Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

Z 9 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu Z 9 „C“ na verziu 3.00. Pred pokračovaním použite Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na kontrolu verzie firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.

Čas potrebný na dokončenie tejto aktualizácie

Táto aktualizácia trvá približne 6 minút. Ukazovateľ pozície sa zobrazí, keď začne aktualizácia, ale v prípade aktualizácie z verzie firmvéru „C“ staršej ako 2.00 si môžete všimnúť, že to potrvá približne 2 minúty, kým sa ukazovateľ pozície zobrazí. Nevypínajte fotoaparát, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.

Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.11 na 3.00

Poznámka: Zmeny uvedené nižšie v časti „Snímanie statických záberov“, „Snímanie videosekvencií“, „Zobrazenia“, „Prehrávanie“, „Ovládacie prvky“ a „Sieť“ sú podrobne uvedené v Supplementary Firmware Update Manual (Príručke doplnkovej aktualizácie firmvéru).

■ Snímanie statických záberov

 • • Položka [Image size] (Veľkosť snímky) v ponuke fotografovania je teraz [Image size settings] (Nastavenia veľkosti snímky) a ponúka nové možnosti, ktoré sa vzťahujú len na snímky zhotovené pomocou oblasti snímky DX.
 • • K frekvenciám snímania sa pridala frekvencia [C60], ktorá je k dispozícii pre vysokorýchlostné snímanie fotografií. Používateľské nastavenie d4 v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) je teraz [Pre-Release Capture options] (Možnosti vyrovnávacej pamäte pred expozíciou snímky).
 • • Bola pridaná položka [High-frequency flicker reduction] (Redukcia blikania pri vysokej frekvencii) do [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
 • • Bola pridaná položka [Focus position auto reset] (Automatický reset polohy zaostrenia) pod [Focus shift shooting] (Snímanie s posúvaním zaostrenia) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).

■ Snímanie videosekvencií

 • • Bola pridaná položka [High-frequency flicker reduction] (Redukcia blikania pri vysokej frekvencii) do [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
 • • Bola pridaná položka [Hi-Res Zoom] (Digitálne priblíženie Hi-Res) do [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
 • • Bola pridaná možnosť [Reset using remote] (Resetovanie pomocou diaľkového ovládača) v položke [Timecode] (Časový kód) vo [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).

■ Zobrazenia

 • • Režim monitorovania [Prioritize viewfinder] (Uprednostniť hľadáčik) bol nahradený možnosťou [Prioritize viewfinder (1)] (Uprednostniť hľadáčik (1)) a [Prioritize viewfinder (2)] (Uprednostniť hľadáčik (2)).
 • • Rozšírený rozsah nastavení jasu monitora pre zahrnutie jasnejších aj tmavších nastavení.
 • • Pridali sa nasledujúce doplnky do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ):
  • - Pridala sa možnosť [3D-tracking focus point color] (Farba 3D sledovaného zaostrovacieho bodu) pre Používateľské nastavenie a11 [Focus point display] (Zobrazenie zaostrovacieho bodu).
  • - Boli pridané možnosti [Always] (Vždy) a [Only when flash is not used] (Len bez použitia blesku) pre Používateľské nastavenie d9 [View mode (photo Lv)] (Režim zobrazení (Lv pre fotografie)) > [Show effects of settings] (Zobraziť účinky nastavení).

■ Prehrávanie

 • • Položka [Rotate tall] (Otočiť na výšku) v ponuke prehrávania je teraz [Auto-rotate pictures] (Automatické otáčanie snímok). Ak zvolíte [ON] (ZAP.), prehrávanie sa zobrazí na monitore a hľadáčik sa bude automaticky otáčať tak, aby zodpovedal orientácii fotoaparátu.
 • • Zobrazenie prehrávania teraz ukazuje farebnú teplotu pre snímky zhotovené s možnosťou [Preset manual] (Vlastné nastavenie) zvolenou pre [White balance] (Vyváženie bielej farby).
 • • Teraz sú k dispozícii možnosti na manipuláciu každej série fotografií zhotovených v režimoch sériového snímania ako skupiny.
 • • Pridala sa možnosť [File info] (Informácie o súbore) k možnostiam dostupným v možnosti [Playback display options] (Možnosti zobrazenia prehrávania) v [PLAYBACK MENU] (PONUKA PREHRÁVANIA).

