Slovenčina

D750 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu D750 „C“ na verziu 1.15. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.13 na 1.15
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k nadmernému použitiu korekcie skreslenia na snímkach zhotovených pomocou objektívu AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4,5-5,6G VR pri ohniskovej vzdialenosti 10 mm a s možnosťou FX (36x24) 1.0x zvolenou pre Image area (Oblasť snímky) > Choose image area (Vybrať oblasť snímky), možnosťou Off (Vyp.) zvolenou pre Image area (Oblasť snímky) > Auto DX crop (Automatické orezanie na formát DX) a možnosťou On (Zap.) zvolenou pre Auto distortion control (Automatická regulácia skreslenia) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k preexponovaniu fotografií nasnímaných pomocou objektívov bez vstavaného procesora, keď sa zhotovili stlačením tlačidla spúšte úplne nadol pri jednom pohybe za nasledujúcich podmienok: vypnutý časový spínač pohotovostného režimu, možnosť On (Zap.) zvolená pre Používateľské nastavenie c1 (Shutter-release button AE-L (Expozičná pamäť tlačidla spúšte)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) a informácie o objektíve uvedené pomocou možnosti Non-CPU lens data (Údaje o objektíve bez vstavaného procesora) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA).
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.12 na 1.13
 • • Zobrazenie SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) > Time zone and date (Časové pásmo a dátum) > Time zone (Časové pásmo) teraz uvádza len názvy veľkých miest v aktuálne zvolenom pásme.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.11 na 1.12
 • • Pridala sa podpora pre nasledujúce funkcie objektívov AF-P:  
  • - Ak uplynie interval časového spínača pohotovostného režimu po zaostrení fotoaparátu, poloha zaostrenia sa po opätovnej aktivácii časovača nezmení.
  • - V režime manuálneho zaostrovania bude blikať indikátor zostrenia v hľadáčiku (alebo v živom náhľade zaostrovací bod zvolený na monitore) s cieľom uviesť to, že sa otočením zaostrovacieho krúžka dosiahlo nekonečno, alebo sa dosiahla najkratšia zaostriteľná vzdialenosť.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Keď sa snímky zobrazili po snímaní pomocou možnosti Overflow (Zaplnenie) zvolenej pre Role played by card in Slot 2 (Úloha, ktorú zohráva karta v slote 2) v PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ), fotoaparát niekedy zobrazil snímku zhotovenú ako predposlednú.
  • - Citlivosť mikrofónu sa niekedy nenastavila správne, keď sa videosekvencie zaznamenávali pomocou Auto sensitivity (Automatické nastavenie citlivosti) > Microphone sensitivity (Citlivosť mikrofónu).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.11
 • • Bezdrôtový vysielač WT-7 je teraz podporovaný.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Počas prehrávania sa zobrazovali nesprávne histogramy pre niektoré snímky, ktoré sa prezerali v zobrazení histogramu RGB.
  • - Ak sa zvolila možnosť On (Zap.) pre Auto distortion control (Automatická regulácia skreslenia), skreslenie sa objavilo na okrajoch fotografií zhotovených pomocou možnosti NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG, vysoká kvalita) zvolenej pre Image quality (Kvalita snímky) a možnosti Medium (Stredné) zvolenej pre Image size (Veľkosť snímky).
  • - Možnosť vybraná pre Používateľské nastavenie f5 (Customize command dials (Prispôsobenie príkazových voličov)) > Change main/sub (Vymeniť hlavný s pomocným) v CUSTOM SETTINGS MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) skupina f (Controls (Ovládacie prvky)) sa neuložila, keď sa zvolila možnosť Save settings (Uložiť nastavenia) pre Save/load settings (Uložiť/načítať nastavenia) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA).
  • - Niekedy sa snímky nezaznamenali.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.02 na 1.10
 • • Do položky HDMI v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) sa pridala možnosť External recording control (Externé ovládanie záznamu). Ak sa fotoaparát pripojí prostredníctvom HDMI k záznamníku od iného výrobcu, ktorý podporuje Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA2 alebo NINJA BLADE), voľba možnosti On (Zap.) umožní použitie ovládacích prvkov fotoaparátu na spustenie alebo zastavenie záznamu. Ďalšie informácie sú k dispozícii v doplnkovej príručke.
  Poznámka: Vyberte inú možnosť ako 576p (progressive) (postupné riadkovanie) alebo 480p (progressive) (postupné riadkovanie) pre HDMI > Output resolution (Výstupné rozlíšenie) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA).
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Jas zobrazenia pri fotografovaní so živým náhľadom sa nezmenil, keď sa príkazový volič otočil na úpravu korekcie expozície pomocou možnosti On (Auto reset) (Zap. (Automatický reset)) zvolenej pre b Metering/exposure (Meranie/expozícia) > b3 Easy exposure compensation (Jednoduchá korekcia expozície) > Easy exposure compensation (Jednoduchá korekcia expozície) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - Hoci tlačidlo kontroly zastavilo objektív na svetelnosti objektívu, keď sa mu priradila úloha Preview (Kontrola), indikátor svetelnosti objektívu sa na monitore nezobrazil.
