Latviski

Lai gan jūsu ierīce šo lejupielādes pakalpojumu neatbalsta, to var izmantot, lai skatītu lejupielādes informāciju. Saites uz lejupielādēm var nosūtīt pa e-pastu, lai lejupielādētu citā ierīcē.

D750 aparātprogrammatūra

Atlasiet jūsu operētājsistēmu.

 • Windows
 • Mac OS

Šī programmatūras atjaunināšanas programma ir paredzēta iepriekš norādītajam pircēja īpašumā esošajam izstrādājumam („attiecīgais izstrādājums”) un tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad ir apstiprināts tālāk norādītais līgums. Atlasot opciju „Piekrist” un noklikšķinot opciju „Lejupielādēt”, jūs piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pirms lejupielādēšanas pārliecinieties, ka saprotat līguma nosacījumus.

 • • Šis pakalpojums piegādā programmatūru, ko var izmantot, lai atjauninātu kameras D750 „C” aparātprogrammatūru līdz versijai 1.15. Iekams sākt, kameras izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) atlasiet opciju Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju. Ja iepriekš minētā aparātprogrammatūra jau ir instalēta, tad to nevajag lejupielādēt un instalēt.
 • • Šajā atjauninājumā ir iekļautas visas iepriekšējos atjauninājumos veiktās izmaiņas.
 • • Iekams sākt, izlasiet tālāk sniegto informāciju.
„C” aparātprogrammatūras versijas 1.15 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.13
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās kā pārmērīga kropļojuma kontroles piemērošana attēliem, kas uzņemti ar objektīvu AF-P DX NIKKOR 10-20 mm f/4,5-5,6G VR ar 10 mm fokusa garumu un izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumu secībai Image area (Attēla apgabals) > Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu) atlasītu iestatījumu FX (36x24) 1.0x, vienumu secībai Image area (Attēla apgabals) > Auto DX crop (Automātiskā DX apcirpšana) atlasītu iestatījumu Off (Izslēgts) un vienumam Auto distortion control (Automātiskā kropļojumu kontrole) atlasītu iestatījumu On (Ieslēgts).
 • • Ir novērsta problēma, kas izpaudās kā fotogrāfiju, kas uzņemtas ar objektīvu bez centrālā procesora, pāreksponēšana, ja tās tika uzņemtas, aizvara atbrīvošanas pogu nospiežot līdz galam vienā kustībā, šādos apstākļos: gaidstāves aktivizēšanas taimeris izslēgts, izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) pielāgotajam iestatījumam c1 (Shutter-release button AE-L (Aizvara atbrīvošanas poga AE-L)) atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), un objektīva informācija ir norādīta, izmantojot izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) opciju Non-CPU lens data (Objektīva bez centrālā procesora dati).
Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējām versijām
„C” aparātprogrammatūras versijas 1.13 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.12
 • • Vienumu secības SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) > Time zone and date (Laika josla un datums) > Time zone (Laika josla) displejā tagad tiek rādītas tikai pašreiz atlasītajā laika zonā esošās lielākās pilsētas.
„C” aparātprogrammatūras versijas 1.12 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.11
 • • Ir pievienots atbalsts šādām AF-P objektīvu funkcijām:
  • - ja gaidstāves aktivizēšanas taimeris darbību pabeidz pēc tam, kad kamera ir fokusējusies, no jauna aktivizējot taimeri, fokusa pozīcija nemainīsies.
  • - manuālā fokusa režīmā fokusa indikators skatu meklētājā (vai tiešā skata režīmā — ekrānā atlasītais fokusa punkts) mirgos, kas norāda, ka grozot fokusa gredzenu, ir sasniegts bezgalības vai minimālā fokusa attāluma punkts.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - skatot attēlus pēc to uzņemšanas, ja izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumam Role played by card in Slot 2 (2. slota kartes loma) ir atlasīts iestatījums Overflow (Pārpildīts), kamera dažkārt varēja parādīt otro pēdējo uzņemto attēlu.
  • - mikrofona jūtība dažreiz varēja nebūt pareizi noregulēta, ja video ir bijis ierakstīts, iepriekš izpildot vienumu secību Auto sensitivity (Automātiskā jutība) > Microphone sensitivity (Mikrofona jūtība).
„C” aparātprogrammatūras versijas 1.11 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.10
 • • Tagad tiek nodrošināts atbalsts bezvadu raidītājam WT-7.
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Dažiem attēliem, kas atskaņošanas laikā tika apskatīti RGB histogrammu displejā, tika parādītas nepareizas histogrammas.
  • - Ja vienumam Auto distortion control (Automātiskā kropļojumu kontrole) bija atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), fotogrāfiju malās parādījās kropļojumi, ja tās tika uzņemtas ar vienumam Image quality (Attēla kvalitāte) atlasītu opciju NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG augsta kvalitāte) un vienumam Image size (Attēla izmērs) atlasītu opciju Medium (Vidējs).
