Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

Z 9 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu Z 9 „C“ na verziu 5.00. Pred pokračovaním použite [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) na kontrolu verzie firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Na aktualizáciu firmvéru je potrebná čítačka kariet a počítač.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.

Čas potrebný na dokončenie tejto aktualizácie

Táto aktualizácia trvá približne 6 minút. Ukazovateľ pozície sa zobrazí, keď začne aktualizácia, ale v prípade aktualizácie z verzie firmvéru „C“ staršej ako 2.00 si môžete všimnúť, že to potrvá približne 2 minúty, kým sa ukazovateľ pozície zobrazí. Nevypínajte fotoaparát, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.

Vlastné nastavenia IPTC

Vykonaním tejto aktualizácie z firmvéru „C“ verzie 3.10 alebo staršieho sa vo fotoaparáte vymažú vlastné nastavenia IPTC. Je to zamýšľaný dôsledok vylepšení vlastných nastavení IPTC. Používatelia, ktorí chcú pokračovať v používaní existujúcich vlastných nastavení, ich budú musieť pred vykonaním aktualizácie skopírovať na pamäťovú kartu pomocou [IPTC] > [Load/save] (Načítať/uložiť) > [Slot 1]/[Slot 2] > [Copy to card] (Kopírovať na kartu) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA). Uložené vlastné nastavenia je možné po dokončení aktualizácie načítať z pamäťovej karty pomocou [IPTC] > [Load/save] (Načítať/uložiť) > [Slot 1]/[Slot 2] > [Copy to camera] (Kopírovať do fotoaparátu).
Upozorňujeme, že vlastné nastavenia IPTC sa nebudú dať načítať, ak boli nastavenia ponuky uložené na pamäťovú kartu pomocou [Save/load menu settings] (Uložiť/načítať nastavenia ponuky) > [Save menu settings] (Uložiť nastavenia ponuky) vo fotoaparáte s firmvérom „C“ verzie 3.10 alebo starším a po vykonaní tejto aktualizácie načítané do fotoaparátu pomocou [Save/load menu settings] (Uložiť/načítať nastavenia ponuky) > [Load menu settings] (Uložiť nastavenia ponuky). Nezabudnite skopírovať a načítať vlastné nastavenia IPTC jednotlivo podľa vyššie popísaného spôsobu.
Ak sa táto aktualizácia vykoná na fotoaparáte s firmvérom „C“ verzie 4.00 alebo novším, existujúce vlastné nastavenia IPTC sa budú dať po aktualizácii používať bez vykonania vyššie uvedených opatrení.

Aktualizácia firmvéru modulu GNSS

Po aktualizácii firmvéru Z 9 „C“ (vykonanej prvou aktualizáciou) sa firmvér GNSS modulu aktualizuje druhou aktualizáciou. Ak chcete vykonať druhú aktualizáciu, postupujte podľa krokov 3, 4 a 5 v časti „Aktualizácia firmvéru fotoaparátu“.

Poznámka: Druhá aktualizácia nie je potrebná, ak je firmvér „G“ modulu GNSS už 0.17, keďže sa už pri tejto verzii vylepšenie vykonalo.

Zmeny verzie firmvéru z „C“ 4.10 na 5.00

Poznámka: Používatelia nasledujúceho softvéru budú musieť vykonať aktualizáciu na najnovšiu verziu.

 • • Camera Control Pro 2 verzie 2.37.0 alebo novšej, NX Studio verzie 1.6.1 alebo novšej a SnapBridge verzie 2.11.0 alebo novšej.

Poznámka: Zmeny uvedené nižšie v rámci častí „Snímanie statických záberov“, „Snímanie videosekvencií“, „Prehrávanie“, „Ovládacie prvky“, „Zobrazenia“ a „Sieť“ sú podrobne uvedené v časti Príručka doplnkovej aktualizácie firmvéru.

Poznámka: Z dôvodu pridania nových položiek ponuky boli niektoré položky ponuky používateľských nastavení prečíslované.

■ Snímanie statických záberov

 • • Pridali a zmenili sa nasledujúce funkcie v položke [Auto capture] (Automatická aktivácia spúšte) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
  • - Dátum a čas spustenia automatickej aktivácie spúšte je teraz možné nakonfigurovať vopred
  • - Do možností oblasti snímky sa pridala možnosť [DX (24×16)] (DX (24 × 16))
  • - Do možností typu detekcie objektu sa pridala možnosť [Airplanes] (Lietadlá)
  • - Automatická aktivácia spúšte je teraz k dispozícii s nastaveniami manuálneho zaostrovania fotoaparátu
  • - Vzhľad a názvy niektorých položiek v zobrazení nastavení sa zmenili
  • - Rozšíril sa rozsah detekcie dostupný pre [Advanced: Distance] (Rozšírené: vzdialenosť)
 • • Pridala sa možnosť režimu vysokorýchlostného snímania + [C15].
 • • Pridal sa režim nastavenia frekvencie pre [High-frequency flicker reduction] (Redukcia vysokofrekvenčného blikania) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ), ktorý umožňuje konfiguráciu predvolieb frekvencie.
 • • Pridala sa možnosť [Rich Tone Portrait] (Portrét s bohatými tónmi) do [Set Picture Control] (Nastavenie Picture Control).
 • • Pridala sa možnosť [Portrait impression balance] (Vyváženie dojmu z portrétu) do [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
 • • Pridala sa možnosť [Skin softening] (Zjemnenie pleti) do [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
 • • Pridala sa možnosť [High ISO NR mode] (Režim redukcie šumu vysokej citlivosti ISO) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ), ktorá umožňuje zvoliť režim spracovania redukcie šumu.
 • • Nové možnosti kvality snímky dostupné pre snímanie typu vysokorýchlostné snímanie + pomocou [Image quality settings] (Nastavenia kvality snímky) > [Image quality (HSFC)] (Kvalita snímky (HSFC)) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
 • • Priblíženie zobrazenia živého náhľadu je teraz až do 400 %.
 • • Teraz sa nepretržité LED svetlo blesku Profoto A10 dá použiť ako pomocné svetlo AF.
  Poznámka: Pre Profoto A10 je potrebná aktualizácia firmvéru. Podrobnosti nájdete na webovej stránke spoločnosti Profoto.

■ Snímanie videosekvencií

 • • Pridali a zmenili sa nasledujúce funkcie v položke [Auto capture] (Automatická aktivácia spúšte) vo [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA ZÁZNAMU VIDEOSEKVENCIÍ).
  • - Dátum a čas spustenia automatickej aktivácie spúšte je teraz možné nakonfigurovať vopred
  • - Do možností oblasti snímky sa pridala možnosť [DX]
  • - Do možností typu detekcie objektu sa pridala možnosť [Airplanes] (Lietadlá)
  • - Automatická aktivácia spúšte je teraz k dispozícii s nastaveniami manuálneho zaostrovania fotoaparátu
  • - Vzhľad a názvy niektorých položiek v zobrazení nastavení sa zmenili
  • - Rozšíril sa rozsah detekcie dostupný pre [Advanced: Distance] (Rozšírené: vzdialenosť)
 • • Pridala sa možnosť [Rich Tone Portrait] (Portrét s bohatými tónmi) do Picture Controls.
 • • Pridala sa možnosť [Portrait impression balance] (Vyváženie dojmu z portrétu) do [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA ZÁZNAMU VIDEOSEKVENCIÍ).
 • • Pridala sa možnosť [Skin softening] (Zjemnenie pleti) do [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA ZÁZNAMU VIDEOSEKVENCIÍ).
 • • Pridali a zmenili sa nasledujúce funkcie v položke [Hi-Res Zoom] (Digitálne priblíženie Hi-Res) vo [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA ZÁZNAMU VIDEOSEKVENCIÍ).
  • - Farba zátvoriek zaostrenej oblasti AF zobrazených na obrazovke snímania, keď je aktivované digitálne priblíženie Hi-Res, sa zmenila.
  • - Úkony digitálneho priblíženia je teraz možné vykonávať pomocou pomocného voliča.
 • • Priblíženie zobrazenia živého náhľadu je teraz až do 400 %.
 • • Pridala sa funkcia na zahrnutie názvov súborov používaných vo fotoaparáte pri zázname videosekvencií na externý záznamník, ktorý podporuje prenos názvov súborov prostredníctvom HDMI. Nasledujúce externé záznamníky Atomos podporujú túto funkciu (od marca 2024).
  • - Ninja V *
  • - Ninja V+ *
  • - Ninja (modely 2023)
  • - Ninja Ultra
  • - Shogun (modely 2023)
  • - Shogun Ultra
  • - Shogun Connect *

  * Niektoré záznamníky môžu vyžadovať prechod na vyššiu verziu OS ATOMOS alebo platenú aktiváciu záznamníka. Podrobnosti získate od spoločnosti ATOMOS.