■ Ovládacie prvky

 • • Pridala sa možnosť plného formátu pod [Format memory card] (Formátovanie pamäťovej karty) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENÍ) na použitie s kompatibilnými pamäťovými kartami CFexpress.
 • • Pridali sa nasledujúce doplnky do [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ):
  • - Pridala sa možnosť [Type A auto restore delay] (Oneskorenie automatického nastavenia Typ A) pre Používateľské nastavenie d14 [Release timing indicator] (Indikátor času spustenia).
  • - Pridala sa možnosť [Center-weighted area] (Oblasť so zdôrazneným stredom) k možnostiam dostupným na prispôsobenie obrazovky snímania pomocou Používateľského nastavenia d18 [Custom monitor shooting display] (Obrazovka snímania vlastného nastavenia monitoru) a d19 [Custom viewfinder shooting display] (Obrazovka snímania vlastného nastavenia hľadáčika).
  • - Používateľské nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Vlastné ovládacie prvky (snímanie)), f3 [Custom controls (playback)] (Vlastné ovládacie prvky (prehrávanie)) a g2 [Custom controls] (Vlastné ovládacie prvky) teraz ponúkajú prístup k možnosti rozšírenej voľby vlastných úloh a ovládacích prvkov.

■ Sieť

 • • Stav pripojenia sa teraz zobrazuje na obrazovke snímania, keď je fotoaparát pripojený k FTP serveru.
 • • Fotoaparát teraz podporuje FTPS.
 • • Pridala sa možnosť [ATOMOS AirGlu BT options] (Možnosti ATOMOS AirGlu BT) k položke [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE).