  • - Opcija, kas atlasīta izvēlnes CUSTOM SETTINGS MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) grupas f (Controls (Vadības elementi)) pielāgotajam iestatījumam f5 (Customize command dials (Pielāgotie grozāmie komandu pārslēgi)) > Change main/sub (Mainīt galveno/pakārtoto), netika saglabāta, ja izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumam Save/load settings (Saglabāt/ielādēt iestatījumus) tika atlasīta opcija Save settings (Saglabāt iestatījumus).
  • - Dažreiz netika ierakstīti attēli.
„C” aparātprogrammatūras versijas 1.10 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.02
 • • Izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumam HDMI ir pievienota opcija External recording control (Ārējā ierakstīšanas vadība). Ja kamera, izmantojot HDMI, ir pievienota trešās puses rakstītājam, kas atbalsta Atomos atklāto protokolu (Atomos Open Protocol) (Atomos SHOGUN, NINJA2 vai NINJA BLADE), atlasot iestatījumu On (Ieslēgts), kameras vadības elementus var izmantot, lai uzsāktu un apturētu ierakstīšanu. Plašāku informāciju skatiet papildu rokasgrāmatā.
  Piezīme: izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu secībai HDMI > Output resolution (Izvada izšķirtspēja) izvēlieties opciju, kas nav opcija 576p (progressive) (576p (progresīvs)) vai 480p (progressive) (480p (progresīvs)).
 • • Ir novērstas šādas problēmas:
  • - Tiešā skata fotogrāfiju uzņemšanas displeja spilgtums varēja nemainīties, ja grozāmais komandu pārslēgs tika pagriezts, lai regulētu ekspozīcijas kompensāciju, izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) vienumu secībai b Metering/exposure (Mērīšana/eskpozīcija) > b3 Easy exposure compensation (Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija) > Easy exposure compensation (Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija) atlasot iestatījumu On (Auto reset) (Ieslēgts (automātiska atiestate)).
  • - Lai gan priekšskatījuma poga, kad tai bija piešķirta loma Preview (Priekšskatījums), varēja atvērt objektīvu līdz maksimālam apertūras atvērumam, ekrānā neparādījās maksimālā apertūras atvēruma indikators.
  • - Retos gadījumos aizvars varēja netikt atbrīvots, ja lietotājs mēģināja uzņemt fotogrāfijas video tiešā skata režīmā.
  • - Video tiešā skata režīmā, ierakstot skaņu ar ārēju HDMI rakstītāju, varēja būt dzirdams aptuveni 4 sekundes ilgs statisks troksnis.
  • - Ekrānā video tiešā skata laikā parādītais aizvara atbrīvošanas ātrums, apertūras atvērums un ISO jutība varēja atšķirties no galīgā video faila vērtībām.
  • - Ja lietotājs ir tuvinājis attēlu, kad ir parādīts kadrēšanas režģis, daļa fokusa punktu var izzust.
  • - Dažreiz nebija iespējams regulēt skaļumu, ja video tika atskaņots pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā ar paslēptiem indikatoriem (opcija None (image only) (Nekas (tikai attēls))).
  • - Ekspozīcijas kompensācija varēja nedot vēlamos rezultātus, ja, apstrādājot NEF (RAW) attēlus, izvēlnē RETOUCH MENU (RETUŠAS IZVĒLNE) opcijai NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde) bija atlasīta negatīva vērtība.
  • - Attēli retos gadījumos varēja netikt ierakstīti pareizi, ja izvēlnē PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) bija atlasīta opcija HDR (high dynamic range) (HDR (liels dinamiskais diapazons)).
  • - Ja, uzņemot laika intervālā, vienumam Exposure smoothing (Ekspozīcijas izlīdzināšana) ir bijis atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), visi kadri pēc pirmā kadra varēja būt pāreksponēti.
  • - Failu numuri netika piešķirti pareizā secībā.
  • - Fokusa punkts ekrānā netiek parādīts pareizā vietā.
  • - Dažās valodās SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) > Location data (Atrašanās vietas dati) > Position (Pozīcija) displejā varēja trūkt rakstzīmes vai rakstzīmju daļas.
  • - Dažās valodās SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) > AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana) > List saved values (Saglabāto vērtību saraksts) displejā varēja trūkt rakstzīmes vai rakstzīmju daļas.
  • - Ja izvēlnei SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) ir atlasīts vienums Conformity marking (Atbilstības marķējums), atsevišķos reģionos netiktu parādīts nekas.
 • • Ir mainīti atsevišķi palīdzības teksti.
 • • Tagad, izmantojot objektīvus ar vibrāciju samazināšanas funkciju, ir pieejama optimāla vibrāciju samazināšana.
„C” aparātprogrammatūras versijas 1.02 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.01
 • • Kamera tagad darbojas stabilāk.