■ Prehrávanie

 • • Do ponuky prehrávania videosekvencií „i“ sa pridala položka [Playback speed] (Rýchlosť prehrávania).
 • • Pridala sa možnosť [Customize retouch options] (Prispôsobiť možnosti úprav) do [Retouch] (Upraviť) v ponuke prehrávania „i“.
 • • Do ponuky prehrávania sa pridala funkcia [Auto image rotation] (Automatické otočenie snímky).
 • • V ponuke prehrávania sa pridala možnosť [Auto series playback options] (Možnosti automatického prehrávania sériových snímok) do položky [Series playback] (Prehrávanie sériových snímok).
 • • Pri prechádzaní cez snímky sa teraz zachováva aktuálna orientácia aj po otočení fotoaparátu.
 • • Aktuálna rýchlosť prehrávania sa teraz zobrazuje v zobrazení prehrávania pri sledovaní videosekvencie v rámci celého zobrazovacieho poľa.
 • • Pridala sa možnosť [4608×3072; 14.2 M] (4 608 × 3 072; 14,2 M) do [Retouch] (Upraviť) > [Resize] (Zmeniť veľkosť) do ponuky prehrávania „i“, keď sa zobrazujú snímky vo formáte RAW.

■ Ovládacie prvky

 • • Pridali sa k používateľským ovládacím prvkom a úlohám s možnosťou priradenia prostredníctvom nasledujúcich položiek v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - f1 a g1 [Customize <i> menu] (Prispôsobiť ponuku <i>)
  • - f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) a g2 [Custom controls] (Používateľské ovládacie prvky)
  • - f3 [Custom controls (playback)] (Používateľské ovládacie prvky (prehrávanie))

     Vyberte [Prefer focus point (face priority)] (Uprednostniť zaostrovací bod (priorita tváre)) pre f3 [Custom controls (playback)] (Používateľské ovládacie prvky (prehrávanie)) > [Main command dial] (Hlavný príkazový volič) alebo [Sub-command dial] (Pomocný príkazový volič) > [Frame advance zoom position] (Poloha priblíženia pri posune snímok).
  Nastavenia pre f3 [Custom controls (playback)] (Používateľské ovládacie prvky (prehrávanie)) > [Main command dial] (Hlavný príkazový volič) alebo [Sub-command dial] (Pomocný príkazový volič) > [Frame advance] (Posuv snímok) je teraz možné použiť pri prechádzaní cez snímky počas zväčšenia výrezu snímky.
  Voľbu režimu monitora je teraz možné priradiť tlačidlám Protect/Fn4 a Audio.

 • • Režimy snímania je teraz možné zvoliť v režime fotografií a videosekvencií jednotlivo.
  Poznámka: Režimy snímania sa vo všetkých súboroch snímania „A“ až „D“ bezprostredne po aktualizácii firmvéru nastavia na P.
 • • Pridala sa možnosť [Focus point border width] (Šírka ohraničenia zaostrovacieho bodu) do a11 [Focus point display] (Zobrazenie zaostrovacieho bodu) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
 • • Pridala sa položka [Max. aperture Lv during MF] (Maximálna clona Lv počas manuálneho zaostrovania) do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) v polohe a14.
 • • V polohách d19 a g17 sa pridali položky [Half-press to cancel zoom (MF)] (Zrušenie priblíženia stlačením do polovice (manuálne zaostrovanie)) do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
 • • Teraz je možné počas vyvolania nastavení funkcií snímania pomocou stlačenia (podržania) tlačidla upraviť vyváženie bielej farby a korekciu expozície.
 • • Zmenil sa spôsob vykonávania úplného formátovania pomocou funkcie [Format memory card] (Formátovať pamäťovú kartu) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA).

■ Zobrazenia

 • • Zmenila sa poloha, v ktorej sa v režime videosekvencií zobrazí výstraha vysokej teploty pamäťovej karty.

■ Sieť

 • • Teraz sa zobrazí výstraha, keď je pripojenie k príslušenstvu ATOMOS AirGlu BT nestabilné alebo prerušené.
 • • Pridala sa možnosť [Wi-Fi connection (STA mode)] (Pripojenie Wi-Fi (režim STA)), ktorá umožňuje pripojiť fotoaparát k inteligentnému zariadeniu prostredníctvom prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN.
 • • Čísla portov je teraz možné zadať pomocou [Connect to FTP server] (Pripojiť k serveru FTP) v [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE).
 • • Pridala sa možnosť [Upload in HEIF format] (Odoslať vo formáte HEIF) do [Connect to FTP server] (Pripojiť k serveru FTP) > [Options] (Možnosti) v [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE).
  Poznámka: Konvertované snímky vo formáte HEIF sa na pamäťovú kartu neukladajú.
 • • Príslušenstvo ATOMOS AirGlu BT a ovládacie gripy MC-N10 je teraz možné používať spolu.
 • • Automaticky získaná adresa IP sa zachová aj po deaktivácii automatického prideľovania adresy IP.
 • • Automaticky získané adresy brány/servera DNS sa teraz zobrazujú na obrazovke úprav TCP/IP.
 • • Názvy súborov obrazu a zvuku sa teraz zhodujú, ak sa názov súboru obrazu počas prenosu premenuje.
 • • Zmenili sa predvolené hodnoty pre nasledujúce nastavenia zobrazené pri bezdrôtovom pripojení:
  • - Šifrovacie kľúče
  • - Heslo zobrazené po obnovení predvolených nastavení fotoaparátu

■ Ďalšie zmeny

 • • Keď sa [AF-area mode] (Režim činnosti AF) nastaví na [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) a ľudský objekt je v porovnaní s rámčekom veľký a v blízkosti sledovacieho zaostrovacieho bodu sa zistí výskyt viacerých očí, fotoaparát priradí prioritu zaostreniu na oko bližšie k danému bodu.
 • • Čas stmavenia obrazovky snímania po uvoľnení uzávierky, keď je zvolená možnosť [ON] (ZAP.) pre [Photo flicker reduction] (Redukcia blikania fotografií) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) sa skrátil.
 • • Histogram RGB bude teraz lepšie viditeľný, keď sa [Mode 1] (Režim 1) alebo [Mode 2] (Režim 2) zvolí pre d12 [Warm display colors] (Teplé farby displeja) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
 • • [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) > [Firmware version] (Verzia firmvéru) teraz zobrazuje firmvér „G“ modulu GNSS.
 • • Aktualizácia firmvéru modulu GNSS je teraz k dispozícii.
  Poznámka: Druhá aktualizácia nie je potrebná, ak je firmvér „G“ modulu GNSS už 0.17, keďže sa už pri tejto verzii vylepšenie vykonalo.
  Poznámka: Postup aktualizácie nájdete v časti „Aktualizácia firmvéru modulu GNSS“.
 • • Firmvér pre modul GNSS bol aktualizovaný.
  • - Zlepšil sa výkon získavania údajov pri použití v určitých oblastiach, v ktorých je možné získať kvázi zenitový satelit „QZSS“.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Hodnoty jemného doladenia nastavené v položke [AF fine-tuning options] (Možnosti jemného doladenia automatického zaostrenia) v ponuke nastavenia sa nepoužili, pokiaľ sa zistil výskyt objektu s možnosťou [Wide-area AF (S)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (S)), [Wide-area AF (L)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (L)), [Wide-area AF (C1)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C1)) alebo [Wide-area AF (C2)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C2)) zvolenou pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF).
  • - Prepnutie na zobrazenie prehrávania a pokus o použitie pomocného voliča neviedli k očakávanému výsledku, pokiaľ svietila kontrolka prístupu na pamäťovú kartu po sériovom snímaní, keď bola aktivovaná možnosť [Series playback] (Sériové prehrávanie) > [Sub-selector displays first shot] (Pomocný volič zobrazuje prvý záber) v [PLAYBACK MENU] (PONUKA PREHRÁVANIA).
  • - Optimálnu expozíciu nebolo niekedy možné dosiahnuť pri sériovom snímaní alebo pri snímaní s posúvaním zaostrenia.
  • - Spúšť sa niekedy deaktivovala, keď sa pre čas uzávierky zvolil režim „Bulb“.
  • - Objekty sa niekedy nedali rozpoznať v správnej polohe pri opakovanom snímaní lietadiel.

Naposledy aktualizované 29. marca 2024.

Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 4.01 na 4.10
 • • V ponukách snímania fotografií a záznamu videosekvencií sa pridali možnosti [Birds] (Vtáky) a [Airplanes] (Lietadlá) do [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu pri automatickom zaostrovaní).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 4.00 na 4.01
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Fotoaparát v ojedinelých prípadoch prestal reagovať alebo nezaznamenal videosekvenciu správne, ak sa uskutočnil pokus o záznam videosekvencie po tom, čo uplynul interval časového spínača pohotovostného režimu a potom sa znovu aktivoval s položkou [Frame size/frame rate] (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) nastavenou na 1920×1080 vo VIDEO RECORDING MENU (PONUKA ZÁZNAMU VIDEOSEKVENCIÍ).
  • - Úlohy [Choose image area] (Vybrať oblasť snímky) a [Switch FX/DX] (Prepnúť FX/DX) priradené ovládacím prvkom fotoaparátu sa deaktivovali, keď sa zvolila možnosť spomalenej videosekvencie.
  • - Prvý záber pri sériovom fotografovaní niekedy nedosiahol vhodné vyváženie bielej farby, keď sa pre vyváženie bielej farby zvolila možnosť [Auto] (Automatický režim) alebo [Natural light auto] (Automatika pre prirodzené svetlo).
  • - Ak by sa pokračovalo v snímaní, keď je vybraná možnosť [ON] (Zap.) v ponuke [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA FOTOGRAFOVANIA) > [Photo flicker reduction] (Redukcia blikania obrazu), zobrazenie fotografií v živom náhľade by sa čiastočne narušilo.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 3.10 na 4.00

Poznámka: Používatelia nasledujúceho softvéru budú musieť vykonať aktualizáciu na najnovšiu verziu.

 • • Camera Control Pro 2 verzie 2.36.0 alebo novšej, IPTC Preset Manager verzie 1.3.0 alebo novšej, NX Studio verzie 1.4.0 alebo novšej, NX MobileAir verzie 1.2 alebo novšej (vydanie so systémom Android), NX Field verzie 1.4 alebo novšej

Poznámka: Zmeny uvedené nižšie v rámci častí „Snímanie statických záberov“, „Snímanie videosekvencií“, „Prehrávanie“, „Ovládacie prvky“, „Zobrazenia“ a „Sieť (aj NX Field)“ sú podrobne uvedené v časti Príručka doplnkovej aktualizácie firmvéru.

■ Snímanie statických záberov

 • • Do ponuky snímania fotografií sa pridala funkcia [Auto capture] (Automatická aktivácia spúšte). Používatelia si môžu zvoliť kritériá snímania z možností [Motion] (Pohyb) (smer, ktorým sa príslušný objekt pohybuje), [Distance] (Vzdialenosť) (v akej vzdialenosti sa príslušný objekt nachádza od fotoaparátu) a [Subject detection] (Detekcia objektu) (či sa zistila alebo nezistila prítomnosť objektu daného typu), pričom fotoaparát automaticky zhotoví fotografie, pokiaľ zistí prítomnosť objektov, ktoré spĺňajú zvolené kritériá. Vezmite do úvahy, že položka [Distance] (Vzdialenosť) je dostupná s objektívmi NIKKOR Z a nemusí fungovať podľa očakávania pri použití s inými objektívmi.
 • • Doba, počas ktorej bude fotoaparát naďalej ukladať snímky do vyrovnávacej pamäte pred zrušením snímania počas fázy snímania pred stlačením spúšte v rámci vysokorýchlostného záznamu snímok, sa predĺži z 30 na 300 sekúnd.
 • • Pridala sa možnosť [Large] (Veľké) k možnostiam veľkosti dostupných pre [Role played by card in Slot 2] (Úloha karty v slote 2) > [JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2] (Slot 1 pre formát JPEG - Slot 2 pre formát JPEG) v ponuke snímania fotografií.
 • • Pridali sa nové prírastky bracketingu na použitie počas automatického bracketingu s [AE & flash bracketing] (Bracketing automatickej expozície a záblesku), [AE bracketing] (Bracketing automatickej expozície) alebo [Flash bracketing] (Bracketing záblesku) zvolenými pre [Auto bracketing set] (Nastavenie automatického bracketingu). Táto zmena sa vzťahuje aj na [Interval timer shooting] (Intervalové snímanie) > [Options] (Možnosti) > [AE bracketing] (Bracketing automatickej expozície) > [Increment] (Prírastok).

■ Snímanie videosekvencií

 • • Do ponuky snímania videosekvencií sa pridala funkcia [Auto capture] (Automatická aktivácia spúšte). Používatelia si môžu zvoliť kritériá snímania z možností [Motion] (Pohyb) (smer, ktorým sa príslušný objekt pohybuje), [Distance] (Vzdialenosť) (v akej vzdialenosti sa príslušný objekt nachádza od fotoaparátu) a [Subject detection] (Detekcia objektu) (či sa zistila alebo nezistila prítomnosť objektu daného typu), pričom fotoaparát automaticky nasníma videosekvenciu, pokiaľ zistí prítomnosť objektov, ktoré spĺňajú zvolené kritériá. Vezmite do úvahy, že položka [Distance] (Vzdialenosť) je dostupná s objektívmi NIKKOR Z a nemusí fungovať podľa očakávania pri použití s inými objektívmi.
 • • Pridali sa možnosti nízkej citlivosti ISO do položiek [ISO sensitivity settings] (Nastavenia citlivosti ISO) > [ISO sensitivity (mode M)] (Citlivosť ISO (režim M)) na použitie počas snímania videosekvencie N-Log.
 • • Zmenil sa rozsah rýchlostí dostupných pre digitálne priblíženie Hi-Res.
 • • Pridalo sa snímanie spomalených videosekvencií.

■ Prehrávanie

 • • Vykonali sa zmeny položiek [Select for upload to computer] (Výber na odoslanie do počítača) a [Select for upload (FTP)] (Výber na odoslanie (FTP)) v ponuke „i“ prehrávania a pridali sa položky [Select for priority upload to computer] (Výber na prioritné odoslanie do počítača) a [Select for priority upload (FTP)] (Výber na prioritné odoslanie (FTP)).

■ Ovládacie prvky

 • • Pridala sa podpora pre funkciu motorového ovládania zoomu na objektívoch s motorovým ovládaním zoomu.
 • • Pridala sa položka [Exposure delay mode] (Režim oneskorenia expozície) do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) v pozícii d6.
 • • Pridali sa k používateľským ovládacím prvkom a úlohám s možnosťou priradenia prostredníctvom nasledujúcich položiek v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ). Pridali sa aj nové možnosti resetovania.
  • - f2[Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie))
  • - f3[Custom controls (playback)] (Používateľské ovládacie prvky (prehrávanie))
  • - g2[Custom controls] (Používateľské ovládacie prvky)
  •    Medzi úlohy, ktoré je teraz možné priradiť pomocou Používateľských nastavení f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) a g2 [Custom controls] (Používateľské ovládacie prvky) patrí [Switch eyes] (Prepnutie očí), čo je možné použiť na prepnutie zaostrenia medzi ľavým a pravým okom objektu.
  •    Počas zväčšenia výrezu snímky je možné použiť novú úlohu [Frame advance zoom position] (Poloha zoomu pri posuve snímok) > [Prefer focus point] (Uprednostniť zaostrovací bod) pre Používateľské nastavenie f3 [Custom controls (playback)] (Používateľské ovládacie prvky (prehrávanie)) na uvedenie zobrazenia do stredu na zaostrovací bod pre každú snímku pri prechádzaní cez snímky pomocou príkazového voliča.
   Vyberte [Prefer focus point] (Uprednostniť zaostrovací bod) pre f3 [Custom controls (playback)] (Používateľské ovládacie prvky (prehrávanie)) > [Main command dial] (Hlavný príkazový volič) alebo [Sub-command dial] (Pomocný príkazový volič) > [Frame advance zoom position] (Poloha priblíženia pri posune snímok).
 • • Vykonali sa aktualizácie pre [Non-CPU lens data] (Údaje objektívu bez vstavaného procesora) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA).
 • • Zvýšil sa limit znakov pre položky „Category“ (Kategória) do vlastných nastavení IPTC.
 • • Reštrukturalizovala sa položka [Camera sounds] (Zvuky fotoaparátu) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) s pridaním nových možností vrátane nových zvukov a nastavenia úrovne hlasitosti pre elektronickú uzávierku.

■ Zobrazenia

 • • Pridala sa informácia o zaostrenej vzdialenosti do indikátora zaostrenej vzdialenosti zobrazeného počas manuálneho zaostrovania.
 • • Možnosť zvolená pre [Viewfinder display size] (Veľkosť zobrazenia hľadáčika) (predtým [Finder display size (photo Lv)] (Veľkosť zobrazenia hľadáčika (fotografie Lv))) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) sa teraz vzťahuje aj na režimy videosekvencie a prehrávania.

