Nederlands
Handleidingen
Download producthandleidingen.
Download producthandleidingen.
Titel Taal Grootte  
Gebruikshandleiding Nederlands 7.12 MB Downloaden
Aanvullende firmware-update handleiding English 66.27 KB Downloaden
Naslaggids (Online) Nederlands - Bekijken
Elektriciteitsverbruik in stand-by-stand Nederlands 135.26 KB Downloaden
Setting Guide(Sports AF Edition) English 2.56 MB Downloaden
Technical Guide(Useful Features) English 2.84 MB Downloaden
Downloadovereenkomst voor handleiding

Deze downloadvoorwaarden en -bepalingen (“Overeenkomst”) vormen een wettelijke overeenkomst tussen u (een persoon of rechtspersoon) en Nikon Corporation of aan haar gelieerde bedrijven (“Nikon”) waarin de voorwaarden en bepalingen worden beschreven die uw download bepalen van de bedieningshandleiding voor onze producten (“Handleiding”).  Door te klikken op de “Downloaden”-knop op deze pagina om het downloaden van de handleiding te starten, geeft u aan dat u deze overeenkomst accepteert en ermee akkoord gaat dat u gebonden bent aan de voorwaarden van deze overeenkomst.  Lees deze overeenkomst aandachtig door alvorens de download te starten.

Overeenkomst

Deze licentie houdt geen verkoop van de handleiding in en u wordt geen eigenaar van de handleiding door een product te kopen, downloaden en/of te gebruiken.  Het eigendom van de handleiding en alle kopieën ervan en alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, evenals alle rechten die u niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze overeenkomst, berusten bij Nikon.  Deze overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst, mondeling of schriftelijk, tussen u en Nikon.

1. HANDLEIDING

De handleiding is voor klanten die onze producten hebben gekocht.  Mogelijk zijn we niet in staat vragen te beantwoorden van personen die geen producten hebben gekocht.  Merk op dat de handleiding en de contactinformatie daarin onderhevig is aan wijzigingen zonder kennisgeving.

De handleiding is beschermd door het Japanse auteursrecht en internationale auteursrechten en verdragen.  Op elke kopie moet u de copyrightmelding van Nikon en andere eigendomsinformatie van het origineel overzetten.

2. BEPERKINGEN

Tenzij anders vermeld in deze overeenkomst is het niet toegestaan kopieën van de handleiding te maken of naar anderen te distribueren, of de handleiding elektronisch over te zetten van de ene naar de andere computer via een netwerk.  U MAG BEVEILIGINGSMELDINGEN IN DE HANDLEIDING BETREFFENDE AUTEURSRECHT, HANDELSMERKEN OF ANDERSZINS NIET WIJZIGEN OF VERWIJDEREN.  U MAG DE HANDLEIDING NIET AFSTAAN OF ANDERSZINS VAN DE HAND DOEN, U MAG DEZE NIET WIJZIGEN, AANPASSEN, VERTALEN, VERHUREN, LEASEN, UITLENEN, DOORVERKOPEN, VERSPREIDEN OF IN EEN NETWERK GEBRUIKEN, EN U MAG GEEN AFGELEIDE PRODUCTEN MAKEN OF LATEN MAKEN OP BASIS VAN DE SOFTWARE OF EEN DEEL ERVAN.

3. BEPERKTE GARANTIE EN VRIJWARING

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, WORDT DE HANDLEIDING GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT (“AS IS”), ZONDER WELKE GARANTIE DAN OOK, EN NIKON, DIENS WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS EN AGENTEN WIJZEN ELKE GARANTIE UITDRUKKELIJK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EERBIEDIGING VAN RECHTEN VAN DERDEN.  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, BIEDEN NIKON, DIENS WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS EN AGENTEN GEEN GARANTIE BETREFFENDE DE PRESTATIES VAN DE HANDLEIDING OF DE RESULTATEN DIE U VERKRIJGT MET DE HANDLEIDING, EN GARANDEREN ZE NIET DAT DE HANDLEIDING AAN UW EISEN VOLDOET OF DAT DE WERKING VAN DE HANDLEIDING ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VIRUSVRIJ ZAL ZIJN.  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, KUNNEN NIKON, DIENS WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS OF AGENTEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, VERLIES OF KOSTEN, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE KOSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF HET GEVOLG ZIJN VAN DE HANDLEIDING, ONGEACHT DE OORZAAK ERVAN, ZELFS ALS NIKON, DIENS WERKNEMERS, DISTRIBUTEURS, LEVERANCIERS OF AGENTEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, VERLIEZEN OF KOSTEN.  DEZE VRIJWARING VORMT EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST EN DE HANDLEIDING MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ZONDER TOEPASSING VAN DEZE VRIJWARING.

