Slovenčina
Príručky
Stiahnite si príručky výrobkov.
Stiahnite si príručky výrobkov.
Titul Jazyk Veľkosť  
Užívateľská príručka Slovenčina 1.97 MB Stiahnuť
Návod na použitie (kompletná príručka) Slovenčina 21.25 MB Stiahnuť
Referenčná príručka - web Slovenčina - Zobraziť
Setting Guide (For Still Photography) English 2.11 MB Stiahnuť
Technical Guide(N-Log Recording Edition) English 526.96 KB Stiahnuť
Spotreba elektrickej energie v stave pohotovosti Slovenčina 131.59 KB Stiahnuť
Technical Guide(N-Log 3D LUT Edition) English 452.58 KB Stiahnuť
Portrait and Wedding Photography Guide English 4.91 MB Stiahnuť
Technical Guide (RAW Video Recording Edition) English 1.42 MB Stiahnuť
N-Log Specification Document English 37.35 KB Stiahnuť
Technical Guide (N-Log Editing Edition) English 1.54 MB Stiahnuť
Zmluva o stiahnutí príručky

Tieto obchodné podmienky („Zmluva“) tvoria právnu zmluvu medzi vami (či už fyzickou alebo právnickou osobou) a Nikon Corporation alebo jej pridruženou spoločnosťou („Nikon“) a vysvetľujú obchodné podmienky platné pre vaše stiahnutie Návodu na použitie našich výrobkov („Príručka“).  Odkliknutím tlačidla „Stiahnuť“ na tejto strane na spustenie sťahovania Príručky vyjadrujete svoj súhlas s touto Zmluvou a súhlasíte, že budete viazaní podmienkami tejto Zmluvy.  Pred začatím sťahovania si pozorne prečítajte túto Zmluvu.

Zmluva

Táto licencia neznamená predaj Príručky a vy sa nestávate vlastníkom Príručky prostredníctvom vášho zakúpenia akéhokoľvek výrobku, stiahnutia a/alebo používania.  Spoločnosť Nikon si zachováva vlastníctvo Príručky a všetkých kópií a všetkých príslušných intelektuálnych vlastníckych práv a vyhradzuje si všetky práva, ktoré vám nie sú vopred zaručené na základe tejto Zmluvy.  Táto Zmluva predstavuje úplnú a exkluzívnu zmluvu, ústnu alebo písomnú, medzi vami a spoločnosťou Nikon.

1. PRÍRUČKA

Príručka je pre zákazníkov, ktorí si zakúpili naše výrobky.  Nemusíme byť schopní reagovať na požiadavky jednotlivcov, ktorí si nezakúpili naše výrobky.  Vezmite do úvahy, že príručka a kontaktné informácie, ktoré sú tu uvedené, sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Príručka je chránená japonským zákonom o autorských právach a medzinárodnými zákonmi a dohodami.  Na každej kópii musíte reprodukovať poznámku o autorských právach spoločnosti Nikon a všetky ostatné informácie o vlastníctve, ktoré sa nachádzali v originálom dokumente.

2. OBMEDZENIA

Iba ak nie je uvedené inak v tejto Zmluve, nesmiete vyrábať alebo distribuovať kópie Príručky iným osobám, ani elektronicky prenášať Príručku z jedného počítača do druhého cez sieť.  NESMIETE UPRAVOVAŤ ALEBO ODSTRAŇOVAŤ ŽIADNE AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÚ ZNÁMKU ALEBO INÉ OCHRANNÉ POZNÁMKY, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ V PRÍRUČKE.  NESMIETE PREPISOVAŤ ALEBO INAK ODSTRAŇOVAŤ, UPRAVOVAŤ, PREKLADAŤ, PRENAJÍMAŤ, POŽIČIAVAŤ, ZNOVU PREDÁVAŤ, DISTRIBUOVAŤ, PRENÁŠAŤ ALEBO VYTVÁRAŤ ALEBO NECHAŤ VYTVORIŤ ODVODENÉ PRÁCE NA ZÁKLADE PRÍRUČKY ALEBO KTOREJKOĽVEK JEJ ČASTI.

