Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

Z 8 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu Z 8 „C“ na verziu 2.00. Pred pokračovaním použite [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) na kontrolu verzie firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Na aktualizáciu firmvéru je potrebná čítačka kariet a počítač.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.

Vlastné nastavenia IPTC

Vykonaním tejto aktualizácie z firmvéru „C“ verzie 1.01 alebo staršieho sa vo fotoaparáte vymažú vlastné nastavenia IPTC. Je to zamýšľaný dôsledok vylepšení vlastných nastavení IPTC. Používatelia, ktorí chcú pokračovať v používaní existujúcich vlastných nastavení, ich budú musieť pred vykonaním aktualizácie skopírovať na pamäťovú kartu pomocou [IPTC] > [Load/save] (Načítať/uložiť) > [Primary slot] (Primárny slot)/[Secondary slot] (Sekundárny slot) > [Copy to card] (Kopírovať na kartu) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA). Uložené vlastné nastavenia je možné po dokončení aktualizácie načítať z pamäťovej karty pomocou [IPTC] > [Load/save] (Načítať/uložiť) > [Primary slot] (Primárny slot)/[Secondary slot] (Sekundárny slot) > [Copy to camera] (Kopírovať do fotoaparátu).
Upozorňujeme, že vlastné nastavenia IPTC sa nebudú dať načítať, ak boli nastavenia ponuky uložené na pamäťovú kartu pomocou [Save/load menu settings] (Uložiť/načítať nastavenia ponuky) > [Save menu settings] (Uložiť nastavenia ponuky) vo fotoaparáte s firmvérom „C“ verzie 1.01 alebo starším a po vykonaní tejto aktualizácie načítané do fotoaparátu pomocou [Save/load menu settings] (Uložiť/načítať nastavenia ponuky) > [Load menu settings] (Uložiť nastavenia ponuky). Nezabudnite skopírovať a načítať vlastné nastavenia IPTC jednotlivo podľa vyššie popísaného spôsobu.

Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.01 na 2.00

Poznámka: Používatelia nasledujúceho softvéru budú musieť vykonať aktualizáciu na najnovšiu verziu.

 • • Camera Control Pro 2 verzie 2.37.0 alebo novšej, IPTC Preset Manager verzie 1.3.0 alebo novšej, NX Studio verzie 1.6.0 alebo novšej, NX MobileAir verzie 1.2.0 alebo novšej (vydanie so systémom Android) alebo verzie 1.1.4 alebo novšej (iOS), NX Field verzie 1.4.0 alebo novšej, NX Tether verzie 2.0.0 alebo novšej

Poznámka: Zmeny uvedené nižšie v rámci častí „Snímanie statických záberov“, „Snímanie videosekvencií“, „Prehrávanie“, „Ovládacie prvky“, „Zobrazenia“ a „Sieť (aj NX Field)“ sú podrobne uvedené v časti Príručka doplnkovej aktualizácie firmvéru.

Poznámka: Z dôvodu pridania nových položiek ponuky boli niektoré položky ponuky používateľských nastavení prečíslované.

■ Snímanie statických záberov

 • • Do ponuky snímania fotografií sa pridala položka [Pixel shift shooting] (Snímanie s posuvom pixelov).
 • • Pridali sa nové ovládacie prvky snímky.
 • • V ponuke snímania fotografií sa pridala možnosť [Birds] (Vtáky) do položky [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu pri automatickom zaostrovaní).
 • • Maximálna miera priblíženia na obrazovke snímania je teraz 400 %.
 • • Do ponuky snímania fotografií sa pridala funkcia [Auto capture] (Automatická aktivácia spúšte). Používatelia si môžu zvoliť kritériá snímania z možností [Motion] (Pohyb) (smer, ktorým sa príslušný objekt pohybuje), [Distance] (Vzdialenosť) (v akej vzdialenosti sa príslušný objekt nachádza od fotoaparátu) a [Subject detection] (Detekcia objektu) (či sa zistila alebo nezistila prítomnosť objektu daného typu), pričom fotoaparát automaticky zhotoví fotografie, pokiaľ zistí prítomnosť objektov, ktoré spĺňajú zvolené kritériá. Vezmite do úvahy, že položka [Distance] (Vzdialenosť) je dostupná s objektívmi NIKKOR Z a nemusí fungovať podľa očakávania pri použití s inými objektívmi. Pri automatickej aktivácii spúšte sú dostupné oblasti snímky [FX (36×24)] (FX (36 × 24) a [DX (24×16)] (DX (24 × 16)).
 • • Doba, počas ktorej bude fotoaparát naďalej ukladať snímky do vyrovnávacej pamäte pred zrušením snímania počas fázy snímania pred stlačením spúšte v rámci vysokorýchlostného záznamu snímok +, sa predĺžila z 30 na 300 sekúnd.
 • • Pridala sa možnosť [Large] (Veľké) k možnostiam veľkosti dostupných pre [Secondary slot function] (Funkcia sekundárneho slotu) > [JPEG primary - JPEG secondary] (Primárny JPEG - Sekundárny JPEG) v ponuke snímania fotografií.
 • • Pridali sa nové prírastky bracketingu na použitie počas automatického bracketingu s [AE & flash bracketing] (Bracketing automatickej expozície a záblesku), [AE bracketing] (Bracketing automatickej expozície) alebo [Flash bracketing] (Bracketing záblesku) zvolenými pre [Auto bracketing set] (Nastavenie automatického bracketingu). Táto zmena sa vzťahuje aj na [Interval timer shooting] (Intervalové snímanie) > [Options] (Možnosti) > [AE bracketing] (Bracketing automatickej expozície) > [Increment] (Prírastok).