■ Ďalšie zmeny

 • • Zlepšila sa presnosť automatického zaostrovania.
 • • Zlepšil sa výkon automatického zaostrovania pri slabom osvetlení, pričom sa znížila minimálna potrebná úroveň osvetlenia o 0,5 EV.
 • • Znížila sa citlivosť funkcie [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) na objekty prechádzajúce medzi daným objektom a fotoaparátom.
 • • Zlepšil sa výkon zaostrovania, keď je možnosť [Animal] (Zvieratá) zvolená pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu AF) počas [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie).
 • • Znížila sa tendencia fotoaparátu zaostrovať na pozadie počas detekcie objektu, keď je zvolená možnosť [Wide-area AF (S/L/C1/C2)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (S/L/C1/C2)), [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) alebo [Auto-area AF] (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa).
 • • Zvýraznenie zaostrených oblastí, možnosti použitia elektronického diaľkomera a indikátor zaostrenej vzdialenosti sú teraz dostupné, keď je zaostrenie upravované pomocou zaostrovacieho krúžku objektívu, a to nielen v režime manuálneho zaostrovania, ale aj v iných režimoch zaostrovania. Okrem toho sa vykonali úpravy v dĺžke zobrazenia indikátora zaostrenej vzdialenosti.
 • • Čas uzávierky, clona a citlivosť ISO sa teraz zobrazia, ak sa expozícia nastaví počas priblíženia zobrazenia živého náhľadu.
 • • Zlepšila sa odozva manuálneho zaostrovania vo video štandarde a pri výbere tichého režimu počas snímania statických záberov.
 • • Na obrazovke snímania sa teraz zobrazuje stav pripojenia synchronizovanej spúšte. Vykonali sa zlepšenia zobrazenia v zozname diaľkovo riadených fotoaparátov prístupného prostredníctvom [Connect to other cameras] (Pripojiť k iným fotoaparátom) > [Remote camera list] (Zoznam diaľkovo ovládaných fotoaparátov) v ponuke [NETWORK MENU] (PONUKA SIETE).
 • • [Português (PT)] (Portugalčina) bola pridaná do jazykov dostupných prostredníctvom položky [Language] (Jazyky) v položke [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENÍ) pre fotoaparáty Z 9 predávané v Kanade a Spojených štátoch.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Ak sa zvolila možnosť (a) AF-S pre režim zaostrovania, (b) režim činnosti AF, ktorý podporoval detekciu objektu bol zvolený prostredníctvom ovládacieho prvku, ktorému bola priradená možnosť [AF-area mode + AF-ON] (Režim činnosti AF + AF-ON) pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) a (c) možnosť iná ako [Subject detection off] (Detekcia objektu vypnutá), pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu AF) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ), potom stlačenie používateľských ovládacích prvkov zyhalo pri aktivácii detekcie objektu.
  • - Ak bolo zvolené (a) trojrozmerné sledovanie pre režim činnosti AF, (b) možnosť iná ako [Subject detection off] (Detekcia objektu vypnutá) bola zvolená pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu AF) v položke [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) a (c) nastavenia snímania boli vyvolané prostredníctvom ovládacieho prvku, ktorému boli priradené funkcie [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania) alebo [Recall shooting functions (hold)] (Vyvolanie funkcií snímania (podržať)) pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)), [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) bolo zvolené pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF) a možnosť [Subject detection off] (Detekcia objektu vypnutá) bola zvolená pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu AF), detekcia objektu bola naďalej v činnosti počas aktívnej funkcie AF-ON po stlačení používateľského ovládacieho prvku.
  • - Ak sa pre režim zaostrovania zvolila možnosť (a) AF-C, (b) bola zvolená iná možnosť ako [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) pre režim činnosti AF, (c) iná možnosť ako [Subject detection off] (Detekcia objektu vypnutá) bola zvolená pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu AF) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) a (d) nastavenia snímania vyvolané pomocou ovládacieho prvku, ktorému boli priradené funkcie [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania)) alebo [Recall shooting functions (hold)] (Vyvolanie funkcií snímania (podržať)) pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) mali zvolené [3D-tracking] (Trojrozmerné sledovanie) pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF), potom pri spustení AF-ON prostredníctvom používateľského ovládacieho prvku nebola detekcia objektu aktívna tam, kde sa to očakávalo.
  • - Časy uzávierky od 1/320 s až 1/640 s spôsobili nerovnomernú expozíciu v rámci snímok zhotovených so zábleskovými jednotkami SB‑800 s použitím automatickej vysokorýchlostnej synchronizácie blesku FP.
