Srpski

Camera Control Pro 2

Drugi proizvodi
Uputstva
Sporazum o preuzimanju uputstva

Ovi uslovi i obaveze preuzimanja („Sporazum“) čine zakonski sporazum između vas (kao individualnog lica ili kao jednog entiteta) i Nikon korporacije ili njene povezane kompanije („Nikon“) određujući odredbe i uslove u vezi sa vašim preuzimanjem uputstva za rukovanje za naše proizvode („Uputstvo“). Kada kliknete na dugme „Preuzmite“ na ovoj strani kako biste započeli preuzimanje Uputstva, dajete svoj pristanak u vezi sa ovim Sporazumom i slažete se da budete obavezani odredbama ovog Sporazuma. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj Sporazum pre nego što započnete preuzimanje.

Sporazum

Ova licenca nije prodaja Uputstva i vi ne postajete vlasnik Uputstva putem kupovine bilo kojeg proizvoda, preuzimanja i/ili korišćenja. Nikon zadržava vlasništvo nad Uputstvom i svim njegovim kopijama i svim intelektualnim pravima sa tim u vezi i zadržava prava koja nisu vama izričito data putem ovog Sporazuma. Ovaj Sporazum čini kompletan i isključiv sporazum, usmen ili pismen, između vas i Nikona.

1. UPUTSTVO

Uputstvo je za kupce koji su kupili naše proizvode. Možda nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na upite od strane individualnih lica koja nisu kupila naše proizvode. Imajte na umu da uputstvo i kontakt informacije u njemu mogu da se promene bez obaveštenja.

Uputstvo je zaštićeno od strane japanskih zakona o zaštiti autorskih prava i internacionalnih zakona i sporazuma o zaštiti autorskih prava. Morate da reprodukujete na svakoj kopiji Nikonovu napomenu o autorskim pravima i bilo koje druge vlasničke oznake koje su bile na originalu.

2. OGRANIČENJA

Osim ako nije drugačije navedeno u ovom Sporazumu, ne možete da napravite ili distribuirate kopije Uputstva drugima ili da elektronski prebacite Uputstvo sa jednog računara na drugi putem mreže. NE MOŽETE DA IZMENITE ILI UKLONITE BILO KOJE AUTORSKO PRAVO, ZAŠTITNI ZNAK ILI DRUGE ZAŠTITNE NAPOMENE KOJE SE NALAZE U UPUTSTVU. NE MOŽETE DA DODELITE ILI NA DRUGI NAČIN SE REŠITE, IZMENITE, PREVEDETE, IZNAJMITE, ZAKUPITE, POZAJMITE, PONOVO PRODATE, DISTRIBUIRATE, UMREŽITE ILI KREIRATE ILI DATE DA SE KREIRAJU IZVEDENA DELA BAZIRANA NA UPUTSTVU ILI BILO KOJEM NJEGOVOM DELU.

