Slovenčina

Z 7 Firmware

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu Z 7 „C“ na verziu 1.03. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Vykonanie tejto aktualizácie vyžaduje čítačku kariet XQD.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.02 na 1.03
 • • Keď sa zvolí možnosť On (Zap.) pre HDMI > Advanced (Rozšírené) > N-Log setting (Nastavenie N-Log) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA), Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) teraz nadobudne účinok počas snímania videosekvencie, ak:
  • - je fotoaparát v režime P (programová automatika), S (clonová automatika) alebo A (časová automatika) alebo
  • - je fotoaparát v režime M (manuálny režim) a možnosť On (Zap.) sa zvolí pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO control (mode M) (Automatické ovládanie citlivosti ISO (režim M)) v MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v softvéri od iných výrobcov viedol k zobrazeniu nesprávnej hodnoty políčka ohniskovej vzdialenosti ekvivalentnej 35 mm formátu Exif pre fotografie zhotovené s objektívom bez vstavaného procesora pripojeným prostredníctvom bajonetového adaptéra FTZ s ohniskovou vzdialenosťou určenou pomocou položky Non-CPU lens data (Údaje o objektíve bez vstavaného procesora) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k preexponovaniu fotografií zhotovených pomocou voliteľných bleskov, ak sa rozpoznala tvár v zábleskových režimoch, v ktorých sa zvolila možnosť Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa) pre AF-area mode (Režim činnosti AF).

Poznámka: Nezabudnite si prečítať aj časť „Zmeny oproti predchádzajúcim verziám“, ktorá sa aktualizovala s novými dodatkami k časti „Zmeny oproti firmvéru „C“ verzie 1.01 až 1.02“.

Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.01 na 1.02
 • • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval blikanie displeja, ak sa snímky posúvali počas zväčšenia výrezu snímky po tom, čo používateľ zhotovil snímky pomocou hľadáčika s možnosťou Prioritize viewfinder (Uprednostniť hľadáčik) pre režim monitora a potom oddialil oko od hľadáčika pred spustením prehrávania.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval zlyhanie programu Capture NX-D alebo ViewNX-i pri zobrazovaní snímok NEF (RAW) zhotovených s nasledujúcimi možnosťami zvolenými pre HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický rozsah)) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ):
  • - HDR mode (Režim HDR): On (series) (Zap. (séria)) alebo On (single photo) (Zap. (jednotlivé fotografie))
  • - Save individual images (NEF) (Uložiť jednotlivé snímky (NEF)): On (Zap.)
 • • Vyriešil sa problém, ktorý umožňoval fotoaparátu prekročiť hodnotu vybranú pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) v MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ), ak bola od ISO 200 do 20 000 a možnosť On (Zap.) bola zvolená pre MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ) > Electronic VR (Elektronická stabilizácia obrazu).
 • • Aktualizovali sa niektoré zobrazenia pomocníka.
Nové dodatky
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k nesprávnej voľbe clony v režime P (programová automatika) s bleskom upevneným na fotoaparáte v rámci podmienok, v ktorých by sa zvyčajne zvolila hodnota f/32.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý zabraňoval synchronizácii zábleskových jednotiek ovládaných prostredníctvom pokročilého bezdrôtového osvetlenia pri časoch uzávierky 1/100 s alebo kratších s:
  • - možnosťou On (Zap.) zvolenou pre Flicker reduction shooting (Snímanie s potlačením rušenia) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) a
  • - možnosťou Enable (Zapnuté) zvolenou pre Používateľské nastavenie d5 (Electronic front-curtain shutter (Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.01
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v ojedinelých prípadoch spôsoboval, že fotoaparát prestal reagovať počas sériového fotografovania s možnosťou NEF (RAW) zvolenou pre Image quality (Kvalita snímky) a možnosťou On (Zap.) zvolenou pre Silent photography (Nehlučné fotografovanie) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
 • • Ak sa zvolí možnosť Enable release (Aktivovať spúšť) pre Slot empty release lock (Uzamknutie spúšte bez pamäťovej karty) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA), teraz je možné získať prístup k možnosti Image review (Ukážka snímok) v PLAYBACK MENU (PONUKA PREHRÁVANIA), keď nie je vložená žiadna karta.
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.03 Z 7
Podporované fotoaparáty Z 7
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.02
Názov súboru F-Z7-V103W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet XQD.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-Z7-V103W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-Z7-V103W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „Z7Update“:
  • Z_7_0103.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou čítačky kariet XQD skopírujte „Z_7_0103.bin“ na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.03 Z 7
Podporované fotoaparáty Z 7
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.02
Názov súboru F-Z7-V103M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet XQD.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-Z7-V103M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-Z7-V103M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „Z7Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • Z_7_0103.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou čítačky kariet XQD skopírujte „Z_7_0103.bin“ na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

Táto služba preberania nie je k dispozícii pre vaše zariadenie.

Môžete si poslať e-mail s odkazom na toto stiahnutie a použiť ho na inom zariadení.

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.

Centrum sťahovania