  • - Výber iného súboru používateľských funkcií v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) po zvolení iného ako predvoleného nastavenia pre [Auto bracketing] (Automatický bracketing) > [Increment] (Prírastok) v ponuke [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) bol príčinou zmeny hodnoty pre [Auto bracketing] (Automatický bracketing) > [Increment] (Prírastok) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) naspäť na 1.
  • - Informácie o snímaní zmizli vo výnimočných prípadoch z hľadáčika.
  • - Pokus o záznam 8K videa s pripojeným objektívom NIKKOR Z 14-30mm f/4S a možnosťou inou ako [Off ] (Vyp.) zvolenou pre [Vibration reduction] (Stabilizácia obrazu) vo [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ) spôsobil, že fotoaparát prestal niekedy reagovať.
  • - Sledovanie malých alebo málo kontrastných objektov oproti jednoliatemu pozadiu, ako je napríklad modrá obloha, niekedy spôsobilo, že sa zaostrovacie pole posunulo do hornej časti displeja.
  • - Výber [C30] alebo [C120] pre režim snímania pri zvolení inej možnosti ako [Off] (Vyp.) pre [Active D-Lighting] (Funkcia Active D-Lighting) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) spôsobil zmenu jasu monitora alebo hľadáčika.
  • - Fotoaparát vo výnimočných prípadoch nezaznamenal 8K video správne.
  • - Vo video štandarde fotoaparát nedokázal zvýšiť clonu (znížiť clonové číslo) po dosiahnutí horného limitu citlivosti ISO v režimoch P a S, ak bola hodnota zvolená pre [ISO sensitivity settings] (Nastavenia citlivosti ISO) > [Maximum sensitivity] (Maximálna citlivosť) vo [VIDEO RECORDING MENU] (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ) nižšia ako [12800].
 • • Pridala sa podpora pre ovládacie gripy MC-N10.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.10 na 2.11
 • • Vyriešil sa problém, ktorý vo veľmi zriedkavých prípadoch spôsobil, že fotoaparát prestal reagovať.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.00 na 2.10
 • • [High-frequency flicker reduction] (Potlačenie vysokofrekvenčného blikania) sa pridala k úlohám, ktoré sa dajú priradiť ovládacím prvkom fotoaparátu pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)). Ďalšie informácie nájdete v Supplementary Firmware Update Manual (Príručke doplnkovej aktualizácie firmvéru).
 • • Teraz je automatické zaostrovanie lepšie pri sledovaní malých objektov.
 • • Automatické zaostrovanie teraz prináša presnejšie výsledky pri objektoch s ľudským portrétom rozpoznaných prostredníctvom automatického zaostrovania s detekciou očí/tváre s možnosťou [Continuous AF] (Kontinuálne automatické zaostrovanie) zvolenou pre [Focus mode] (Režim zaostrovania).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k tomu, že fotoaparát zaostril na pozadie, keď sa možnosť [Single-point AF] (Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body), [Dynamic-area AF (S)] (Dynamická voľba zaostrovacích polí (S)) alebo [Dynamic-area AF (M)] (Dynamická voľba zaostrovacích polí (M)) zvolila pre [AF-area mode] (Režim činnosti AF), alebo sa zvolila možnosť [Wide-area AF (C1)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C1)) alebo [Wide-area AF (C2)] (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C2)) s vlastnou veľkosťou zaostrovacieho poľa [1×1].
 • • Teraz môžete očakávať lepšie výsledky od stabilizácie obrazu počas snímania panoramatických záberov zhotovených s fotoaparátom nasmerovaným nahor alebo nadol a voľby inej možnosti ako [Off] (Vyp.) pre [Vibration reduction] (Stabilizácia obrazu).
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - S určitými objektívmi s bajonetom Nikon Z došlo niekedy pri výbere možnosti [Focus] (Zaostrenie) pre Používateľské nastavenie a1 [AF-C priority selection] (Voľba priority kontinuálneho zaostrovania) s možnosťou [Continuous AF] (Kontinuálne automatické zaostrovanie) zvolenou pre [Focus mode] (Režim zaostrovania) k deaktivácii spúšte, aj keď bol objekt zaostrený.
  • - [Aperture lock] (Aretácia clony) sa nedala zvoliť pre Používateľské nastavenie f4 [Control lock] (Uzamknutie ovládania) v režimoch M a A, keď sa pripojil objektív s bajonetom Nikon F.
  • - Priradenie [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania) ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) spôsobilo, že položka [Save current settings] (Uložiť aktuálne nastavenia) bola nedostupná, keď sa pripojil objektív s bajonetom Nikon F vybavený clonovým krúžkom a napájacími kontaktmi.
  • - Automatická regulácia skreslenia sa niekedy nepoužila na snímky zhotovené s možnosťou [ON] (Zap.) zvolenou pre [Auto distortion control] (Automatická regulácia skreslenia) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
  • - Fotoaparát nerozpoznal vlastné Picture Control uložené na pamäťovej karte pomocou vydania Mac obslužného programu Picture Control Utility 2.
  • - Vyvolanie funkcií snímania niekedy viedlo k neočakávaným zmenám expozície, ak:
   • ▸ sa citlivosť ISO nastavila na pevnú hodnotu v režime M,
   • ▸ sa zvolila iná možnosť ako [Exposure maintenance off] (Vypnutie zachovania expozície) pre Používateľské nastavenie b7 [Keep exp. when f/ changes] (Zachovať expozíciu pri zmene clonového čísla) a