■ Sieť (aj NX Field)

 • • Vykonali sa zmeny a dodatky pre položku [Connect to FTP server] (Pripojiť k serveru FTP) v [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE).
 • • Zmenil sa postup používaný pri konfigurácii fotoaparátu na synchronizovanú spúšť, pričom sa počet skupín, ktoré je možné vytvoriť, zvýšil na dvadsať, zatiaľ čo počet fotoaparátov v každej skupine, ktoré je možné ovládať z hlavného fotoaparátu, sa zvýšil na šestnásť.
 • • Pridala sa položka [Overwrite copyright info] (Prepísať informácie o autorských právach) v rámci [Connect to other cameras] (Pripojiť k ostatným fotoaparátom) v [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE).

■ Zmeny týkajúce sa aplikácie

S NX MobileAir:
 • • teraz uvádza zobrazenie živého náhľadu fotoaparátu pre režim fotografií stav NX MobileAir a
 • • nastavenia fotoaparátu uložené na pamäťovú kartu pomocou [Save/load menu settings] (Uložiť/načítať nastavenia ponuky) je teraz možné stiahnuť do inteligentného zariadenia alebo skopírovať z inteligentného zariadenia na pamäťovú kartu fotoaparátu pomocou NX MobileAir.

■ Ďalšie zmeny

 • • Zvýšila sa presnosť funkcie [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) pri malých, rýchlo sa pohybujúcich predmetoch, keď sa možnosť [Auto] (Automatický režim), [People] (Ľudia), [Animal] (Zviera) alebo [Vehicle] (Vozidlo) vyberie pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektov pri automatickom zaostrovaní) a nezistí sa prítomnosť žiadneho zo zvoleného typu objektu.
 • • Zvýšila sa presnosť zaostrovania tmavých objektov s nízkym kontrastom.
 • • Zlepšila sa pamäť zaostrenia pri detekcii blikania v režime pomalého sériového snímania.
 • • Vykonali sa ďalšie vylepšenia činnosti automatického zaostrovania a jeho spoľahlivosti.
 • • Zlepšila sa činnosť automatického vyváženia bielej farby počas fotografovania portrétov.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý niekedy viedol k stmavnutiu hľadáčika počas prehrávania, keď sa možnosť [Auto] (Automatický režim) zvolila pre [Viewfinder brightness] (Jas hľadáčika).
 • • Teraz je jednoduchšie získať správnu expozíciu z prvého záberu počas intervalového fotografovania v prostredí s vysokým kontrastom alebo v prostredí dostatočne tmavom na zobrazenie žiary hviezd.
 • • Zobrazenie histogramu už nie je viac dostupné, keď je aktivované zobrazenie žiary hviezd.
 • • Zmenila sa výstraha nedostatku dostupného záznamového času videosekvencie tak, že sa teraz zobrazí bielou farbou na červenom pozadí, keď zostáva menej ako jedna minúta. Táto výstraha sa zobrazí aj vtedy, keď neprebieha zaznamenávanie.
 • • Používatelia majú teraz presnejšiu kontrolu pri prechádzaní cez videosekvencie počas prehrávania pomocou ukazovateľa pozície.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Fotoaparát niekedy prestal reagovať, ak sa časový spínač pohotovostného režimu znova aktivoval po uplynutí nastaveného intervalu s možnosťou [Prioritize viewfinder (1)] (Uprednostniť hľadáčik (1)) alebo [Prioritize viewfinder (2)] (Uprednostniť hľadáčik (2)) zvolenou pre [Limit monitor mode selection] (Obmedziť voľbu režimu monitora) a vysokorýchlostným snímaním zvoleným pre [Release mode] (Režim snímania).
  • - Fotoaparát niekedy prestal reagovať, ak sa vykonali zmeny parametrov Picture Control počas spracovania NEF (RAW).
  • - Hľadáčik v zriedkavých prípadoch nedokázal správne zobraziť zaostrovací bod počas sériového snímania.
  • - [Image size] (Veľkosť snímky) nebolo možné nastaviť podržaním stlačeného tlačidla QUAL a otočením pomocného príkazového voliča, ak sa objektív formátu DX pripojil s možnosťou [ON] (Zap.) zvolenou pre [Image size settings] (Nastavenia veľkosti snímky) > [Enable DX image sizes] (Aktivovať veľkosti snímky DX).
  • - Zábleskové jednotky SB-800 niekedy prestali reagovať po zhotovení snímok s deaktivovaným bleskom.
  • - [Vignette control] (Ovládanie vinetácie) niekedy nedokázalo správne ovládať vinetáciu, keď sa zvolila iná možnosť ako [Off] (Vyp.).
  • - Používatelia už viac nemohli zvoliť oblasť snímky FX po výbere oblasti snímky DX v aplikácii Camera Control Pro 2 s možnosťou 100p alebo 120p zvolenou pre frekvenciu snímania videosekvencie.
  • - Zaostrenie bolo aj naďalej možné upraviť pomocou zaostrovacieho krúžku, keď sa možnosť [Disable] (Deaktivovať) zvolila pre [Manual focus ring in AF mode] (Krúžok manuálneho zaostrovania v režime automatického zaostrovania) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ), ak sa iná možnosť ako [Non-linear] (Nelineárny) vybrala pre [Focus ring rotation range] (Rozsah otáčania zaostrovacieho krúžku) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - Batéria sa vybíjala rýchlejšie, pokiaľ bol fotoaparát vypnutý, ak sa možnosť [ON] (Zap.) zvolila pre [Connect to smart device] (Pripojiť k inteligentnému zariadeniu) > [Wi-Fi connection] (Pripojenie pomocou Wi-Fi) v [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE), aj keď sa možnosť [OFF] (Vyp.) zvolila pre [Bluetooth connection] (Pripojenie pomocou Bluetooth) aj pre [Upload while off] (Odosielať počas vypnutia).
  • - Ponuky a text pomocníka v nemčine a kórejčine obsahovali pravopisné chyby.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 3.01 na 3.10
 • • Pridala sa podpora pre objektívy NIKKOR Z 85mm f/1.2 S.
 • • Zlepšila sa presnosť zaostrovania pre objekty s nízkym kontrastom počas sériového fotografovania s možnosťou [Wide-area AF (S)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (S)), [Wide-area AF (L)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (L)), [Wide-area AF (C1)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C1)), [Wide-area AF (C2)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C2)), [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) alebo [Auto-area AF] (Režim činnosti AF) pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF).
 • • Zlepšila sa frekvencia snímania počas sériového fotografovania s voliteľnými bleskami.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Položka [Retouch] (Upraviť) > [Trim] (Orezať) v ponuke prehrávania „i“ v ojedinelých prípadoch vytvorila skreslené kópie alebo neumožnila voľbu požadovaného výrezu.
  • - Kópie vytvorené zmiešaním veľkého počtu snímok spolu s použitím položky [Retouch] (Upraviť) > [Lighten] (Osvetliť) v ponuke prehrávania „i“ niekedy preukazovali odtieň zelenej farby.
  • - Hodnotenie snímok počas zväčšenia výrezu snímky v niektorých prípadoch dočasne narušilo zobrazenie.
  • - V mimoriadne zriedkavých prípadoch fotoaparát prestal reagovať.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 3.00 na 3.01
 • • Teraz je možné ovládací grip MC-N10 použiť pre synchronizovanú spúšť na fotoaparátoch pripojených prostredníctvom 10-kolíkového konektora diaľkového ovládania.
 • • Zlepšilo sa sledovanie zaostrenia v režime zaostrovania AF-C, keď sa zvolila možnosť [Wide-area AF (S)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (S)), [Wide-area AF (L)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (L)), [Wide-area AF (C1)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C1)) alebo [Wide-area AF (C2)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C2)) pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF).
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Ak sa zvolila iná možnosť ako [Subject detection off] (Vypnutie detekcie objektov) pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektov pri automatickom zaostrovaní) s voľbou možnosti [Wide-area AF (S)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (S)), [Wide-area AF (L)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (L)), [Wide-area AF (C1)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C1)) alebo [Wide-area AF (C2)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C2)) pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF), automatické zaostrovanie niekedy zlyhalo, keď sa objekty detegovali mimo zaostrovacieho bodu.
  • - Ak sa [AF-area mode] (Režim činnosti AF), [AF-area mode + AF-ON] (Režim činnosti AF + zapnutie automatického zaostrovania), [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania) alebo [Recall shooting functions (hold)] (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) priradili ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) s možnosťou [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) zvolenou pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF) v uložených nastaveniach, fotoaparát niekedy zlyhal pri zaostrovaní alebo sledovaní požadovaného objektu, keď sa automatické zaostrovanie spustilo stlačením vybraného ovládacieho prvku v režime zaostrovania AF-C.
  • - Keď sa [AF-area mode] (Režim činnosti AF), [AF-area mode + AF-ON] (Režim činnosti AF + zapnutie automatického zaostrovania), [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania) alebo [Recall shooting functions (hold)] (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) priradili ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)), fotoaparát v zriedkavých prípadoch prestal reagovať, ak sa vybraný ovládací prvok stlačil bezprostredne pred snímaním alebo po snímaní, pokiaľ bola zvolená možnosť [Pinpoint AF] (Automatické zaostrovanie na malé objekty) alebo [Single-point AF] (Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body) pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF).
  • - Počas pripojenia k serverom FTP sa niekedy vyskytli chyby FTP.
  • - Odosielanie na určité servery FTP pokračovalo neobmedzene bez toho, aby sa odoslali nejaké snímky.
  • - Po pridaní do [MY MENU] (MOJA PONUKA) alebo [RECENT SETTINGS] (POSLEDNÉ NASTAVENIA) sa Používateľské nastavenie d14 [Release timing indicator] (Zrušiť indikátor načasovania) nedalo zvoliť v žiadnej ponuke ani odstrániť z ponuky [MY MENU] (MOJA PONUKA) pomocou [Remove items] (Odstrániť položky).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.11 na 3.00

Poznámka: Zmeny uvedené nižšie v časti „Snímanie statických záberov“, „Snímanie videosekvencií“, „Zobrazenia“, „Prehrávanie“, „Ovládacie prvky“ a „Sieť“ sú podrobne uvedené v Supplementary Firmware Update Manual (Príručke doplnkovej aktualizácie firmvéru).

