en kontroll som tilldelats AE-/AWB-lås (håll) via Anpassad inställning f3 (Anpassningar) i ANPASSNINGSMENY.
  • - Bländaren återställdes när granskningsknappen trycktes in för att zooma in på livevisningsdisplayen vid maximal bländare.
Ändringar från tidigare versioner
Ändringar från “C” firmwareversion 1.32 till 1.33
 • • Åtgärdade ett problem som i mycket sällsynta fall orsakade att två bilder togs med ett enda tryck på avtryckaren när Enkelbild var valt som utlösarläge.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.31 till 1.32
 • • Åtgärdade ett problem som i mycket sällsynta fall orsakade att slutaren inte utlöstes när avtryckaren trycktes in och flera bilder togs i följd av ett porträttmotiv.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.30 till 1.31
 • • Löste följande problem:
  • - Att väcka kameran genom att trycka på ett reglage så som AF-ON-knappen efter att väntelägestimern löpt ut kunde i mycket sällsynta fall göra att kamerainställningarna ändrades eller att fotograferingen kunde starta utan att avtryckaren trycktes in.
  • - Avtryckaren kunde i mycket sällsynta fall sluta svara efter en serie bilder tagits i serietagningsläget eller efter en oavbruten serie bilder tagits i snabb följd i enkelbildsläget.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.20 till 1.30
 • • Ett nytt alternativ, Behåll exp. när f-numret ändras, har lagts till på menyn Anpassade inställningar i position b8. När Av har valts för Inställningar för ISO-känslighet > Automatisk ISO-känslighet i fotograferingsmenyn i läge M, kan åtgärder såsom att byta till ett objektiv med ett annat bländarvärde orsaka oavsiktliga förändringar av bländaren. Om ett annat alternativ än Av är valt för Behåll exp. när f-numret ändras justerar kameran slutartiden eller ISO-känsligheten för att bibehålla exponeringen med det aktuella värdet.

  Andra åtgärder för vilka automatisk exponering bibehålls omfattar:

  • - zoomjustering på objektiv som har olika värden för maximal bländare vid största och minsta zoomförhållande,
  • - montering av en telekonverter och
  • - ändring av fokusavståndet när ett mikroobjektiv är monterat.
 • • Ändringar har införts för att förbättra autofokusfunktionens tillförlitlighet.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.11 till 1.20
 • • Alternativet Återkalla fotograferingsfunkt. (håll) har lagts till Anpassad inställning f3 Anpassningar. Genom att tilldela denna roll till ett reglage kan du hämta tidigare sparade värden för inställningar såsom exponering och mätning genom att trycka på reglaget en gång under fotografering med sökaren. De tidigare värdena kan återställas genom att trycka på reglaget en andra gång. Återkalla fotograferingsfunkt. (håll) kan tilldelas Granskningsknapp, Fn1-knapp, Fn2-knapp, Fn-knapp för vertikal fotografering, AF-ON-knapp, Sekundärväljarens mitt, AF-ON-knapp för vertikal fotogr., Filminspelningsknapp eller Funktionsknappar på objektivet.
 • • Ett nytt alternativ, Prioritera sekundärväljare mitt, har lagts till på menyn Anpassade inställningar i position f13. Även om sekundärväljaren vid standardinställningarna inte kan användas för att placera fokuspunkten medan du trycker på mitten, kan du genom att välja Av för Prioritera sekundärväljare mitt hålla på mitten och fortfarande placera fokuspunkten genom att trycka sekundärväljaren uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger. Du kan till exempel tilldela AF-områdesläge till mitten av sekundärväljaren och sedan använda sekundärväljaren för att placera fokuspunkten medan mitten fortfarande fungerar i AF-områdesläge.
 • • Alternativet Hastighet för val av fokuspunkt har lagts till Anpassad inställning a17 Alternativ för fokuspunkt. Hastigheten med vilken fokuspunkterna för fotografering med sökaren kan ändras genom att hålla in sekundärväljaren eller hålla multiväljaren tryckt uppåt, nedåt, vänster eller höger kan väljas från Normal, Snabb och Extra snabb.
 • • Betyg visas nu hela tiden under visningszoom, även när Ingen (endast bilden) har valts för visningsalternativ.
 • • Kameran kan nu mer tillförlitligt fokusera på otillräckligt belysta motiv med låg kontrast när dynamiskt AF-område har valts för AF-områdesläge.
Ändringar från “C” firmwareversion 1.10 till 1.11
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Om man med zoomobjektiv, för vilka inga tidigare sparade värden fanns, utförde automatisk AF-finjustering vid en viss brännvidd (minimum eller maximum) resulterade detta i att värdet för den återstående brännvidden inte sparades korrekt. Denna åtgärd åtföljs av ändringar i arbetsflödet.
  • - När radiostyrd AWL användes med två eller fler fjärrblixtenheter justerades inte blixtstyrkan för i-TTL-blixtstyrning för att återspegla de värden som valts för:
   • ▹ blixtkompensation,
   • ▹ exponeringskompensation (Hela kompositionen vald för Anpassad inställning e3 Exponeringskomp. för blixt i ANPASSNINGSMENY),
   • ▹ blixtgafflingsökning eller
   • ▹ exponeringsgafflings-/blixtgafflingsökning
Ändringar från “C” firmwareversion 1.00 till 1.10
 • • Användare kan nu välja önskat band (2,4 eller 5 GHz) för värddatorns SSID vid anslutning till trådlösa nätverk via en trådlös sändare WT-6 monterad på kameran. Bandet visas i nätverksdialogrutan för Connection Wizard och efter anslutning i displayen Kabelanslutet nätverk/WT.
 • • Automatisk fokusering vid fotografering med sökaren har förbättrats.
 • • Val av fokuspunkt fungerar nu smidigt även om användaren plötsligt byter riktning med multiväljaren eller sekundärväljaren.
 • • Åtgärdade följande problem:
  • - Autofokus gav ibland oförutsägbara resultat när funktionen användes med vissa AF-S-objektiv med en maximal bländare större än f/2.8.
  • -  I stället för att blinka förblev nätverksindikatorn tänd när en Ethernet-anslutning upprättades.
  • - Den trådlösa sändaren WT-6 kunde inte användas för att koppla samman trådlösa nätverk med SSID:er som innehöll ett mellanslag, semikolon (“;”), och-tecken (“&”) eller bakstreck (“\”, eller, i JIS-teckenuppsättningen, “¥”).
  • - Indikatorerna för över- och underexponering i sökaren inverterades när +0- valdes för Anpassad inställning f9 (Invertera indikatorer) i kamerans ANPASSNINGSMENY.
  • - Exponeringsindikatorerna uppdaterades långsamt när slutartid, bländare eller ISO-känslighet justerades med hjälp av den primära eller sekundära kommandoratten.
  • - Om, när Fokuspunkt och AF-områdesläge valts för Anpassad inställning a5 (Spara punkter eft. orient.) i kamerans ANPASSNINGSMENY, väntelägestimern löpte ut med kameran i stående (porträtt) orientering och kameran sedan vreds till liggande (landskap) orientering innan väntelägestimern återaktiverades, kunde kameran inte återställa AF-områdesläget som tidigare valts för liggande orientering utan växlade istället till AF-områdesläge valt med kameran i stående orientering.
  • - Följande blev inte omedelbart uppdaterat för att återspegla det verkliga antalet återstående exponeringar efter att bilder raderats:
   • • antalet återstående exponeringar som visades i den övre kontrollpanelen när kameran var avstängd, och
   • • bildräkningsvisningen i den bakre kontrollpanelen när Bildräknare valts för Anpassad inställning d12 (Bakre kontrollpanel) i kamerans ANPASSNINGSMENY.
  • - Alternativet AF-finjusteringsalternativ kunde användas för att lagra endast en uppsättning finjusteringsvärden för AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR-objektiv: användare kunde lagra antingen värden för användning med den inbyggda telekonvertern eller värden för användning utan, men inte båda.
Visa kamerans firmwareversion
 1. Slå på kameran.
 2. Tryck på kamerans MENU-knapp och välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY för att visa kamerans firmwareversion.
 3. Kontrollera kamerans firmwareversion.
 4. Stäng av kameran.
Produktbeskrivning
Namn D6 “C” Firmwareversion 1.40
Kameror som stöds D6
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–1.33
Filnamn F-D6-V140W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Notera: En dator och kortläsare krävs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Skapa en mapp på datorns hårddisk och namnge den enligt dina önskemål.
 2. Ladda ner F-D6-V140W.exe till mappen som skapades i steg 1.
 3. Kör F-D6-V140W.exe för att packa upp följande fil till en mapp som heter “D6Update”:
  • D6__0140.bin (kamerans firmware)
 4. Använd ett kortfack eller kortläsare och kopiera “D6__0140.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 5. Sätt i minneskortet i fack 1 på kameran och slå på kameran.
 6. Välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 7. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 8. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade instruktioner eller information om den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, ladda ner följande PDF-fil:
DSLR_Firmup_Win_Sv.pdf (PDF) (0,22 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Notera: Licensen för programvara med öppen källkod som ingår i kamerans drivrutin NVM Express finns under “BSD License (NVM Express Driver)”.