   • ▸ [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania) alebo [Recall shooting functions (hold)] (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) sa priradila ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) bez žiadnej možnosti (alebo len režim M) zvolenej pre [Shooting mode] (Režim snímania) a bez označenia niektorej z položiek [Shutter speed] (Čas uzávierky), [Aperture] (Clona) a [ISO sensitivity settings] (Nastavenia citlivosti ISO).
  • - Keď sa [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania) alebo [Recall shooting functions (hold)] (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) priradila ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)), detekcia objektu nefungovala podľa očakávania, ak sa nastavenie pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu pri automatickom zaostrovaní) vyvolané stlačením ovládacieho prvku líšilo od možnosti aktuálne zvolenej pre [AF subject detection options] (Možnosti detekcie objektu pri automatickom zaostrovaní) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.11 na 2.00
 • Poznámka: Zmeny uvedené nižšie v častiach „Snímanie statických záberov“, „Záznam videosekvencií“, „Zobrazenia“, „Prehrávanie“ a „Ovládacie prvky“ sú podrobne uvedené v Supplementary Firmware Update Manual (Príručke doplnkovej aktualizácie firmvéru).
 • Poznámka: Niektoré používateľské nastavenia sa prečíslovali z dôvodu pridania nových možností ponuky.
 • Snímanie statických záberov
 • • Pridali sa režimy automatického zaostrovania polí Wide-area AF (C1) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C1)) a Wide-area AF (C2) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C2)).
 • • V režime fotografií teraz kontrolný panel zobrazuje ďalšie informácie o dlhých expozíciách vrátane uplynutého času a zostávajúceho času.
 • • Vysokorýchlostné snímanie teraz obsahuje záznam „série snímok pred spustením uzávierky“.
 • • Zmenil sa postup na výber farebnej teploty pri voľbe možnosti Choose color temperature (Výber farebnej teploty) pre vyváženie bielej farby.
 • • Zmenila sa veľkosť oblasti, ktorú fotoaparát používa na meranie hodnôt pre Preset manual (Vlastné nastavenie) vyváženia bielej farby.
 • Záznam videosekvencií
 • • Pridali sa režimy automatického zaostrovania polí Wide-area AF (C1) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C1)) a Wide-area AF (C2) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (C2)).
 • • Zmenil sa postup na výber farebnej teploty pri voľbe možnosti Choose color temperature (Výber farebnej teploty) pre vyváženie bielej farby.
 • • Zmenila sa veľkosť oblasti, ktorú fotoaparát používa na meranie hodnôt pre Preset manual (Vlastné nastavenie) vyváženia bielej farby.
 • • Pridali sa miery priblíženia zobrazenia 50 % a 200 % na použitie počas záznamu videosekvencií.
 • • Kontrolný panel teraz zobrazuje aktuálnu veľkosť obrazu a frekvenciu snímania v režime videosekvencií.
 • • Pridali sa nasledujúce doplnky do VIDEO RECORDING MENU (PONUKA ZÁZNAMU VIDEOSEKVENCIÍ):
  • - Pridali sa možnosti záznamu videosekvencií RAW N-RAW 12-bit (NEV) (N-RAW 12-bitové (NEV)) a ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) (ProRes RAW HQ 12-bitové (MOV)) v rámci položky Video file type (Typ súboru videosekvencie).
  • - Pridala sa funkcia Extended oversampling (Rozšírené prevzorkovanie).
 • • Pridali sa nasledujúce doplnky do CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ):
  • - Pridala sa možnosť View video info (Zobraziť informácie o videosekvencii) pre Používateľské nastavenie g1 Customize “i” menu (Prispôsobiť ponuku i).
  • - Pridala sa možnosť Fast AF-ON (Rýchle AF-ON) pre Používateľské nastavenie g2, Custom controls (Používateľské ovládacie prvky).
  • - Pridala sa funkcia Fine ISO control (mode M) (Jemné nastavenie citlivosti ISO (režim M)) v polohe g8.
  • - Pridala sa funkcia Extended shutter speeds (mode M) (Rozšírené časy uzávierky (režim M)) v polohe g9.
  • - Pridala sa funkcia Brightness information display (Zobrazenie informácií o jase) v polohe g14.
  • - Pridala sa funkcia Red REC frame indicator (Indikátor červeného rámčeka záznamu) v polohe g17.
 • • Pridal sa nasledujúci doplnok do SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA):
  • - Pridala sa možnosť 1080i (interlaced) (1080i (prekladané riadkovanie)) v rámci položiek HDMI > Output resolution (Výstupné rozlíšenie).
 • Zobrazenia
 • • Vykonali sa zmeny v režimoch monitora Viewfinder only (Len hľadáčik) a Prioritize viewfinder (Uprednostniť hľadáčik).
 • • Pridali sa indikátory načasovania spúšte pre vysokorýchlostné snímanie.
 • • Pridal sa nasledujúci doplnok do CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ):
  • - Pridala sa funkcia High fps viewfinder display (Zobrazenie hľadáčika vysokej frekvencie snímania) v polohe d20.
 • • Pridali sa nasledujúce doplnky do SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA):
  • - Pridali sa možnosti Lo 1 a Lo 2 v rámci položiek Viewfinder brightness (Jas hľadáčika) > Manual (Manuálny režim).
  • - Pridala sa funkcia Auto temperature cutout (Automatické odpojenie pri vysokej teplote).