■ Snímanie statických záberov

 • • Položka [Image size] (Veľkosť snímky) v ponuke fotografovania je teraz [Image size settings] (Nastavenia veľkosti snímky) a ponúka nové možnosti, ktoré sa vzťahujú len na snímky zhotovené pomocou oblasti snímky DX.
 • • K frekvenciám snímania sa pridala frekvencia [C60], ktorá je k dispozícii pre vysokorýchlostné snímanie fotografií. Používateľské nastavenie d4 v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) je teraz [Pre-Release Capture options] (Možnosti vyrovnávacej pamäte pred expozíciou snímky).
 • • Bola pridaná položka [High-frequency flicker reduction] (Redukcia blikania pri vysokej frekvencii) do [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
 • • Bola pridaná položka [Focus position auto reset] (Automatický reset polohy zaostrenia) pod [Focus shift shooting] (Snímanie s posúvaním zaostrenia) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).

■ Snímanie videosekvencií

 • • Bola pridaná položka [High-frequency flicker reduction] (Redukcia blikania pri vysokej frekvencii) do [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
 • • Bola pridaná položka [Hi-Res Zoom] (Digitálne priblíženie Hi-Res) do [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
 • • Bola pridaná možnosť [Reset using remote] (Resetovanie pomocou diaľkového ovládača) v položke [Timecode] (Časový kód) vo [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).

■ Zobrazenia

 • • Režim monitorovania [Prioritize viewfinder] (Uprednostniť hľadáčik) bol nahradený možnosťou [Prioritize viewfinder (1)] (Uprednostniť hľadáčik (1)) a [Prioritize viewfinder (2)] (Uprednostniť hľadáčik (2)).
 • • Rozšírený rozsah nastavení jasu monitora pre zahrnutie jasnejších aj tmavších nastavení.
 • • Pridali sa nasledujúce doplnky do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ):
  • - Pridala sa možnosť [3D-tracking focus point color] (Farba 3D sledovaného zaostrovacieho bodu) pre Používateľské nastavenie a11 [Focus point display] (Zobrazenie zaostrovacieho bodu).
  • - Boli pridané možnosti [Always] (Vždy) a [Only when flash is not used] (Len bez použitia blesku) pre Používateľské nastavenie d9 [View mode (photo Lv)] (Režim zobrazení (Lv pre fotografie)) > [Show effects of settings] (Zobraziť účinky nastavení).

■ Prehrávanie

 • • Položka [Rotate tall] (Otočiť na výšku) v ponuke prehrávania je teraz [Auto-rotate pictures] (Automatické otáčanie snímok). Ak zvolíte [ON] (ZAP.), prehrávanie sa zobrazí na monitore a hľadáčik sa bude automaticky otáčať tak, aby zodpovedal orientácii fotoaparátu.
 • • Zobrazenie prehrávania teraz ukazuje farebnú teplotu pre snímky zhotovené s možnosťou [Preset manual] (Vlastné nastavenie) zvolenou pre [White balance] (Vyváženie bielej farby).
 • • Teraz sú k dispozícii možnosti na manipuláciu každej série fotografií zhotovených v režimoch sériového snímania ako skupiny.
 • • Pridala sa možnosť [File info] (Informácie o súbore) k možnostiam dostupným v možnosti [Playback display options] (Možnosti zobrazenia prehrávania) v [PLAYBACK MENU] (PONUKA PREHRÁVANIA).

■ Ovládacie prvky

 • • Pridala sa možnosť plného formátu pod [Format memory card] (Formátovanie pamäťovej karty) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENÍ) na použitie s kompatibilnými pamäťovými kartami CFexpress.
 • • Pridali sa nasledujúce doplnky do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ):
  • - Pridala sa možnosť [Type A auto restore delay] (Oneskorenie automatického nastavenia Typ A) pre Používateľské nastavenie d14 [Release timing indicator] (Indikátor času spustenia).
  • - Pridala sa možnosť [Center-weighted area] (Oblasť so zdôrazneným stredom) k možnostiam dostupným na prispôsobenie obrazovky snímania pomocou Používateľského nastavenia d18 [Custom monitor shooting display] (Obrazovka snímania vlastného nastavenia monitoru) a d19 [Custom viewfinder shooting display] (Obrazovka snímania vlastného nastavenia hľadáčika).
  • - Používateľské nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Vlastné ovládacie prvky (snímanie)), f3 [Custom controls (playback)] (Vlastné ovládacie prvky (prehrávanie)) a g2 [Custom controls] (Vlastné ovládacie prvky) teraz ponúkajú prístup k možnosti rozšírenej voľby vlastných úloh a ovládacích prvkov.

■ Sieť

 • • Stav pripojenia sa teraz zobrazuje na obrazovke snímania, keď je fotoaparát pripojený k FTP serveru.
 • • Fotoaparát teraz podporuje FTPS.
 • • Pridala sa možnosť [ATOMOS AirGlu BT options] (Možnosti ATOMOS AirGlu BT) k položke [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE).