3. OGRANIČENA GARANCIJA I ODRICANJE

U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, UPUTSTVO JE DOSTAVLJENO NA BAZI „KAO ŠTO JESTE“, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE I NIKON, NJEGOVI ZAPOSLENI, DISTRIBUTERI, PRODAVCI I AGENTI IZRIČITO ODBACUJU BILO KOJU GARANCIJU BILO KOJE VRSTE, BILO DA JE IZRIČITA ILI PODRAZUMEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, BILO KOJU PODRAZUMEVANU GARANCIJU PRODAJNOSTI, PODESNOST ZA OREĐENU SVRHU ILI NE-PREKRŠAJNE AKTIVNOSTI. U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, NIKON, NJEGOVI ZAPOSLENI, DISTRIBUTERI, PRODAVCI I AGENTI NE GARANTUJU UČINAK ILI REZULTATE KOJE MOŽETE DA DOBIJETE OD UPUTSTVA, NITI DA ĆE UPUTSTVO ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE ILI DA ĆE RUKOVANJE UPUTSTVOM BITI BEZ PREKIDA, BEZ GREŠAKA ILI BEZ VIRUSA. U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, NI NIKON NI NJEGOVI ZAPOSLENI, DISTRIBUTERI, PRODAVCI ILI AGENTI NEĆE ODGOVARATI ZA BILO KAKVE INDIREKTNE, POSLEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, GUBITKE ILI TROŠKOVE BILO KOJE VRSTE, BEZ OBZIRA DA LI JE TO GUBITAK PROFITA, PREKID U POSLOVANJU ILI NA NEKI DRUGI NAČIN PROISTIČE ILI JE REZULTAT OVOG UPUTSTVA, BEZ OBZIRA KAKO UZROKOVAN, ČAK I AKO SU NIKON, NJEGOVI ZAPOSLENI, DISTRIBUTERI, PRODAVCI ILI AGENTI SU BILI POSAVETOVANI O MOGUĆNOSTI TIH ŠTETA, GUBITAKA ILI TROŠKOVA. OVO ODRICANJE ČINI BITAN DEO OVOG SPORAZUMA I NIKAKVO KORIŠĆENJE OVOG UPUTSTVA NIJE OVLAŠĆENO OSIM AKO NIJE POD OVIM ODRICANJEM.

4. OPŠTE

Ovim Sporazumom upravljaju i biće tumačen u skladu sa zakonima Japana uprkos njegovim principima konflikata zakona. U slučaju da dođe do spora pod ili u vezi sa ovim Sporazumom, ovim pristajete na ličnu nadležnost Japana i odričete se bilo kakvih prigovora da je takav forum nepogodan. Dalje se slažete u vezi usluge procesa u bilo kakvoj akciji koja proističe iz ovog Sporazuma putem obične pošte ili drugih komercijalno prihvatljivih načina prijema isporuke. Ako se bilo koja odredba Sporazuma ispostavi kao nevažeća iz bilo kog razloga, ostale odredbe neće biti nevažeće i ostaće na snazi i biće primenljive. Ovaj Sporazum utvrđuje ceo sporazum i razumevanje između vas i Nikona i zamenjuje i menja bilo koje druge sporazume u vezi sa temom ovog Sporazuma. Nemogućnost bilo koje strane da insistira na strogom učinku bilo kojih uslova ili odredbi ovog Sporazuma, ili primene bilo koje opcije, prava ili pravnog leka koji se ovde nalazi, neće podrazumevati odricanje od bilo koje buduće primene tog uslova, odredbe, opcije, prava ili pravnog leka i takav uslov, odredba, opcija, pravo ili pravni lek će se nastaviti i biti na snazi i biće primenljivi. Naslovi odeljaka ovog Sporazuma su ubačeni samo zarad pogodnosti i neće činiti njegov deo ili neće na bilo koji način uticati na značenje ili interpretaciju ovog Sporazuma. Osim ako nije na drugi način izričito ovde navedeno, odredbe odeljka 3 i odeljka 4 zajedno sa bilo kojim odredbama koje svojim izričitim uslovima važe za periode nakon raskida ovog Sporazuma, će nadživeti raskid ovog Sporazuma iz bilo kog razloga.

Uputstva za Nikon proizvode/ 2018/02/15/   Ver.2.0.0

Firmver
Softver
Preuzmite softver za Nikon proizvode. Da biste videli opise, opreze i uputstva za preuzimanje i instalaciju, kliknite na „Pogledajte stranu za preuzimanje“.
Iako vaš uređaj ne podržava ovu uslugu preuzimanja, on se može koristiti za pregled podataka o preuzimanju.
Naziv Verzija Objavljena  
Camera Control Pro 2 Full
Ver. 2.37.1
2024/05/08 Pogledajte stranu za preuzimanje Detalji

PDF datoteke mogu da se pregledaju koristeći besplatan softver Adobe® Reader®.
Preuzmite Adobe® Reader®.