 • Prehrávanie
 • • Pridala sa možnosť Motion blend (Zmiešanie pohybu) v rámci položky Retouch (Úpravy) v ponuke prehrávania „i“.
 • • Pridala sa možnosť Save consecutive frames (Uložiť následné snímky) k možnostiam dostupným v ponuke „i“ počas pozastavenia prehrávania videosekvencie.
 • • Používatelia teraz môžu preskočiť všetky zábery okrem prvého záberu v každej sérii pri prezeraní snímok v rámci prehrávania snímok na celej obrazovke.
 • Ovládacie prvky
 • • Pridali sa nasledujúce doplnky do CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ):
  • - Pridala sa funkcia Focus point selection speed (Rýchlosť voľby zaostrovacích bodov) v polohe a14.
  • - Pridala sa možnosť Recall shooting functions (hold) (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) pre Používateľské nastavenie f2, Custom controls (shooting) (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)).
  • - Do zoznamu ovládacích prvkov sa pridali vlastné úlohy, ktoré je možné priradiť pomocou Používateľských nastavení f2 (Custom controls (shooting) (Používateľské ovládacie prvky (snímanie))) a g2 (Custom controls (Používateľské ovládacie prvky)) a k úlohám, ktoré je možné priradiť, sa pridali aj funkcie Save focus position (Uložiť polohu zaostrenia) a Recall focus position (Vyvolať polohu zaostrenia).
  • - Pridala sa funkcia Switch focus/control ring roles (Vymeniť úlohy zaostrovacieho/ovládacieho krúžku) v polohe f11 (platné od 20. apríla 2022, táto funkcia je dostupná len s objektívmi NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
  • - Pridala sa funkcia Prefer sub-selector center (Uprednostniť stred pomocného voliča) v polohe f13.
 • • Pridal sa nasledujúci doplnok do SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA):
  • - Medzi nastavenia uložené a načítané pomocou funkcie Save/load menu settings (Uložiť/načítať nastavenia ponuky) teraz patria nastavenia položiek Delete pictures from both slots (Odstrániť snímky z oboch slotov) a Filtered playback criteria (Filtrované kritériá prehrávania) v ponuke prehrávania.
 • Ďalšie zmeny
 • • Pridala sa podpora pre objektívy NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.
 • • Veľkosti dostupné pri sťahovaní snímok pomocou SnapBridge verzie 2.9.0 alebo novšej teraz zahŕňajú aj 8 megapixels (4K) (8 megapixelov (4K)) okrem existujúcich možností Original format (Pôvodný formát) a 2 megapixels (2 megapixely).
 • • Možnosti zvýraznené v ponuke „i“ je teraz možné zvoliť pomocou stredu pomocného voliča alebo multifunkčného voliča pre vertikálne snímanie.
 • • Ovládacie prvky, ktorým sa priradila úloha Recall shooting functions (Vyvolanie funkcií snímania) pomocou Používateľského nastavenia f2 Custom controls (shooting) (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)), sa teraz dajú použiť na túto úlohu, pokiaľ je fotoaparát pripojený prostredníctvom USB k zariadeniu so spustenými aplikáciami, ako je NX Tether alebo NX MobileAir.
 • • Vykonali sa zmeny automatického zaostrovania na dosiahnutie vyššej spoľahlivosti, sledovania zaostrenia a detekcie slabo osvetleného objektu.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Na snímkach zhotovených v režimoch P a A sa v ojedinelých prípadoch objavili horizontálne prúžky.
  • - Zväčšenie clony pod hodnotou f/5,6 s možnosťou AF-C (Kontinuálne automatické zaostrovanie) vybranou pre režim zaostrovania a možnosťou Focus (Zaostrenie) zvolenou pre AF-C priority selection (Voľba priority kontinuálneho automatického zaostrovania) niekedy deaktivovalo spúšť v režime vysokorýchlostného snímania.
  • - Pomaly sa pohybujúce objekty neboli niekedy zaostrené na snímkach zhotovených v režime zaostrovania AF-C (Kontinuálne automatické zaostrovanie) pri clonách väčších ako f/2,8.
  • - Voľba možnosti ON (zapnutie letneho času) pre funkciu Exposure smoothing (Vyhladenie expozície) počas intervalového fotografovania, keď bol pripojený objektív bez vstavaného procesora, spôsobila postupné zhoršenie preexponovania v rámci každej série snímok.
  • - Pokusy o pripojenie k serverom SFTP konfigurovaným pomocou macOS zlyhali s chybou, pokiaľ sa ako cieľové miesto nezvolil domovský priečinok.
  • - Keď používatelia prešli z jedného súboru používateľských funkcií na druhý s uložením iného nastavenia pre Používateľské nastavenie a9 Focus mode restrictions (Obmedzenia režimu zaostrovania), príslušné nastavenie režimu zaostrovania uložené v druhom súbore sa nevyvolalo; namiesto toho bolo naďalej účinné nastavenie prvého súboru a nedalo sa zmeniť.
  • - Fotoaparát niekedy prestal reagovať, ak sa zhotovila snímka s možnosťou ON (zapnutie letneho času) zvolenou pre Picture review (Ukážka snímok) v PLAYBACK MENU (PONUKA PREHRÁVANIA) aj pre Photo flicker reduction (Potlačenie rušenia fotografií) v PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
  • - Hlásenia v niektorých jazykoch niekedy prepĺňali zobrazenie.
  • - Aplikácie, ako sú NX Tether a SnapBridge, zobrazovali nesprávne hodnoty pre svetelnosť objektívu pri niektorých objektívoch počas fotografovania pomocou diaľkového ovládača.