■ Ďalšie zmeny

 • • Zlepšila sa presnosť automatického zaostrovania.
 • • Zlepšil sa výkon automatického zaostrovania pri slabom osvetlení, pričom sa znížila minimálna potrebná úroveň osvetlenia o 0,5 EV.
 • • Znížila sa citlivosť funkcie [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) na objekty prechádzajúce medzi daným objektom a fotoaparátom.
 • • Zlepšil sa výkon zaostrovania, keď je možnosť [Animal] (Zvieratá) zvolená pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu AF) počas [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie).
 • • Znížila sa tendencia fotoaparátu zaostrovať na pozadie počas detekcie objektu, keď je zvolená možnosť [Wide-area AF (S/L/C1/C2)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (S/L/C1/C2)), [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) alebo [Auto-area AF] (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa).
 • • Zvýraznenie zaostrených oblastí, možnosti použitia elektronického diaľkomera a indikátor zaostrenej vzdialenosti sú teraz dostupné, keď je zaostrenie upravované pomocou zaostrovacieho krúžku objektívu, a to nielen v režime manuálneho zaostrovania, ale aj v iných režimoch zaostrovania. Okrem toho sa vykonali úpravy v dĺžke zobrazenia indikátora zaostrenej vzdialenosti.
 • • Čas uzávierky, clona a citlivosť ISO sa teraz zobrazia, ak sa expozícia nastaví počas priblíženia zobrazenia živého náhľadu.
 • • Zlepšila sa odozva manuálneho zaostrovania vo video štandarde a pri výbere tichého režimu počas snímania statických záberov.
 • • Na obrazovke snímania sa teraz zobrazuje stav pripojenia synchronizovanej spúšte. Vykonali sa zlepšenia zobrazenia v zozname diaľkovo riadených fotoaparátov prístupného prostredníctvom [Connect to other cameras] (Pripojiť k iným fotoaparátom) > [Remote camera list] (Zoznam diaľkovo ovládaných fotoaparátov) v ponuke [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE).
 • • [Português (PT)] (Portugalčina) bola pridaná do jazykov dostupných prostredníctvom položky [Language] (Jazyky) v položke [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENÍ) pre fotoaparáty Z 9 predávané v Kanade a Spojených štátoch.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Ak sa zvolila možnosť (a) AF-S pre režim zaostrovania, (b) režim činnosti AF, ktorý podporoval detekciu objektu bol zvolený prostredníctvom ovládacieho prvku, ktorému bola priradená možnosť [AF-area mode + AF-ON] (Režim činnosti AF + AF-ON) pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) a (c) možnosť iná ako [Subject detection off] (Detekcia objektu vypnutá), pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu AF) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ), potom stlačenie používateľských ovládacích prvkov zyhalo pri aktivácii detekcie objektu.
  • - Ak bolo zvolené (a) trojrozmerné sledovanie pre režim činnosti AF, (b) možnosť iná ako [Subject detection off] (Detekcia objektu vypnutá) bola zvolená pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu AF) v položke [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) a (c) nastavenia snímania boli vyvolané prostredníctvom ovládacieho prvku, ktorému boli priradené funkcie [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania) alebo [Recall shooting functions (hold)] (Vyvolanie funkcií snímania (podržať)) pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)), [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) bolo zvolené pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF) a možnosť [Subject detection off] (Detekcia objektu vypnutá) bola zvolená pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu AF), detekcia objektu bola naďalej v činnosti počas aktívnej funkcie AF-ON po stlačení používateľského ovládacieho prvku.
  • - Ak sa pre režim zaostrovania zvolila možnosť (a) AF-C, (b) bola zvolená iná možnosť ako [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) pre režim činnosti AF, (c) iná možnosť ako [Subject detection off] (Detekcia objektu vypnutá) bola zvolená pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu AF) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) a (d) nastavenia snímania vyvolané pomocou ovládacieho prvku, ktorému boli priradené funkcie [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania)) alebo [Recall shooting functions (hold)] (Vyvolanie funkcií snímania (podržať)) pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) mali zvolené [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF), potom pri spustení AF-ON prostredníctvom používateľského ovládacieho prvku nebola detekcia objektu aktívna tam, kde sa to očakávalo.
  • - Časy uzávierky od 1/320 s až 1/640 s spôsobili nerovnomernú expozíciu v rámci snímok zhotovených so zábleskovými jednotkami SB‑800 s použitím automatickej vysokorýchlostnej synchronizácie blesku FP.
  • - Výber iného súboru používateľských funkcií v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) po zvolení iného ako predvoleného nastavenia pre [Auto bracketing] (Automatický bracketing) > [Increment] (Prírastok) v ponuke [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) bol príčinou zmeny hodnoty pre [Auto bracketing] (Automatický bracketing) > [Increment] (Prírastok) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) naspäť na 1.
  • - Informácie o snímaní zmizli vo výnimočných prípadoch z hľadáčika.
  • - Pokus o záznam 8K videa s pripojeným objektívom NIKKOR Z 14-30mm f/4S a možnosťou inou ako [Off ] (Vyp.) zvolenou pre [Vibration reduction] (Stabilizácia obrazu) vo [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ) spôsobil, že fotoaparát prestal niekedy reagovať.
  • - Sledovanie malých alebo málo kontrastných objektov oproti jednoliatemu pozadiu, ako je napríklad modrá obloha, niekedy spôsobilo, že sa zaostrovacie pole posunulo do hornej časti displeja.
  • - Výber [C30] alebo [C120] pre režim snímania pri zvolení inej možnosti ako [Off] (Vyp.) pre [Active D-Lighting] (Funkcia Active D-Lighting) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) spôsobil zmenu jasu monitora alebo hľadáčika.
  • - Fotoaparát vo výnimočných prípadoch nezaznamenal 8K video správne.
  • - Vo video štandarde fotoaparát nedokázal zvýšiť clonu (znížiť clonové číslo) po dosiahnutí horného limitu citlivosti ISO v režimoch P a S, ak bola hodnota zvolená pre [ISO sensitivity settings] (Nastavenia citlivosti ISO) > [Maximum sensitivity] (Maximálna citlivosť) vo [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ) nižšia ako [12800].
 • • Pridala sa podpora pre ovládacie gripy MC-N10.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.10 na 2.11
 • • Vyriešil sa problém, ktorý vo veľmi zriedkavých prípadoch spôsobil, že fotoaparát prestal reagovať.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.00 na 2.10
 • • [High-frequency flicker reduction] (Potlačenie vysokofrekvenčného blikania) sa pridala k úlohám, ktoré sa dajú priradiť ovládacím prvkom fotoaparátu pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)). Ďalšie informácie nájdete v Supplementary Firmware Update Manual (Príručke doplnkovej aktualizácie firmvéru).
 • • Teraz je automatické zaostrovanie lepšie pri sledovaní malých objektov.
 • • Automatické zaostrovanie teraz prináša presnejšie výsledky pri objektoch s ľudským portrétom rozpoznaných prostredníctvom automatického zaostrovania s detekciou očí/tváre s možnosťou [Continuous AF] (Kontinuálne automatické zaostrovanie) zvolenou pre [Focus mode] (Režim zaostrovania).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k tomu, že fotoaparát zaostril na pozadie, keď sa možnosť [Single-point AF] (Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body), [Dynamic-area AF (S)] (Dynamická voľba zaostrovacích polí (S)) alebo [Dynamic-area AF (M)] (Dynamická voľba zaostrovacích polí (M)) zvolila pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF), alebo sa zvolila možnosť [Wide-area AF (C1)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C1)) alebo [Wide-area AF (C2)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C2)) s vlastnou veľkosťou zaostrovacieho poľa [1×1].
 • • Teraz môžete očakávať lepšie výsledky od stabilizácie obrazu počas snímania panoramatických záberov zhotovených s fotoaparátom nasmerovaným nahor alebo nadol a voľby inej možnosti ako [Off] (Vyp.) pre [Vibration reduction] (Stabilizácia obrazu).
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - S určitými objektívmi s bajonetom Nikon Z došlo niekedy pri výbere možnosti [Focus] (Zaostrenie) pre Používateľské nastavenie a1 [AF-C priority selection] (Voľba priority kontinuálneho zaostrovania) s možnosťou [Continuous AF] (Kontinuálne automatické zaostrovanie) zvolenou pre [Focus mode] (Režim zaostrovania) k deaktivácii spúšte, aj keď bol objekt zaostrený.
  • - [Aperture lock] (Aretácia clony) sa nedala zvoliť pre Používateľské nastavenie f4 [Control lock] (Uzamknutie ovládania) v režimoch M a A, keď sa pripojil objektív s bajonetom Nikon F.
  • - Priradenie [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania) ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) spôsobilo, že položka [Save current settings] (Uložiť aktuálne nastavenia) bola nedostupná, keď sa pripojil objektív s bajonetom Nikon F vybavený clonovým krúžkom a napájacími kontaktmi.
  • - Automatická regulácia skreslenia sa niekedy nepoužila na snímky zhotovené s možnosťou [ON] (Zap.) zvolenou pre [Auto distortion control] (Automatická regulácia skreslenia) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
  • - Fotoaparát nerozpoznal vlastné Picture Control uložené na pamäťovej karte pomocou vydania Mac obslužného programu Picture Control Utility 2.
  • - Vyvolanie funkcií snímania niekedy viedlo k neočakávaným zmenám expozície, ak:
   • ▸ sa citlivosť ISO nastavila na pevnú hodnotu v režime M,
   • ▸ sa zvolila iná možnosť ako [Exposure maintenance off] (Vypnutie zachovania expozície) pre Používateľské nastavenie b7 [Keep exp. when f/ changes] (Zachovať expozíciu pri zmene clonového čísla) a
   • ▸ [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania) alebo [Recall shooting functions (hold)] (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) sa priradila ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) bez žiadnej možnosti (alebo len režim M) zvolenej pre [Shooting mode] (Režim snímania) a bez označenia niektorej z položiek [Shutter speed] (Čas uzávierky), [Aperture] (Clona) a [ISO sensitivity settings] (Nastavenia citlivosti ISO).
  • - Keď sa [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania) alebo [Recall shooting functions (hold)] (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) priradila ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)), detekcia objektu nefungovala podľa očakávania, ak sa nastavenie pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu pri automatickom zaostrovaní) vyvolané stlačením ovládacieho prvku líšilo od možnosti aktuálne zvolenej pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu pri automatickom zaostrovaní) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.11 na 2.00
 • Poznámka: Zmeny uvedené nižšie v častiach „Snímanie statických záberov“, „Záznam videosekvencií“, „Zobrazenia“, „Prehrávanie“ a „Ovládacie prvky“ sú podrobne uvedené v Supplementary Firmware Update Manual (Príručke doplnkovej aktualizácie firmvéru).
 • Poznámka: Niektoré používateľské nastavenia sa prečíslovali z dôvodu pridania nových možností ponuky.
 • Snímanie statických záberov
 • • Pridali sa režimy automatického zaostrovania polí [Wide-area AF (C1)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C1)) a [Wide-area AF (C2)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C2)).
 • • V režime fotografií teraz kontrolný panel zobrazuje ďalšie informácie o dlhých expozíciách vrátane uplynutého času a zostávajúceho času.
 • • Vysokorýchlostné snímanie teraz obsahuje záznam „série snímok pred spustením uzávierky“.
 • • Zmenil sa postup na výber farebnej teploty pri voľbe možnosti [Choose color temperature] (Výber farebnej teploty) pre vyváženie bielej farby.
 • • Zmenila sa veľkosť oblasti, ktorú fotoaparát používa na meranie hodnôt pre [Preset manual] (Vlastné nastavenie) vyváženia bielej farby.
 • Záznam videosekvencií
 • • Pridali sa režimy automatického zaostrovania polí [Wide-area AF (C1)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C1)) a [Wide-area AF (C2)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C2)).
 • • Zmenil sa postup na výber farebnej teploty pri voľbe možnosti [Choose color temperature] (Výber farebnej teploty) pre vyváženie bielej farby.
 • • Zmenila sa veľkosť oblasti, ktorú fotoaparát používa na meranie hodnôt pre [Preset manual] (Vlastné nastavenie) vyváženia bielej farby.