  • - V ojedinelých prípadoch sa nespustila uzávierka, keď sa používateľ pokúsil zhotoviť fotografie v režime videosekvencie so živým náhľadom.
  • - V režime videosekvencie so živým náhľadom sa v ozvučení zaznamenanom pomocou externých záznamníkov s funkciou HDMI vyskytla pauza s dĺžkou približne 4 sekundy.
  • - Čas uzávierky, clona a citlivosť ISO zobrazené na monitore v režime videosekvencie so živým náhľadom sa líšili od hodnôt vo finálnom súbore videosekvencie.
  • - Časť zaostrovacích bodov zmizlo, keď používateľ priblížil záber počas zobrazenia pomocnej mriežky.
  • - Niekedy nebolo možné nastaviť hlasitosť, ak sa videosekvencie prehrávali so skrytými indikátormi počas prehrávania snímok na celej obrazovke (None (image only) (Žiadne (len snímka))).
  • - Korekcii expozície sa nepodarilo priniesť požadované výsledky, ak sa zvolila záporná hodnota pri spracovaní snímok NEF (RAW) pomocou možnosti NEF (RAW) processing (spracovanie snímok NEF (RAW)) v RETOUCH MENU (PONUKA ÚPRAV).
  • - V ojedinelých prípadoch sa nepodarilo zaznamenať snímky správne pomocou možnosti HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický rozsah)) zvolenej v PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA).
  • - Ak sa možnosť On (Zap.) zvolila pre Exposure smoothing (Vyhladenie expozície) počas intervalového fotografovania, každá snímka po prvej snímke bola preexponovaná.
  • - Čísla súborov sa nepriraďovali v správnej postupnosti.
  • - Zaostrovací bod sa nezobrazoval v správnej polohe na monitore.
  • - V niektorých jazykoch chýbali znaky alebo časti znakov v zobrazení SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) > Location data (Údaje o polohe) > Position (Poloha).
  • - V niektorých jazykoch chýbali znaky alebo časti znakov v zobrazení SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) > AF fine-tune (Jemné doladenie automatického zaostrovania) > List saved values (Zobraziť zoznam uložených hodnôt).
  • - V niektorých regiónoch sa nezobrazilo nič, keď sa zvolila možnosť Conformity marking (Označenie zhody) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA).
 • • Zmenili sa niektoré časti textu pomocníka.
 • • Teraz je dostupná optimálna stabilizácia obrazu pri objektívoch vybavených funkciou stabilizácie obrazu.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.01 na 1.02
 • • Teraz je činnosť fotoaparátu spoľahlivejšia.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.01
 • • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval preexponovanie fotografií zhotovených pomocou voliteľných bleskov pri použití automatickej vysokorýchlostnej synchronizácie blesku FP, keď sa zvolila možnosť On (Zap.) pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control (Automatické ovládanie citlivosti ISO) v PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ). (Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP sa aktivuje voľbou 1/200 s (Auto FP) (1/200 s (Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) alebo 1/250 s (Auto FP) (1/250 s (Automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) pre e1 Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ))
 • • Vyriešili sa problémy s ponukou a inými zobrazeniami na monitore fotoaparátu a obrazovke televízora, keď sa TV prijímače 4K pripojili prostredníctvom HDMI.
 • • Redukoval sa šum, ktorý sa niekedy ozýval pri voľbe inej možnosti ako Off (Vyp.) pre d1 Beep (Zvukové znamenie) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.15 D750
Podporované fotoaparáty D750
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.13
Názov súboru F-D750-V115W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťovú kartu.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-D750-V115W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-D750-V115W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „D750Update“:
  • D750_0115.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D750_0115.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.15 D750
Podporované fotoaparáty D750
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.13
Názov súboru F-D750-V115M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťovú kartu.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-D750-V115M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-D750-V115M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „D750Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • D750_0115.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D750_0115.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

 • Stiahnuť

  F-D750-V115W.exe
  (Pribl. 19.37 MB)

 • Stiahnuť

  F-D750-V115M.dmg
  (Pribl. 21.16 MB)

Táto služba preberania nie je k dispozícii pre vaše zariadenie.

Môžete si poslať e-mail s odkazom na toto stiahnutie a použiť ho na inom zariadení.

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.

Centrum sťahovania