Latviski
Rokasgrāmatas
Lejupielādējiet izstrādājumu rokasgrāmatas.
Lejupielādējiet izstrādājumu rokasgrāmatas.
Nosaukums Valoda Izmērs  
Papildu aparātprogrammatūras atjaunināšanas rokasgrāmata Latviski 119.27 KB Lejupielādēt
Atsauces rokasgrāmata (pilnīgi norādījumi) Latviski 12.73 MB Lejupielādēt
Tiešsaistes rokasgrāmata Latviski - Skatīt
Lietošanas rokasgrāmata Latviski 6.50 MB Lejupielādēt
Tīkla pamācība Latviski 2.21 MB Lejupielādēt
Setting Guide (For Still Photography) English 1.66 MB Lejupielādēt
Technical Guide(N-Log Recording Edition) English 973.24 KB Lejupielādēt
Technical Guide(N-Log 3D LUT Edition) English 493.61 KB Lejupielādēt
Technical Guide (RAW Video Recording Edition) English 1.16 MB Lejupielādēt
N-Log Specification Document English 37.35 KB Lejupielādēt
Enerģijas patēriņš gatavības režīmā Latviski 135.26 KB Lejupielādēt
Rokasgrāmatu lejupielādes līgums

Šie lejupielādes noteikumi un nosacījumi (turpmāk — „līgums”) rada juridisku līgumu starp jums (fizisku vai juridisku personu) un korporāciju Nikon vai tās saistīto uzņēmumu (turpmāk — „Nikon”), kas definē noteikumus un nosacījumus, kuri reglamentē mūsu izstrādājumu lietošanas rokasgrāmatu (turpmāk — „rokasgrāmata”) lejupielādi.  Noklikšķinot šajā lapā pogu „Lejupielādēt”, lai sāktu rokasgrāmatas lejupielādi, jūs norādāt, ka piekrītat šī līguma noteikumiem un apstiprināt, ka jums ir saistoši šī līguma nosacījumi.  Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo līgumu, iekams sākt lejupielādi.

Līgums

Šī licence nav rokasgrāmatas pārdošana, un jūs nekļūstat par rokasgrāmatas īpašnieku, iegādājoties jebkādu izstrādājumu, veicot lejupielādi un/vai lietošanu.  Nikon patur īpašumtiesības uz rokasgrāmatu un visiem tās eksemplāriem un visām saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām un patur visas tiesības kas jums nav tieši piešķirtas saskaņā ar šo līgumu.  Šis līgums rada pilnīgu un ekskluzīvu mutisku vai rakstisku līgumu starp jums un Nikon.

1. ROKASGRĀMATA

Rokasgrāmata ir paredzēta pircējiem, kas ir iegādājušies mūsu izstrādājumus.  Mums var nebūt iespējams atbildēt uz pieprasījumiem, kas saņemti no personām, kas nav iegādājušās mūsu izstrādājumus.  Lūdzam ņemt vērā, ka rokasgrāmata un tajā sniegtā kontaktinformācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Rokasgrāmatu aizsargā Japānas autortiesību likums, kā arī starptautiskie autortiesību likumi un līgumi.  Uz katra eksemplāra jums ir jāuzliek Nikon autortiesību paziņojums un visi citi uz oriģināla esošie autortiesību apzīmējumi.

2. IEROBEŽOJUMI

Ja vien šajā līgumā nav noteikts citādi, jūs nedrīkstat izgatavot vai izplatīt rokasgrāmatas kopijas citiem, kā arī elektroniski pārsūtīt rokasgrāmatu no viena datora uz citu, izmantojot tīklu.  JŪS NEDRĪKSTAT IZMAINĪT VAI NOŅEMT AUTORTIESĪBU, PREČZĪMJU UN CITUS AIZSARGĀJOŠUS PAZIŅOJUMUS, KO SATUR ŠĪ ROKASGRĀMATA.  JŪS NEDRĪKSTAT PIEŠĶIRT VAI ATBRĪVOTIES, PĀRVEIDOT, PIELĀGOT, TULKOT, ĪRĒT, IZNOMĀT, AIZDOT, PĀRDOT TĀLĀK, IZPLATĪT, NOSŪTĪT, IZMANTOJOT TĪMEKLI VAI VEIDOT ATVASINĀTUS DARINĀJUMUS, BALSTOTIES UZ ŠO ROKASGRĀMATU VAI JEBKURU TĀS DAĻU.