 • • Pridali sa miery priblíženia zobrazenia 50 % a 200 % na použitie počas záznamu videosekvencií.
 • • Kontrolný panel teraz zobrazuje aktuálnu veľkosť obrazu a frekvenciu snímania v režime videosekvencií.
 • • Pridali sa nasledujúce doplnky do [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA ZÁZNAMU VIDEOSEKVENCIÍ):
  • - Pridali sa možnosti záznamu videosekvencií RAW [N-RAW 12-bit (NEV)] (N-RAW 12-bitové (NEV)) a [ProRes RAW HQ 12-bit (MOV)] (ProRes RAW HQ 12-bitové (MOV)) v rámci položky [Video file type] (Typ súboru videosekvencie).
  • - Pridala sa funkcia [Extended oversampling] (Rozšírené prevzorkovanie).
 • • Pridali sa nasledujúce doplnky do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ):
  • - Pridala sa možnosť [View video info] (Zobraziť informácie o videosekvencii) pre Používateľské nastavenie g1 [Customize “i” menu] (Prispôsobiť ponuku i).
  • - Pridala sa možnosť [Fast AF-ON] (Rýchle AF-ON) pre Používateľské nastavenie g2, [Custom controls] (Používateľské ovládacie prvky).
  • - Pridala sa funkcia [Fine ISO control (mode M)] (Jemné nastavenie citlivosti ISO (režim M)) v polohe g8.
  • - Pridala sa funkcia [Extended shutter speeds (mode M)] (Rozšírené časy uzávierky (režim M)) v polohe g9.
  • - Pridala sa funkcia [Brightness information display] (Zobrazenie informácií o jase) v polohe g14.
  • - Pridala sa funkcia [Red REC frame indicator] (Indikátor červeného rámčeka záznamu) v polohe g17.
 • • Pridal sa nasledujúci doplnok do [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA):
  • - Pridala sa možnosť [1080i (interlaced)] (1080i (prekladané riadkovanie)) v rámci položiek [HDMI] > [Output resolution] (Výstupné rozlíšenie).
 • Zobrazenia
 • • Vykonali sa zmeny v režimoch monitora [Viewfinder only] (Len hľadáčik) a [Prioritize viewfinder] (Uprednostniť hľadáčik).
 • • Pridali sa indikátory načasovania spúšte pre vysokorýchlostné snímanie.
 • • Pridal sa nasledujúci doplnok do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ):
  • - Pridala sa funkcia [High fps viewfinder display] (Zobrazenie hľadáčika vysokej frekvencie snímania) v polohe d20.
 • • Pridali sa nasledujúce doplnky do [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA):
  • - Pridali sa možnosti [Lo 1] a [Lo 2] v rámci položiek [Viewfinder brightness] (Jas hľadáčika) > [Manual] (Manuálny režim).
  • - Pridala sa funkcia [Auto temperature cutout] (Automatické odpojenie pri vysokej teplote).
 • Prehrávanie
 • • Pridala sa možnosť [Motion blend] (Zmiešanie pohybu) v rámci položky [Retouch] (Úpravy) v ponuke prehrávania „i“.
 • • Pridala sa možnosť Save consecutive frames (Uložiť následné snímky) k možnostiam dostupným v ponuke „i“ počas pozastavenia prehrávania videosekvencie.
 • • Používatelia teraz môžu preskočiť všetky zábery okrem prvého záberu v každej sérii pri prezeraní snímok v rámci prehrávania snímok na celej obrazovke.
 • Ovládacie prvky
 • • Pridali sa nasledujúce doplnky do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ):
  • - Pridala sa funkcia [Focus point selection speed] (Rýchlosť voľby zaostrovacích bodov) v polohe a14.
  • - Pridala sa možnosť [Recall shooting functions (hold)] (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) pre Používateľské nastavenie f2, [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)).
  • - Do zoznamu ovládacích prvkov sa pridali vlastné úlohy, ktoré je možné priradiť pomocou Používateľských nastavení f2 ([Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie))) a g2 ([Custom controls] (Používateľské ovládacie prvky)) a k úlohám, ktoré je možné priradiť, sa pridali aj funkcie [Save focus position] (Uložiť polohu zaostrenia) a [Recall focus position] (Vyvolať polohu zaostrenia).
  • - Pridala sa funkcia [Switch focus/control ring roles] (Vymeniť úlohy zaostrovacieho/ovládacieho krúžku) v polohe f11 (platné od 20. apríla 2022, táto funkcia je dostupná len s objektívmi NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
  • - Pridala sa funkcia [Prefer sub-selector center] (Uprednostniť stred pomocného voliča) v polohe f13.
 • • Pridal sa nasledujúci doplnok do [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA):
  • - Medzi nastavenia uložené a načítané pomocou funkcie [Save/load menu settings] (Uložiť/načítať nastavenia ponuky) teraz patria nastavenia položiek [Delete pictures from both slots] (Odstrániť snímky z oboch slotov) a [Filtered playback criteria] (Filtrované kritériá prehrávania) v ponuke prehrávania.
 • Ďalšie zmeny
 • • Pridala sa podpora pre objektívy NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.
 • • Veľkosti dostupné pri sťahovaní snímok pomocou SnapBridge verzie 2.9.0 alebo novšej teraz zahŕňajú aj [8 megapixels (4K)] (8 megapixelov (4K)) okrem existujúcich možností [Original format] (Pôvodný formát) a [2 megapixels] (2 megapixely).
 • • Možnosti zvýraznené v ponuke „i“ je teraz možné zvoliť pomocou stredu pomocného voliča alebo multifunkčného voliča pre vertikálne snímanie.
 • • Ovládacie prvky, ktorým sa priradila úloha [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania) pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)), sa teraz dajú použiť na túto úlohu, pokiaľ je fotoaparát pripojený prostredníctvom USB k zariadeniu so spustenými aplikáciami, ako je NX Tether alebo NX MobileAir.
 • • Vykonali sa zmeny automatického zaostrovania na dosiahnutie vyššej spoľahlivosti, sledovania zaostrenia a detekcie slabo osvetleného objektu.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Na snímkach zhotovených v režimoch P a A sa v ojedinelých prípadoch objavili horizontálne prúžky.
  • - Zväčšenie clony pod hodnotou f/5,6 s možnosťou [AF-C] (Kontinuálne automatické zaostrovanie) vybranou pre režim zaostrovania a možnosťou [Focus] (Zaostrenie) zvolenou pre [AF-C priority selection] (Voľba priority kontinuálneho automatického zaostrovania) niekedy deaktivovalo spúšť v režime vysokorýchlostného snímania.
  • - Pomaly sa pohybujúce objekty neboli niekedy zaostrené na snímkach zhotovených v režime zaostrovania [AF-C] (Kontinuálne automatické zaostrovanie) pri clonách väčších ako f/2,8.
  • - Voľba možnosti [ON] (zapnutie letneho času) pre funkciu [Exposure smoothing] (Vyhladenie expozície) počas intervalového fotografovania, keď bol pripojený objektív bez vstavaného procesora, spôsobila postupné zhoršenie preexponovania v rámci každej série snímok.
  • - Pokusy o pripojenie k serverom SFTP konfigurovaným pomocou macOS zlyhali s chybou, pokiaľ sa ako cieľové miesto nezvolil domovský priečinok.
  • - Keď používatelia prešli z jedného súboru používateľských funkcií na druhý s uložením iného nastavenia pre Používateľské nastavenie a9 [Focus mode restrictions] (Obmedzenia režimu zaostrovania), príslušné nastavenie režimu zaostrovania uložené v druhom súbore sa nevyvolalo; namiesto toho bolo naďalej účinné nastavenie prvého súboru a nedalo sa zmeniť.
  • - Fotoaparát niekedy prestal reagovať, ak sa zhotovila snímka s možnosťou [ON] (zapnutie letneho času) zvolenou pre [Picture review] (Ukážka snímok) v [PLAYBACK MENU] (PONUKA PREHRÁVANIA) aj pre [Photo flicker reduction] (Potlačenie rušenia fotografií) v [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
  • - Hlásenia v niektorých jazykoch niekedy prepĺňali zobrazenie.
  • - Aplikácie, ako sú NX Tether a SnapBridge, zobrazovali nesprávne hodnoty pre svetelnosť objektívu pri niektorých objektívoch počas fotografovania pomocou diaľkového ovládača.
  • - Časový spínač pohotovostného režimu sa za zriedkavých okolností znovu neaktivoval, ak sa tlačidlo spúšte stlačilo krátko po uplynutí nastavenej doby.
  • - Nasledujúce problémy sa vyskytli v režime M, ak sa zvolila iná možnosť ako [Exposure maintenance off] (Zachovanie expozície vyp.) pre Používateľské nastavenie b7 ([Keep exp. when f/changes] (Zachovať exp. pri zmene f)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ), keď sa zvolila možnosť [OFF] (VYP.) pre [ISO sensitivity settings] (Nastavenia citlivosti ISO) > [Auto ISO sensitivity control] (Automatické nastavenie citlivosti ISO) v ponuke snímania fotografií:
   • ▸ Voľba [ISO sensitivity] (Citlivosť ISO) pre Používateľské nastavenie b7 ([Keep exp. when f/ changes] (Zachovať exp. pri zmene f)) spôsobila, že fotoaparát reagoval oneskorene, keď sa citlivosť ISO nastavila pomocou tlačidla ISO a príkazových voličov. Fotoaparát tiež zobrazil citlivosti ISO nižšie, než je najnižšia dostupná hodnota (za týchto okolností bola najnižšia dostupná hodnota ISO 64).
   • ▸ Voľba [Shutter speed] (Čas uzávierky) pre Používateľské nastavenie b7 ([Keep exp. when f/ changes] (Zachovať exp. pri zmene f)) spôsobila, že fotoaparát reagoval oneskorene, keď sa čas uzávierky nastavil pomocou príkazových voličov.
  • - Vybratie a opätovné založenie pamäťovej karty po skopírovaní vyváženia bielej farby z existujúcej fotografie pomocou [White balance] (Vyváženie bielej farby) > [Preset manual] (Vlastné nastavenie) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) alebo [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA ZÁZNAMU VIDEOSEKVENCIÍ) viedlo k zobrazeniu snímky pre vybraté vlastné nastavenie ako prázdnej čiernej snímky.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.11
 • • Vyriešil sa problém, ktorý zabraňoval fotoaparátu, aby zaostril na detegované objekty počas záznamu videosekvencie so všetkými nasledujúcimi vybranými možnosťami vo [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA ZÁZNAMU VIDEOSEKVENCIÍ):
  • - [Image area] (Oblasť snímky) > [Choose image area] (Vybrať oblasť snímky): [DX]
  • - [AF-area mode] (Režim činnosti AF): Ktorýkoľvek z [Wide-area AF (S)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (S)), [Wide-area AF (L)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (L)), [Subject-tracking AF] (Automatické zaostrovanie so sledovaním objektu) a [Auto-area AF] (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa)
  • - [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektov s automatickým zaostrovaním) > [Subject detection] (Detekcia objektov): Ktorákoľvek možnosť okrem [Subject detection off] (Vypnutie detekcie objektov)
 • • Opravili sa pravopisné chyby v názvoch niektorých položiek v Skupine a ([Focus] (Zaostrenie)) v rámci [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) v niektorých jazykoch.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v zriedkavých prípadoch spôsoboval zobrazovanie vodorovných prúžkov v kruhu v strede snímok zhotovených pomocou TELEKONVERTORA Z TC-1,4x alebo TELEKONVERTORA Z TC-2,0x pripojeného k objektívu NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S a pomocou inej možnosti ako [Off] (Vyp.) zvolenej pre [Vignette control] (Ovládanie vinetácie) v [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
 • • Pridala sa podpora pre objektívy NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S (od verzie firmvéru „C“ 1.10).
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy (od verzie firmvéru „C“ 1.10):
  • - Používanie položiek ponuky, ktoré ponúkajú len možnosti [ON] (ZAP.) a [OFF] (VYP.) niekedy viedlo k narušeniu zobrazenia ponuky, keď sa pripojil objektív, ktorý podporoval Používateľské nastavenie a14 ([Manual focus ring in AF mode] (Krúžok manuálneho zaostrovania v režime automatického zaostrovania)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - Farby v HLG alebo N-Log sa nenastavili správne na zobrazenie v hľadáčiku, keď sa zvolila možnosť [ON] (ZAP.) pre Používateľské nastavenie g8 ([View assist] (Zobraziť asistenta)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.10
 • • Pridala sa podpora pre objektívy NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Zväčšila sa dĺžka série pre snímky s dvojitým formátom (NEF/RAW + JPEG alebo JPEG + JPEG) zhotovené s rýchlosťou snímania 20 sn./s v režime rýchleho sériového snímania.
  • Verzia firmvéru „C“ 1.00:
   • - NEF/RAW (high-efficiency★) (NEF/RAW (vysoká účinnosť★)) + JPEG basic (large) (JPEG, základná kvalita (veľké)): približne 3 sekundy *
   • - JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 (Slot 1: JPEG fine (large); Slot 2: JPEG basic (small)) (JPEG slot 1 - JPEG slot 2 (slot 1: JPEG, vysoká kvalita (veľké); slot 2: JPEG, základná kvalita (malé))): približne 3 sekundy *
  • Verzia firmvéru „C“ 1.10:
   • - NEF/RAW (high-efficiency★) (NEF/RAW (vysoká účinnosť★)) + JPEG basic (large) (JPEG, základná kvalita (veľké)): približne 8 sekúnd *
   • - JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 (Slot 1: JPEG fine (large); Slot 2: JPEG basic (small)) (JPEG slot 1 - JPEG slot 2 (slot 1: JPEG, vysoká kvalita (veľké); slot 2: JPEG, základná kvalita (malé))): približne 8 sekúnd *

