Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

D6 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu D6 „C“ na verziu 1.50. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.40 na 1.50
 • • Do ponuky nastavenia sa pridala položka [USB]. Ďalšie informácie nájdete v Príručka doplnkovej aktualizácie firmvéru.
 • • Po priradení ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f3 [Custom controls] (Používateľské ovládacie prvky) v [CUSTOM SETTING MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) bude teraz možné [Recall shooting functions] (Vyvolanie funkcií snímania) používať počas pripojenia fotoaparátu prostredníctvom USB k zariadeniu so spustenou aplikáciou, ako je napríklad NX Tether alebo NX MobileAir.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.33 na 1.40
 • • Pridala sa položka Select all to send (wired LAN/WT) (Zvoliť všetky na odoslanie (káblová LAN/WT)) do ponuky prehrávania „i“, ktorá sa dá použiť na označenie všetkých snímok na odoslanie, ktoré spĺňajú kritériá aktuálne zvolené pre filtrované prehrávanie.
 • • Zmeny sa vykonali na tlačidlách, ktoré sa používajú na označenie snímok na odoslanie po pripojení fotoaparátu k počítaču alebo serveru FTP:
  • - Teraz je možné označiť snímky na prioritné odosielanie podržaním stlačeného tlačidla OK a stlačením ľavej časti multifunkčného voliča.
  • - Podržaním stlačeného tlačidla OK a stlačením stredu multifunkčného voliča sa teraz označia snímky na odoslanie bez priority.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Automatické vyváženie bielej farby nefungovalo podľa očakávania, ak (a) sa vyváženie bielej farby nenachádzalo medzi nastaveniami vyvolanými prostredníctvom Používateľského nastavenia f3 (Custom controls (Používateľské ovládacie prvky)) > Recall shooting functions (Vyvolanie funkcií snímania) alebo Recall shooting functions (hold) (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) alebo (b) úkon Recall shooting functions (Vyvolanie funkcií snímania) alebo Recall shooting functions (hold) (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) sa vykonal počas uzamknutia expozície alebo vyváženia bielej farby pomocou ovládacieho prvku s priradením AE/AWB lock (hold) (Uzamknutie automatickej expozície/automatického vyváženia bielej farby (podržanie)) prostredníctvom Používateľského nastavenia f3 (Custom controls (Používateľské ovládacie prvky)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - Clona sa resetovala po stlačení tlačidla kontroly na priblíženie zobrazenia živého náhľadu pri maximálnej clone.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.32 na 1.33
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v zriedkavých prípadoch viedol k zhotoveniu série dvoch fotografií jedným stlačením tlačidla spúšte, keď sa pre režim snímania zvolila možnosť Single frame (Jednotlivá snímka).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.31 na 1.32
 • • Vyriešil sa problém, ktorý vo veľmi zriedkavých prípadoch viedol k tomu, že sa nespustila uzávierka, keď sa tlačidlo spúšte stlačilo počas sériového snímania záberov objektu s portrétom.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.30 na 1.31
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Prebudenie fotoaparátu stlačením ovládacieho prvku, ako je napríklad tlačidlo AF-ON po uplynutí intervalu časového spínača pohotovostného režimu, vo veľmi zriedkavých prípadoch spôsobilo zmenu nastavení fotoaparátu alebo spustenie snímania bez toho, aby bolo stlačené tlačidlo spúšte.
  • - Spúšť vo veľmi zriedkavých prípadoch prestala reagovať po sérii fotografií v režime sériového snímania alebo po neprerušenej sérii fotografií zhotovených rýchlo za sebou v režime snímania jednotlivých snímok.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.20 na 1.30
 • • Do ponuky Používateľských nastavení v polohe b8 sa pridala nová možnosť Keep exp. when f/ changes (Zachovať expozíciu pri zmene f/). Keď sa zvolí možnosť Off (Vyp.) pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie citlivosti ISO) v ponuke snímania fotografií v režime M, úkony, ako je napríklad zmena objektívu s odlišným rozsahom clony, môžu spôsobiť nechcené zmeny clony. Ak sa zvolí iná možnosť ako Off (Vyp.) pre Keep exp. when f/ changes (Zachovať expozíciu pri zmene f/), fotoaparát nastaví čas uzávierky alebo citlivosť ISO na zachovanie expozície na aktuálnej hodnote.