3. IEROBEŽOTA GARANTIJA UN ATRUNA

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, ROKASGRĀMATA TIEK PIEGĀDĀTA, „KĀDA TĀ IR”, NESNIEDZOT NEKĀDAS GARANTIJAS, UN UZŅĒMUMS NIKON UN TĀ DARBINIEKI, IZPLATĪTĀJI, TIRGOTĀJI UN AĢENTI ĪPAŠI ATRUNĀ JEBKĀDAS GARANTIJAS — TIEŠAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN NOTEIKUMU IEVĒROŠANU.  CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, UZŅĒMUMS NIKON, TĀ DARBINIEKI, IZPLATĪTĀJI, TIRGOTĀJI UN AĢENTI NESNIEDZ GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ SNIEGUMU VAI REZULTĀTIEM, KO JŪS VARAT IEGŪT NO ROKASGRĀMATAS, VAI ARĪ, KA ROKASGRĀMATA ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM, VAI ARĪ, KA ROKASGRĀMATAS DARBĪBA NETIKS PĀRTRAUKTA, KA TAJĀ NEBŪS KĻŪDU UN VĪRUSU.  CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NEDZ UZŅĒMUMS NIKON, NEDZ TĀ DARBINIEKI, IZPLATĪTĀJI, TIRGOTĀJI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI NEJAUŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAITĒJUMU VAI JEBKĀDA VEIDA IZDEVUMIEM, ZAUDĒTU PEĻŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMIEM VAI CITIEM APSTĀKĻIEM, KAS IZRIET NO ROKASGRĀMATAS LIETOŠANAS VAI IR TĀS REZULTĀTS, ARĪ TAD, JA UZŅĒMUMAM NIKON, TĀ DARBINIEKIEM, IZPLATĪTĀJIEM, TIRGOTĀJIEM VAI AĢENTIEM PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU, KAITĒJUMA VAI IZDEVUMU IESPĒJU IR BIJIS ZINĀMS.  ŠĪ ATRUNA VEIDO BŪTISKU ŠĪ LĪGUMA DAĻU, UN NAV ATĻAUTA NEKĀDA CITA ŠĪS ROKASGRĀMATAS LIETOŠANA, KĀ TIKAI SASKAŅĀ AR ŠO ATRUNU.

4. VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

Šo līgumu reglamentē Japānas likumdošana, un tas tiek interpretēts atbilstoši Japānas likumdošanai, neņemot vērā likumu konfliktu principus.  Gadījumos, kad rodas strīdi, kas izriet no šī līguma vai saistībā ar to, jūs ar šo piekrītat Japānas jurisdikcijai un atsakāties no jebkādām iebildēm, ka šāda jurisdikcija rada neērtības.  Turklāt jūs piekrītat saņemt jebkādus procesuālus paziņojumus, kas izriet no šī līguma, izmantojot parasto pastu vai citus komerciāli pieņemamus līdzekļus ar apmaksātu piegādi.  Ja kāds no šī līguma noteikumiem kaut kādu iemeslu dēļ kļūst nederīgs, pārējie noteikumi paliek spēkā pilnā apmērā.  Šis līgums nosaka visu līgumu un izpratni starp jums un Nikon un aizstāj un aizvieto jebkādus citus līgumus, kas saistīti ar šī līguma priekšmetu.  Ja kāda no pusēm nespēj nodrošināt kāda no šī līguma noteikuma vai nosacījuma striktu izpildi vai izmantot jebkuru šeit iekļauto iespēju, tiesības vai līdzekli, tas netiek uztverts kā atteikšanās no šāda nosacījuma, noteikuma, tiesību vai līdzekļa turpmākas piemērošanas jebkādā veidā, un šādi noteikumi, nosacījumi, tiesības vai līdzekļi joprojām paliek spēkā pilnā apmērā.  Šī līguma sadaļu virsraksti tiek ievietoti tikai ērtības labad un tie neveido daļu no šī līguma un nekādā veidā neietekmē tā nozīmi vai interpretāciju.  Ja vien nav noteikts citādi, 3. un 4. punkta nosacījumi kopā ar jebkādiem citiem nosacījumiem, kas attiecas uz laika periodu pēc šī līguma pārtraukšanas, paliek spēkā arī pēc šī līguma pārtraukšanas.

Nikon izstrādājumu rokasgrāmatas/ 15.02.2018. Ver.2.0.0

Aparātprogrammatūra

    Lejuplādējiet Nikon digitālo izstrādājumu aparātprogrammatūru (aparātprogrammatūra ir iegulta programmatūra, kas kontrolē kameras un citas ierīces). Lai skatītu aprakstus, brīdinājumus, kā arī lejupielādēšanas un instalēšanas instrukcijas, noklikšķiniet „Skatīt lejupielādes lapu”.Ņemiet vērā, ka dažiem aparātprogrammatūras atjauninājumiem var būt nepieciešams karšu lasītājs vai cits aprīkojums. Instrukcijas meklējiet lejupielādes vietnē.

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju.
Nosaukums Versija Izdots  
Z 6 aparātprogrammatūra C:Ver.3.60 2023/07/12 Skatīt lejupielādes vietni Sīkāka informācija
Programmatūra
Lejupielādēt Nikon izstrādājumu programmatūru. Lai skatītu aprakstus, brīdinājumus, kā arī lejupielādēšanas un instalēšanas instrukcijas, noklikšķiniet „Skatīt lejupielādes lapu”.
Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju.
Nosaukums Versija Izdots  

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.