Produktbeskrivning
Namn D6 “C” Firmwareversion 1.40
Kameror som stöds D6
Firmwareversioner för kameror som stöds “C” firmwareversion 1.00–1.33
Filnamn F-D6-V140M.dmg
Systemkrav
 • macOS Big Sur version 11
 • macOS Catalina version 10.15
 • macOS Mojave version 10.14
 • macOS High Sierra version 10.13
 • macOS Sierra version 10.12
Notera: En dator och kortläsare krävs.
Upphovsrättsinnehavare Nikon Corporation
Arkivtyp Självuppackande
Återgivning Ej tillåten
Uppdatera kamerans firmware
 1. Ladda ner F-D6-V140M.dmg.
 2. Dubbelklicka på ikonen F-D6-V140M.dmg för att montera en diskavbildning som innehåller en mapp som heter “D6Update”, vilken i sin tur innehåller följande fil:
  • D6__0140.bin (kamerans firmware)
 3. Använd ett kortfack eller kortläsare och kopiera “D6__0140.bin” till ett minneskort som har formaterats i kameran.
  Notera: Se till att kopiera firmware till rotkatalogen (den översta) på minneskortet. Kameran hittar inte det nya firmware om det placeras i en mapp under rotkatalogen.
 4. Sätt i minneskortet i fack 1 på kameran och slå på kameran.
 5. Välj Firmwareversion i INSTÄLLNINGSMENY och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra firmwareuppdateringen.
 6. När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran och ta ur minneskortet.
 7. Kontrollera att firmware har uppdaterats till den nya versionen.

Notera: För mer detaljerade instruktioner eller information om den utrustning som krävs för att slutföra uppdateringen, ladda ner följande PDF-fil:
DSLR_Firmup_Mac_Sv.pdf (PDF) (0,19 MB)

Notera: Uppdateringar kan utföras av Nikon-auktoriserade servicerepresentanter.

Notera: Licensen för programvara med öppen källkod som ingår i kamerans drivrutin NVM Express finns under “BSD License (NVM Express Driver)”.

End User License Agreement

PDF-filer kan visas med gratisprogramvaran Adobe® Reader®.
Ladda ner Adobe® Reader®.