„C” aparātprogrammatūras versijas 1.01 izmaiņas, salīdzinot ar versiju 1.00
 • • Ir novērsta problēma, kas izraisīja ar papildu automātiskajām FP lielātruma sinhronizācijas zibspuldzēm uzņemto fotogrāfiju pāreksponēšanu, ja, izpildot izvēlnes PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRĀFIJU UZŅEMŠANAS IZVĒLNE) vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Auto ISO sensitivity control (Automātiskā ISO jutības kontrole) bija atlasīts iestatījums On (Ieslēgts). (Automātisko FP lielātruma režīmu iespējo, atlasot iestatījumu 1/200 s (Auto FP (Automātisks FP)) vai 1/250 s (Auto FP (Automātisks FP)) izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) vienumam e1 Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums))
 • • Ir novērstas problēmas, kas bija saistītas ar izvēļņu un pārējiem kameras ekrāna un televizora displejiem, ja 4K TV aparāts bija pievienots, izmantojot HDMI.
 • • Ir samazināts troksnis, kas dažreiz varēja būt dzirdams, ja izvēlnes CUSTOM SETTING MENU (PIELĀGOTO IESTATĪJUMU IZVĒLNE) vienumam d1 Beep (Pīkstiens) bija atlasīts iestatījums Off (Izslēgts).
Kameras aparātprogrammatūras versijas skatīšana
 1. Ieslēdziet kameru.
 2. Lai parādītu kameras aparātprogrammatūras versiju, nospiediet kameras MENU pogu un atlasiet izvēlnes SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija).
 3. Pārbaudiet kameras aparātprogrammatūras versiju.
 4. Izslēdziet kameru.
Izstrādājuma apraksts
Nosaukums D750 „C” aparātprogrammatūras versija 1.15
Atbalstītās kameras D750
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–1.13
Faila nosaukums F-D750-V115W.exe
Sistēmas prasības
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Piezīme: nepieciešams karšu lasītājs vai dators ar iebūvētu atmiņas karšu slotu.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Datora cietajā diskā izveidojiet mapi un piešķiriet tai vēlamo nosaukumu.
 2. Lejupielādējiet failu F-D750-V115W.exe mapē, kas tika izveidota 1. darbībā.
 3. Palaidiet failu F-D750-V115W.exe, lai izvilktu tālāk norādīto failu mapē ar nosaukumu „D750Update”:
  • D750_0115.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 4. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet failu „D750_0115.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 5. Ievietojiet atmiņas karti kameras 1. slotā un ieslēdziet kameru.
 6. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 7. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 8. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai skatītu detalizētākas instrukcijas un informāciju par aprīkojumu, kas vajadzīgs, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet šādu PDF failu:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Izstrādājuma apraksts
Nosaukums D750 „C” aparātprogrammatūras versija 1.15
Atbalstītās kameras D750
Kameras atbalstītās aparātprogrammatūras versijas „C” aparātprogrammatūras versijas 1.00–1.13
Faila nosaukums F-D750-V115M.dmg
Sistēmas prasības
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Piezīme: nepieciešams karšu lasītājs vai dators ar iebūvētu atmiņas karšu slotu.
Autortiesības Korporācija Nikon
Arhīva tips Pašizvilces
Pavairošana Nav atļauta
Kameras aparātprogrammatūras atjaunināšana
 1. Lejupielādējiet F-D750-V115M.dmg.
 2. Veiciet dubultklikšķi uz F-D750-V115M.dmg ikonas, lai ievietotu diska attēlu, kas satur mapi ar nosaukumu „D750Update”, kas savukārt satur šādu failu:
  • D750_0115.bin (kameras aparātprogrammatūra)
 3. Izmantojot karšu slotu vai karšu lasītāju, pārkopējiet failu „D750_0115.bin” atmiņas kartē, kas formatēta, izmantojot kameru.
  Piezīme. Aparātprogrammatūras failu noteikti iekopējiet atmiņas kartes saknes direktorijā (pašā augšējā). Kamera neatpazīs jauno aparātprogrammatūru, ja tā atradīsies kādā no saknes direktorija mapēm.
 4. Ievietojiet atmiņas karti kameras 1. slotā un ieslēdziet kameru.
 5. Atlasiet izvēlnē SETUP MENU (IESTATĪŠANAS IZVĒLNE) vienumu Firmware version (Aparātprogrammatūras versija) un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai pabeigtu aparātprogrammatūras jaunināšanu.
 6. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izslēdziet kameru un izņemiet atmiņas karti.
 7. Pārliecinieties, ka aparātprogrammatūra ir atjaunināta līdz jaunajai versijai.

Piezīme: Lai skatītu detalizētākas instrukcijas un informāciju par aprīkojumu, kas vajadzīgs, lai pabeigtu atjaunināšanu, lejupielādējiet šādu PDF failu:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Piezīme: Atjaunināšanu jūsu vietā var veikt arī Nikon pilnvarots tehniskās apkopes pārstāvis.

Gala lietotāja licences līgums

PDF failus var skatīt, izmantojot bezmaksas Adobe® Reader® programmatūru.
Lejupielādēt Adobe® Reader®.