3. OBMEDZENÁ ZÁRUKA A ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

AŽ PO MAXIMÁLNE POVOLENÝ ROZSAH PODĽA PLATNÉHO ZÁKONA JE PRÍRUČKA POSKYTNUTÁ „TAK AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A SPOLOČNOSŤ NIKON, JEJ ZAMESTNANCI, DISTRIBÚTORI, PREDAJCOVIA A OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA VÝHRADNE ODMIETAJÚ AKÚKOĽVEK ZÁRUKU, VYJADRENÚ ALEBO PREDPOKLADANÚ, VRÁTANE, NIE VŠAK OBMEDZENE, AKÚKOĽVEK ZÁRUKU NA PREDAJNOSŤ, VHODNÚ NA URČITÝ ÚČEL ALEBO BEZ PORUŠENIA.  V MAXIMÁLNOM POVOLENOM ROZSAHU PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV NEZARUČUJE SPOLOČNOSŤ NIKON, JEJ ZAMESTNANCI, DISTRIBÚTORI, PREDAJCOVIA A OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA VÝKON ALEBO VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ Z PRÍRUČKY, ALEBO ŽE PRÍRUČKA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY, ALEBO ŽE BUDE ČINNOSŤ PRÍRUČKY NEPRERUŠENÁ, BEZCHYBNÁ ALEBO BEZ VÍRUSOV.  V MAXIMÁLNOM POVOLENOM ROZSAHU PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV NEPREBERÁ SPOLOČNOSŤ NIKON, ANI JEJ ZAMESTNANCI, DISTRIBÚTORI, PREDAJCOVIA ALEBO OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁSLEDNÉ ALEBO VEDĽAJŠIE POŠKODENIA, STRATY ALEBO NÁKLADY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ STRATU ZISKU, PRERUŠENIE PREVÁDZKY ALEBO INÉ VZNIKNUTÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z PRÍRUČKY, AKOKOĽVEK ZAVINENÉ, AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSTI NIKON, JEJ ZAMESTNANCOM, DISTRIBÚTOROM, PREDAJCOM ALEBO OBCHODNÝM ZÁSTUPCOM AVIZOVANÁ MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD, STRÁT ALEBO NÁKLADOV.  TOTO ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI TVORÍ ZÁKLADNÚ ČASŤ TEJTO ZMLUVY A BEZ TOHTO ZRIEKNUTIA SA ZODPOVEDNOSTI NIE JE AUTORIZOVANÉ ŽIADNE POUŽÍVANIE PRÍRUČKY.

4. VŠEOBECNÉ

Táto Zmluva je riadená a musí byť interpretovaná v súlade so zákonmi Japonska bez ohľadu na rozpory s právnymi princípmi.  V prípade, že vznikne spor na základe alebo v spojení s touto Zmluvou, týmto súhlasíte s osobnou jurisdikciou Japonska a zriekate sa akejkoľvek námietky, že takýto súdny dvor je nevyhovujúci.  Ďalej súhlasíte s doručením súdnych písomností vyplývajúcich z tejto Zmluvy prostredníctvom bežnej pošty alebo iným komerčne primeraným spôsobom doručenia.  Ak bude z akéhokoľvek dôvodu stanovené ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy za neplatné, zostávajúce ustanovenia nebudú zbavené platnosti a zostanú v plnej platnosti a účinku.  Táto Zmluva stanovuje úplný súhlas a dohodu medzi vami a spoločnosťou Nikon a anuluje a nahrádza akékoľvek iné zmluvy týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.  Pochybenie niektorej zo strán pri uplatňovaní prísneho dodržiavania akejkoľvek podmienky alebo akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, alebo vykonávanie akejkoľvek opcie, práva alebo opatrenia v nej obsiahnutých, nebude chápané ako zrieknutie sa akéhokoľvek budúceho uplatnenia takejto podmienky, ustanovenia, opcie, práva alebo opatrenia a takáto podmienka, ustanovenie, opcia, právo alebo opatrenie zostane aj naďalej v plnej platnosti a účinnosti.  Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Zmluvy sú vložené iba kvôli prehľadnosti a nepredstavujú jej časť, ani nemajú vplyv na význam alebo výklad tejto Zmluvy.  S výnimkou tu výslovne vopred uvedeného, zostanú ustanovenia 3 a 4, spolu s akýmikoľvek ustanoveniami, ktoré sa výslovne vzťahujú na obdobia po skončení platnosti tejto Zmluvy, v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

Príručky pre výrobky Nikon/2018/02/15/ver.2.0.0

Firmvér

    Stiahnite si firmvér pre digitálne výrobky spoločnosti Nikon (firmvér je zabudovaný softvér, ktorý ovláda fotoaparáty a ostatné zariadenia). Ak si chcete pozrieť popisy, upozornenia a pokyny na sťahovanie a inštaláciu, kliknite na „Zobraziť stránku na prevzatie“.Vezmite do úvahy, že pre niektoré aktualizácie softvéru budete potrebovať čítačku kariet alebo iné zariadenie. Pokyny nájdete na stránke na prevzatie.

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní.
Titul Verzia Vydané  
Z 6II firmvér C:Ver.1.62 2024/03/26 Zobraziť stránku na prevzatie Podrobnosti
Softvér
Stiahnite si softvér pre výrobky spoločnosti Nikon. Ak si chcete pozrieť popisy, upozornenia a pokyny na sťahovanie a inštaláciu, kliknite na „Zobraziť stránku na prevzatie“.
Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní.
Titul Verzia Vydané  

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.