  * Dĺžka série, ktorá sa dá zhotoviť pred poklesom rýchlosti snímania. Uvedené hodnoty sa získali prostredníctvom interných meraní vykonaných pomocou objektívu NIKKOR Z 50mm f/1.8 S a pamäťovej karty ProGrade Digital COBALT 1700R 325 GB CFexpress. Dĺžka série sa zmenší za určitých okolností vrátane nasledovných, ak:

  • - [Backup] (Záloha) sa zvolí pre [Role played by card in Slot 2] (Úloha karty v slote 2) alebo
  • - [ON] (ZAP.) je zvolené pre [Auto distortion control] (Automatická regulácia skreslenia).
 • • Možnosti zvýraznené v zozname [Filtered playback criteria] (Filtrované kritériá prehrávania) v [PLAYBACK MENU] (PONUKA PREHRÁVANIA) je teraz možné zvoliť alebo zrušiť ich voľbu aj stlačením pravej časti multifunkčného voliča.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý zabraňoval synchronizácii voliteľných zábleskových jednotiek SB-5000 s uzávierkou po splnení všetkých nasledujúcich podmienok:
  • - Čas uzávierky kratší ako rýchlosť synchronizácie blesku sa zvolil s možnosťou [1/200 s (Auto FP)] (1/200 s (automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) alebo [1/250 s (Auto FP)] (1/250 s (automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) vybranou pre Používateľské nastavenie e1 [Flash sync speed] (Rýchlosť synchronizácie blesku) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - SB-5000 sa ovládala prostredníctvom rádiového AWL pomocou voliteľného bezdrôtového diaľkového ovládača WR-R10 alebo WR-R11a upevneného na fotoaparáte.
  • - Záblesková jednotka nebola upevnená na sánky na príslušenstvo fotoaparátu.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Používanie položiek ponuky, ktoré ponúkajú len možnosti [ON] (ZAP.) a [OFF] (VYP.) niekedy viedlo k narušeniu zobrazenia ponuky, keď sa pripojil objektív, ktorý podporoval Používateľské nastavenie a14 ([Manual focus ring in AF mode] (Krúžok manuálneho zaostrovania v režime automatického zaostrovania)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - Farby v HLG alebo N-Log sa nenastavili správne na zobrazenie v hľadáčiku, keď sa zvolila možnosť [ON] (ZAP.) pre Používateľské nastavenie g8 ([View assist] (Zobraziť asistenta)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 5.00 Z 9
Podporované fotoaparáty Z 9
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 4.10
Názov súboru Z_9_0500.bin
Autorské práva Nikon Corporation
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si do svojho počítača nasledujúci súbor s firmvérom.
  Uistite sa, že máte stiahnutý súbor s firmvérom vo svojom počítači.
  • Z_9_0500.bin (firmvér fotoaparátu)
 2. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_9_0500.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 3. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 4. Zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 5. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 6. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.