■ Snímanie videosekvencií

 • • Pridali sa nové ovládacie prvky snímky.
 • • V ponuke záznamu videosekvencií sa pridala možnosť [Birds] (Vtáky) do položky [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu pri automatickom zaostrovaní).
 • • Maximálna miera priblíženia na obrazovke snímania je teraz 400 %.
 • • Do ponuky snímania videosekvencií sa pridala funkcia [Auto capture] (Automatická aktivácia spúšte). Používatelia si môžu zvoliť kritériá snímania z možností [Motion] (Pohyb) (smer, ktorým sa príslušný objekt pohybuje), [Distance] (Vzdialenosť) (v akej vzdialenosti sa príslušný objekt nachádza od fotoaparátu) a [Subject detection] (Detekcia objektu) (či sa zistila alebo nezistila prítomnosť objektu daného typu), pričom fotoaparát automaticky nasníma videosekvenciu, pokiaľ zistí prítomnosť objektov, ktoré spĺňajú zvolené kritériá. Vezmite do úvahy, že položka [Distance] (Vzdialenosť) je dostupná s objektívmi NIKKOR Z a nemusí fungovať podľa očakávania pri použití s inými objektívmi. Pri automatickej aktivácii spúšte sú dostupné oblasti snímky [FX] a [DX].
 • • Pridali sa možnosti nízkej citlivosti ISO do položiek [ISO sensitivity settings] (Nastavenia citlivosti ISO) > [ISO sensitivity (mode M)] (Citlivosť ISO (režim M)) na použitie počas snímania videosekvencie N-Log.
 • • Zmenil sa rozsah rýchlostí dostupných pre digitálne priblíženie Hi-Res.
 • • Pridalo sa snímanie spomalených videosekvencií.

■ Prehrávanie

 • • Do ponuky prehrávania videosekvencií „i“ sa pridala položka [Playback speed] (Rýchlosť prehrávania).
 • • Do ponuky prehrávania sa pridala funkcia [Auto image rotation] (Automatické otočenie snímky).
 • • V ponuke prehrávania sa pridala možnosť [Auto series playback options] (Možnosti automatického prehrávania sériových snímok) do položky [Series playback] (Prehrávanie sériových snímok).
 • • Vykonali sa zmeny položiek [Select for upload to computer] (Výber na odoslanie do počítača) a [Select for upload (FTP)] (Výber na odoslanie (FTP)) v ponuke „i“ prehrávania a pridali sa položky [Select for priority upload to computer] (Výber na prioritné odoslanie do počítača) a [Select for priority upload (FTP)] (Výber na prioritné odoslanie (FTP)).