  • - Časový spínač pohotovostného režimu sa za zriedkavých okolností znovu neaktivoval, ak sa tlačidlo spúšte stlačilo krátko po uplynutí nastavenej doby.
  • - Nasledujúce problémy sa vyskytli v režime M, ak sa zvolila iná možnosť ako Exposure maintenance off (Zachovanie expozície vyp.) pre Používateľské nastavenie b7 (Keep exp. when f/changes (Zachovať exp. pri zmene f)) v CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ), keď sa zvolila možnosť OFF (VYP.) pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie citlivosti ISO) v ponuke snímania fotografií:
   • ▸ Voľba ISO sensitivity (Citlivosť ISO) pre Používateľské nastavenie b7 (Keep exp. when f/ changes (Zachovať exp. pri zmene f)) spôsobila, že fotoaparát reagoval oneskorene, keď sa citlivosť ISO nastavila pomocou tlačidla ISO a príkazových voličov. Fotoaparát tiež zobrazil citlivosti ISO nižšie, než je najnižšia dostupná hodnota (za týchto okolností bola najnižšia dostupná hodnota ISO 64).
   • ▸ Voľba Shutter speed (Čas uzávierky) pre Používateľské nastavenie b7 (Keep exp. when f/ changes (Zachovať exp. pri zmene f)) spôsobila, že fotoaparát reagoval oneskorene, keď sa čas uzávierky nastavil pomocou príkazových voličov.
  • - Vybratie a opätovné založenie pamäťovej karty po skopírovaní vyváženia bielej farby z existujúcej fotografie pomocou White balance (Vyváženie bielej farby) > Preset manual (Vlastné nastavenie) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) alebo VIDEO RECORDING MENU (PONUKA ZÁZNAMU VIDEOSEKVENCIÍ) viedlo k zobrazeniu snímky pre vybraté vlastné nastavenie ako prázdnej čiernej snímky.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.11
 • • Vyriešil sa problém, ktorý zabraňoval fotoaparátu, aby zaostril na detegované objekty počas záznamu videosekvencie so všetkými nasledujúcimi vybranými možnosťami vo VIDEO RECORDING MENU (PONUKA ZÁZNAMU VIDEOSEKVENCIÍ):
  • Image area (Oblasť snímky) > Choose image area (Vybrať oblasť snímky): DX
  • AF-area mode (Režim činnosti AF): Ktorýkoľvek z Wide-area AF (S) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (S)), Wide-area AF (L) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (L)), Subject-tracking AF (Automatické zaostrovanie so sledovaním objektu) a Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa)
  • AF subject detection options (Možnosti detekcie objektov s automatickým zaostrovaním) > Subject detection (Detekcia objektov): Ktorákoľvek možnosť okrem Subject detection off (Vypnutie detekcie objektov)
 • • Opravili sa pravopisné chyby v názvoch niektorých položiek v Skupine a (Focus (Zaostrenie)) v rámci CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) v niektorých jazykoch.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v zriedkavých prípadoch spôsoboval zobrazovanie vodorovných prúžkov v kruhu v strede snímok zhotovených pomocou TELEKONVERTORA Z TC-1,4x alebo TELEKONVERTORA Z TC-2,0x pripojeného k objektívu NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S a pomocou inej možnosti ako Off (Vyp.) zvolenej pre Vignette control (Ovládanie vinetácie) v PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
 • • Pridala sa podpora pre objektívy NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S (od verzie firmvéru „C“ 1.10).
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy (od verzie firmvéru „C“ 1.10):
  • - Používanie položiek ponuky, ktoré ponúkajú len možnosti ON (ZAP.) a OFF (VYP.) niekedy viedlo k narušeniu zobrazenia ponuky, keď sa pripojil objektív, ktorý podporoval Používateľské nastavenie a14 (Manual focus ring in AF mode (Krúžok manuálneho zaostrovania v režime automatického zaostrovania)) v CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - Farby v HLG alebo N-Log sa nenastavili správne na zobrazenie v hľadáčiku, keď sa zvolila možnosť ON (ZAP.) pre Používateľské nastavenie g8 (View assist (Zobraziť asistenta)) v CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.10
 • • Pridala sa podpora pre objektívy NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Zväčšila sa dĺžka série pre snímky s dvojitým formátom (NEF/RAW + JPEG alebo JPEG + JPEG) zhotovené s rýchlosťou snímania 20 sn./s v režime rýchleho sériového snímania.
  • Verzia firmvéru „C“ 1.00:
   • - NEF/RAW (high-efficiency★) (NEF/RAW (vysoká účinnosť★)) + JPEG basic (large) (JPEG, základná kvalita (veľké)): približne 3 sekundy *
   • - JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 (Slot 1: JPEG fine (large); Slot 2: JPEG basic (small)) (JPEG slot 1 - JPEG slot 2 (slot 1: JPEG, vysoká kvalita (veľké); slot 2: JPEG, základná kvalita (malé))): približne 3 sekundy *
  • Verzia firmvéru „C“ 1.10:
   • - NEF/RAW (high-efficiency★) (NEF/RAW (vysoká účinnosť★)) + JPEG basic (large) (JPEG, základná kvalita (veľké)): približne 8 sekúnd *
   • - JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 (Slot 1: JPEG fine (large); Slot 2: JPEG basic (small)) (JPEG slot 1 - JPEG slot 2 (slot 1: JPEG, vysoká kvalita (veľké); slot 2: JPEG, základná kvalita (malé))): približne 8 sekúnd *