4. ALGEMEEN

Deze overeenkomst is onderworpen aan en moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van Japan, ongeacht de eventuele conflicten met wettelijke bepalingen.  Indien zich een geschil voordoet onder of in verband met deze overeenkomst, stemt u hierbij onherroepelijk in met de persoonlijke jurisdictie van Japan en ziet u af van elk bezwaar dat een dergelijk forum ongepast maakt.  Verder gaat u akkoord met procedures voortkomend uit deze overeenkomst via de reguliere post of andere commerciële verzendmethode met bewijs van ontvangst.  Als een bepaling van de overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig moet worden bevonden, mogen de resterende bepalingen niet ongeldig worden verklaard en blijven ze onverminderd van kracht.  Deze overeenkomst is een weerslag van de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en Nikon en vernietigt en vervangt alle andere overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.  Het niet aandringen van een strikte uitvoering van één van de voorwaarden of bepalingen van deze overeenkomst, of de uitvoering van een hierin opgenomen optie, recht of rechtsmiddel, en een dergelijke voorwaarde, bepaling, optie, recht of rechtsmiddel moet worden voortgezet en onverminderd van kracht blijven.  De titels van de secties in deze overeenkomst dienen slechts als leidraad; ze vormen geen onderdeel van deze overeenkomst en hebben geen enkele invloed op de betekenis of interpretatie ervan.  Tenzij anderszins uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst moeten de bepalingen van sectie 3 en sectie 4, samen met bepalingen die door hun uitdrukkelijke voorwaarden van toepassing zijn op perioden na beëindiging van deze overeenkomst, van kracht blijven na beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook.

Handleidingen voor Nikon-producten/ 15/02/2018/ Ver.2.0.0

Firmware

    Download firmware voor digitale producten van Nikon (firmware is de ingebouwde software die camera’s en andere apparaten bestuurt). Klik op “Downloadpagina bekijken” om beschrijvingen, waarschuwingen en download- en installatie-instructies te bekijken.Merk op dat een kaartlezer of andere apparatuur nodig is voor sommige firmware-updates. Instructies zijn te vinden op de downloadpagina.

Hoewel uw apparaat deze downloadservice niet ondersteunt, kan het worden gebruikt om downloadinformatie te bekijken.
Titel Versie Uitgebracht  
D6 firmware C:Ver.1.60 2024/04/10 Downloadpagina bekijken Verdere informatie
Software
Download software voor Nikon-producten. Klik op “Downloadpagina bekijken” om beschrijvingen, waarschuwingen en download- en installatie-instructies te bekijken.
Hoewel uw apparaat deze downloadservice niet ondersteunt, kan het worden gebruikt om downloadinformatie te bekijken.
Titel Versie Uitgebracht  
Wireless Transmitter Utility Full
Ver. 1.12.0
2024/06/19 Downloadpagina bekijken Verdere informatie
NX Tether Full
Ver. 2.1.0
2024/06/19 Downloadpagina bekijken Verdere informatie
NX Studio Full
Ver. 1.7.0
2024/06/18 Downloadpagina bekijken Verdere informatie
Camera Control Pro 2 Full
Ver. 2.37.1
2024/05/08 Downloadpagina bekijken Verdere informatie
IPTC Preset Manager Full
Ver. 1.3.0
2023/06/13 Downloadpagina bekijken Verdere informatie
Picture Control Utility 2 Full
Ver. 2.4.15
2023/05/23 Downloadpagina bekijken Verdere informatie
Webcam Utility (Windows) Full
Ver. 1.1.1
2022/04/20 Downloadpagina bekijken Verdere informatie
Webcam Utility (Mac) Full
Ver. 1.1.0
2021/11/09 Downloadpagina bekijken Verdere informatie
NEF Codec Full
Ver. 1.31.2
2021/11/09 Downloadpagina bekijken Verdere informatie

PDF-bestanden kunnen worden bekeken met behulp van de gratis Adobe® Reader® software.
Download Adobe® Reader®.