■ Ovládacie prvky

 • • V polohách d18 a g17 sa pridala položka [Half-press to cancel zoom (MF)] (Zrušenie priblíženia stlačením do polovice (manuálne zaostrovanie)) do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
 • • Pridala sa možnosť [Focus point border width] (Šírka ohraničenia zaostrovacieho bodu) do a11 [Focus point display] (Zobrazenie zaostrovacieho bodu) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
 • • Zmenil sa spôsob vykonávania úplného formátovania pomocou funkcie [Format memory card] (Formátovať pamäťovú kartu) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA).
 • • Teraz je možné počas vyvolania nastavení funkcií snímania upraviť vyváženie bielej farby a korekciu expozície.
 • • Pridala sa podpora pre funkciu motorového ovládania zoomu na objektívoch s motorovým ovládaním zoomu.
 • • Pridala sa položka [Exposure delay mode] (Režim oneskorenia expozície) do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) v pozícii d6.
 • • Pridali sa k používateľským ovládacím prvkom a úlohám s možnosťou priradenia prostredníctvom nasledujúcich položiek v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ). Pridali sa aj nové možnosti resetovania.
  • - f2[Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie))
  • - f3[Custom controls (playback)] (Používateľské ovládacie prvky (prehrávanie))
  • - g2[Custom controls] (Používateľské ovládacie prvky)
  •    Vyberte [Prefer focus point] (Uprednostniť zaostrovací bod) alebo [Prefer focus point (face priority)] (Uprednostniť zaostrovací bod (priorita tváre)) pre f3 [Custom controls (playback)] (Používateľské ovládacie prvky (prehrávanie)) > [Main command dial] (Hlavný príkazový volič) alebo [Sub-command dial] (Pomocný príkazový volič) > [Frame advance zoom position] (Poloha priblíženia pri posune snímok).
   Nastavenia pre f3 [Custom controls (playback)] (Používateľské ovládacie prvky (prehrávanie)) > [Main command dial] (Hlavný príkazový volič) alebo [Sub-command dial] (Pomocný príkazový volič) > [Frame advance] (Posuv snímok) je teraz možné použiť počas zväčšenia výrezu snímky.
 • • Vykonali sa aktualizácie pre [Non-CPU lens data] (Údaje objektívu bez vstavaného procesora) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA).
 • • Zvýšil sa limit znakov z 3 na 256 pre položky „Category“ (Kategória) do vlastných nastavení IPTC.
 • • Reštrukturalizovala sa položka [Camera sounds] (Zvuky fotoaparátu) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) s pridaním nových možností vrátane nových zvukov a nastavenia úrovne hlasitosti pre elektronickú uzávierku.

■ Zobrazenia

 • • Pridala sa informácia o zaostrenej vzdialenosti do indikátora zaostrenej vzdialenosti zobrazeného počas manuálneho zaostrovania.
 • • Možnosť zvolená pre [Viewfinder display size] (Veľkosť zobrazenia hľadáčika) (predtým [Finder display size (photo Lv)] (Veľkosť zobrazenia hľadáčika (fotografie Lv))) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) sa teraz vzťahuje aj na režimy videosekvencie a prehrávania.

■ Sieť (aj NX Field)

 • • Teraz sa zobrazí výstraha, keď je pripojenie k príslušenstvu ATOMOS AirGlu BT nestabilné alebo prerušené.
 • • Príslušenstvo ATOMOS AirGlu BT a ovládacie gripy MC-N10 je teraz možné používať spolu.
 • • Vykonali sa zmeny a dodatky pre položku [Connect to FTP server] (Pripojiť k serveru FTP) v [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE).
 • • Zmenil sa postup používaný pri konfigurácii fotoaparátu na synchronizovanú spúšť, pričom sa počet skupín, ktoré je možné vytvoriť, zvýšil na dvadsať, zatiaľ čo počet fotoaparátov v každej skupine, ktoré je možné ovládať z hlavného fotoaparátu, sa zvýšil na šestnásť.
 • • Pridala sa položka [Overwrite copyright info] (Prepísať informácie o autorských právach) v rámci [Connect to other cameras] (Pripojiť k ostatným fotoaparátom) v [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE).

■ Zmeny týkajúce sa aplikácie

S NX MobileAir:
 • • teraz uvádza zobrazenie živého náhľadu fotoaparátu pre režim fotografií stav NX MobileAir a
 • • nastavenia fotoaparátu uložené na pamäťovú kartu pomocou [Save/load menu settings] (Uložiť/načítať nastavenia ponuky) je teraz možné stiahnuť do inteligentného zariadenia alebo skopírovať z inteligentného zariadenia na pamäťovú kartu fotoaparátu pomocou NX MobileAir.