  Medzi ďalšie úkony, pri ktorých sa uplatní zachovanie automatickej expozície, patria:

  • - úprava zoomu objektívov s rôznymi hodnotami svetelnosti objektívu pri maximálnom a minimálnom priblížení,
  • - pripojenie telekonvertora a
  • - zmena zaostrenej vzdialenosti, keď je pripevnený mikroobjektív.
 • • Zmeny sa vykonali s cieľom zlepšiť spoľahlivosť procesu automatického zaostrovania.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.11 na 1.20
 • • Položka Recall shooting functions (hold) (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) sa pridala do Používateľského nastavenia f3 Custom controls (Používateľské ovládacie prvky). Priradenie tejto úlohy ovládaciemu prvku umožňuje vyvolať predtým uložené hodnoty pre nastavenia, ako sú napríklad expozícia a meranie, a to jedným stlačením ovládacieho prvku počas fotografovania pomocou hľadáčika. Predchádzajúce hodnoty možno obnoviť opätovným stlačením ovládacieho prvku. Recall shooting functions (hold) (Vyvolanie funkcií snímania (podržanie)) sa dá priradiť pre Preview button (Tlačidlo náhľadu), Fn1 button (Tlačidlo Fn1), Fn2 button (Tlačidlo Fn2), Fn button for vertical shooting (tlačidlo Fn pre vertikálne snímanie), AF-ON button (Tlačidlo AF-ON), Sub-selector center (Stred pomocného voliča), AF-ON button for vertical shooting (Tlačidlo AF-ON pre vertikálne snímanie), Movie record button (Tlačidlo záznamu videosekvencie) alebo Lens focus function buttons (Tlačidlá funkcie zaostrovania objektívu).
 • • Pridala sa nová možnosť Prefer sub-selector center (Uprednostnenie stredu pomocného voliča) do ponuky Používateľských nastavení v polohe f13. Aj keď sa pri predvolených nastaveniach pomocný volič nedá použiť na umiestnenie zaostrovacieho bodu počas stlačenia stredu, voľba možnosti Off (Vyp.) pre položku Prefer sub-selector center (Uprednostnenie stredu pomocného voliča) vám umožní podržať stred a aj v tomto prípade umiestniť zaostrovací bod stlačením pomocného voliča nahor, nadol, doľava alebo doprava. Môžete napríklad priradiť AF-area mode (Režim činnosti AF) stredu pomocného voliča a potom použiť pomocný volič na umiestnenie zaostrovacieho bodu, zatiaľ čo stred bude aj naďalej slúžiť pre úlohu AF-area mode (Režim činnosti AF).
 • • Položka Focus point selection speed (Rýchlosť voľby zaostrovacích bodov) sa pridala do Používateľského nastavenia a17 Focus point options (Možnosti zaostrovacích bodov). Rýchlosť, ktorou je možné cyklicky meniť zaostrovacie body pre fotografovanie pomocou hľadáčika podržaním pomocného voliča alebo podržaním multifunkčného voliča stlačeného nahor, nadol, doľava alebo doprava, je možné vybrať z možností Normal (Normálna), High (Vysoká) a Extra high (Mimoriadne vysoká).
 • • Hodnotenia sa teraz budú zobrazovať nepretržite počas zväčšenia výrezu snímky, aj keď sa pre možnosti zobrazenia prehrávania zvolí None (image only) (Žiadne (len snímka)).
 • • Teraz fotoaparát dokáže spoľahlivejšie zaostriť na slabo osvetlené objekty s nízkym kontrastom, keď sa pre AF-area mode (Režim činnosti AF) zvolí dynamická voľba zaostrovacích polí.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.11
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - V prípade objektívov so zoomom, pre ktoré neexistovali žiadne predtým uložené hodnoty, viedla činnosť automatického jemného doladenia automatického zaostrenia pri jednej ohniskovej vzdialenosti (minimálnej alebo maximálnej) k tomu, že sa nepodarilo správne uložiť hodnotu pre zvyšnú ohniskovú vzdialenosť. Toto vyriešenie sprevádzali zmeny v pracovnom toku.