  * Dĺžka série, ktorá sa dá zhotoviť pred poklesom rýchlosti snímania. Uvedené hodnoty sa získali prostredníctvom interných meraní vykonaných pomocou objektívu NIKKOR Z 50mm f/1.8 S a pamäťovej karty ProGrade Digital COBALT 1700R 325 GB CFexpress. Dĺžka série sa zmenší za určitých okolností vrátane nasledovných, ak:

  • Backup (Záloha) sa zvolí pre Role played by card in Slot 2 (Úloha karty v slote 2) alebo
  • ON (ZAP.) je zvolené pre Auto distortion control (Automatická regulácia skreslenia).
 • • Možnosti zvýraznené v zozname Filtered playback criteria (Filtrované kritériá prehrávania) v PLAYBACK MENU (PONUKA PREHRÁVANIA) je teraz možné zvoliť alebo zrušiť ich voľbu aj stlačením pravej časti multifunkčného voliča.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý zabraňoval synchronizácii voliteľných zábleskových jednotiek SB-5000 s uzávierkou po splnení všetkých nasledujúcich podmienok:
  • - Čas uzávierky kratší ako rýchlosť synchronizácie blesku sa zvolil s možnosťou 1/200 s (Auto FP) (1/200 s (automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) alebo 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) vybranou pre Používateľské nastavenie e1 Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku) v CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - SB-5000 sa ovládala prostredníctvom rádiového AWL pomocou voliteľného bezdrôtového diaľkového ovládača WR-R10 alebo WR-R11a upevneného na fotoaparáte.
  • - Záblesková jednotka nebola upevnená na sánky na príslušenstvo fotoaparátu.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Používanie položiek ponuky, ktoré ponúkajú len možnosti ON (ZAP.) a OFF (VYP.) niekedy viedlo k narušeniu zobrazenia ponuky, keď sa pripojil objektív, ktorý podporoval Používateľské nastavenie a14 (Manual focus ring in AF mode (Krúžok manuálneho zaostrovania v režime automatického zaostrovania)) v CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - Farby v HLG alebo N-Log sa nenastavili správne na zobrazenie v hľadáčiku, keď sa zvolila možnosť ON (ZAP.) pre Používateľské nastavenie g8 (View assist (Zobraziť asistenta)) v CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 3.00 Z 9
Podporované fotoaparáty Z 9
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 2.11
Názov súboru F-Z9-V300W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet a počítač.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-Z9-V300W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-Z9-V300W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „Z9Update“:
  • Z_9_0300.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_9_0300.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 3.00 Z 9
Podporované fotoaparáty Z 9
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 2.11
Názov súboru F-Z9-V300M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Monterey verzia 12
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet a počítač.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-Z9-V300M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-Z9-V300M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „Z9Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • Z_9_0300.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_9_0300.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.