■ Ďalšie zmeny

 • • Čas stmavenia obrazovky snímania po uvoľnení uzávierky, keď je zvolená možnosť [ON] (ZAP.) pre [Photo flicker reduction] (Redukcia blikania fotografií) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) sa skrátil.
 • • Zvýšila sa presnosť funkcie [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) pri malých, rýchlo sa pohybujúcich predmetoch, keď sa možnosť [Auto] (Automatický režim), [People] (Ľudia), [Animal] (Zviera) alebo [Vehicle] (Vozidlo) vyberie pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektov pri automatickom zaostrovaní) a nezistí sa prítomnosť žiadneho zo zvoleného typu objektu.
 • • Zlepšila sa pamäť zaostrenia pri detekcii blikania v režime pomalého sériového snímania.
 • • Vykonali sa ďalšie vylepšenia činnosti automatického zaostrovania a jeho spoľahlivosti.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý niekedy viedol k stmavnutiu hľadáčika počas prehrávania, keď sa možnosť [Auto] (Automatický režim) zvolila pre [Viewfinder brightness] (Jas hľadáčika).
 • • Teraz je jednoduchšie získať správnu expozíciu z prvého záberu počas intervalového fotografovania v prostredí s vysokým kontrastom alebo v prostredí dostatočne tmavom na zobrazenie žiary hviezd.
 • • Zobrazenie histogramu už nie je viac dostupné, keď je aktivované zobrazenie žiary hviezd.
 • • Zmenila sa výstraha nedostatku dostupného záznamového času videosekvencie tak, že sa teraz zobrazí bielou farbou na červenom pozadí, keď zostáva menej ako jedna minúta. Táto výstraha sa zobrazí aj vtedy, keď neprebieha zaznamenávanie.
 • • Používatelia majú teraz presnejšiu kontrolu pri prechádzaní cez videosekvencie počas prehrávania pomocou ukazovateľa pozície.
 • • Keď sa [AF-area mode] (Režim činnosti AF) nastaví na [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) a ľudský objekt je v porovnaní s rámčekom veľký a v blízkosti sledovacieho zaostrovacieho bodu sa zistí výskyt viacerých očí, fotoaparát priradí prioritu zaostreniu na oko bližšie k danému bodu.
 • • Histogram RGB bude teraz lepšie viditeľný, keď sa [Mode 1] (Režim 1) alebo [Mode 2] (Režim 2) zvolí pre d11 [Warm display colors] (Teplé farby displeja) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Fotografie zhotovené pomocou intervalového fotografovania môžu byť niekedy podexponované.
  • - Počas posúvania zaostrenia sa niekedy nemusí odpáliť blesk.
  • - Poloha zaostrenia sa neúmyselne vrátila do polohy uloženej pomocou [Save focus position] (Uložiť polohu zaostrenia), ak uplynula doba časového spínača pohotovostného režimu počas napájania prostredníctvom USB a bol pripojený WR-R10.
  • - Optimálnu expozíciu nebolo niekedy možné dosiahnuť pri sériovom snímaní alebo pri snímaní s posúvaním zaostrenia.
  • - Po stlačení tlačidla zapnutia automatického zaostrovania AF-ON sa okamžite ukončilo prehrávanie, keď sa [Playback] (Prehrávanie) priradilo [AF-ON button] (Tlačidlo AF-ON) a pre režim monitora sa zvolila možnosť [Prioritize viewfinder (2)] (Uprednostniť hľadáčik (2)).
  • - Spúšť sa niekedy deaktivovala, keď sa pre čas uzávierky zvolil režim „Bulb“.
  • - Voľba zaostrovacích bodov pomocou multifunkčného voliča sa stala nedostupnou, ak sa vykonal dotykový úkon pomocou [Position focus point] (Umiestniť zaostrovací bod), keď sa pre režim činnosti AF zvolilo [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie).
  • - Hodnoty jemného doladenia nastavené v položke [AF fine-tuning options] (Možnosti jemného doladenia automatického zaostrenia) v ponuke nastavenia sa nepoužili, pokiaľ sa zistil výskyt objektu s možnosťou [Wide-area AF (S)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (S)), [Wide-area AF (L)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (L)), [Wide-area AF (C1)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C1)) alebo [Wide-area AF (C2)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C2)) zvolenou pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF).
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.01
 • • Zmenilo sa načasovanie zobrazenia výstrah vysokej teploty, keď sa vnútorná teplota fotoaparátu zvýši, najmä počas záznamu videosekvencie.
 • • Zmenila sa poloha, v ktorej sa v režime videosekvencií zobrazí výstraha vysokej teploty pamäťovej karty.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Batéria sa vybíjala rýchlejšie, pokiaľ bol fotoaparát vypnutý, ak sa možnosť [ON] (Zap.) zvolila pre [Connect to smart device] (Pripojiť k inteligentnému zariadeniu) > [Wi-Fi connection] (Pripojenie pomocou Wi-Fi) v [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE), aj keď sa možnosť [OFF] (Vyp.) zvolila pre [Bluetooth connection] (Pripojenie pomocou Bluetooth) aj pre [Upload while off] (Odosielať počas vypnutia).
  • - Zaostrenie bolo aj naďalej možné upraviť pomocou zaostrovacieho krúžku, keď sa možnosť [Disable] (Deaktivovať) zvolila pre a15 [Manual focus ring in AF mode] (Krúžok manuálneho zaostrovania v režime automatického zaostrovania) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ), ak sa iná možnosť ako [Non-linear] (Nelineárny) vybrala pre f9 [Focus ring rotation range] (Rozsah otáčania zaostrovacieho krúžku) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 2.00 Z 8
Podporované fotoaparáty Z 8
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.01
Názov súboru Z_8_0200.bin
Autorské práva Nikon Corporation
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si do svojho počítača nasledujúci súbor s firmvérom.
  Uistite sa, že máte stiahnutý súbor s firmvérom vo svojom počítači.
  • Z_8_0200.bin (firmvér fotoaparátu)
 2. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_8_0200.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 3. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 4. Zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 5. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 6. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.