  • - Keď sa rádiovo ovládané AWL používalo s dvomi alebo viacerými diaľkovo ovládanými zábleskovými jednotkami, výkon blesku pre riadenie záblesku i-TTL sa neupravil podľa hodnôt vybraných pre:
   • ▹ korekciu zábleskovej expozície,
   • ▹ korekciu expozície (možnosť Entire frame (Celé obrazové pole) zvolená pre Používateľské nastavenie e3 Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ)),
   • ▹ prírastok bracketingu intenzity záblesku alebo
   • ▹ prírastok bracketingu expozície/intenzity záblesku
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.10
 • • Používatelia si teraz môžu vybrať pásmo (2,4 alebo 5 GHz) pre hostiteľský identifikátor SSID pri pripojení k bezdrôtovým sieťam prostredníctvom bezdrôtového vysielača WT-6 pripojeného k fotoaparátu. Dané pásmo je uvedené v dialógovom okne voľby siete prostredníctvom sprievodcu pripojením a po pripojení v zobrazení Wired LAN/WT (Pevne pripojená sieť LAN/WT).
 • • Vylepšilo sa automatické zaostrovanie pre fotografovanie pomocou hľadáčika.
 • • Voľba zaostrovacieho bodu teraz funguje hladko, aj keď používateľ náhle prepne smer na multifunkčnom voliči alebo pomocnom voliči.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Automatické zaostrovanie niekedy viedlo k nepredvídateľným výsledkom pri použití s určitými objektívmi AF-S so svetelnosťou objektívu väčšou ako f/2,8.
  • - Namiesto blikania zostal indikátor siete po zriadení ethernetového pripojenia svietiť.
  • - Bezdrôtový vysielač WT-6 sa nedal použiť na pripojenie k bezdrôtovým sieťam s SSID obsahujúcimi medzeru, bodkočiarku („;“), znak a („&“) alebo opačnú lomku („\“ alebo v skupine znakov JIS „¥“).
  • - Indikátory preexponovania a podexponovania v hľadáčiku boli obrátené, keď sa +0- zvolilo pre Používateľské nastavenie f9 (Reverse indicators (Obrátené indikátory)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - Indikátory expozície sa pomaly obnovovali, keď sa čas uzávierky, clona alebo citlivosť ISO nastavili pomocou hlavného alebo pomocného príkazového voliča.
  • - Ak v prípade, že sa zvolila možnosť Focus point and AF-area mode (Zaostrovací bod a režim činnosti AF) pre Používateľské nastavenie a5 (Store points by orientation (Uložiť body podľa orientácie)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ), pričom došlo k vypršaniu intervalu časového spínača pohotovostného režimu pri fotoaparáte s orientáciou na výšku a potom sa fotoaparát otočil na šírku pred tým, ako sa časový spínač pohotovostného režimu znova aktivoval, fotoaparát neobnovil režim činnosti AF, ktorý sa predtým zvolil pre orientáciu na šírku, ale namiesto toho sa prepol do režimu činnosti AF zvoleného, keď bol fotoaparát orientovaný na výšku.
  • - Nasledujúca hodnota sa neaktualizovala okamžite, aby odrážala skutočný počet zostávajúcich snímok, ktoré zostali po odstránení snímok:
   • • počet zostávajúcich snímok zobrazených na hornom kontrolnom paneli, keď sa fotoaparát vypol, a
   • • zobrazenie počtu snímok na zadnom kontrolnom paneli, keď sa zvolila možnosť Frame count (Počet snímok) pre Používateľské nastavenie d12 (Rear control panel (Zadný kontrolný panel)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - Položku AF fine-tuning options (Možnosti jemného doladenia automatického zaostrenia) bolo možné použiť len na uloženie jednej série hodnôt jemného doladenia pre objektívy AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1,4 FL ED VR: používatelia mohli uložiť buď hodnoty na použitie so vstavaným telekonvertorom alebo hodnoty na použitie bez neho, ale nie obe možnosti.
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.50 D6
Podporované fotoaparáty D6
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.40
Názov súboru F-D6-V150W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-D6-V150W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-D6-V150W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „D6Update“:
  • D6__0150.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D6__0150.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.50 D6
Podporované fotoaparáty D6
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.40
Názov súboru F-D6-V150M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Monterey verzia 12
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-D6-V150M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-D6-V150M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „D6Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • D6__0150.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D6__0150.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.