Lietuvių

Nors jūsų įrenginys šiai atsisiuntimo paslaugai nepritaikytas, juo galima peržiūrėti atsisiuntimo informaciją. Nuorodas failams atsisiųsti įmanoma gauti el. paštu, kad atsisiųsti būtų galima kompiuteriu.

Z 8 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato Z 8 integruotos programinės įrangos C versija 2.01. Prieš tęsdami pasirinkite [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Firmware version] (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei pirmiau nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums šio naujinio atsisiųsti nereikės.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • Integruotai programinei įrangai atnaujinti reikia kortelių skaitytuvo ir kompiuterio.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.

Iš anksto nustatytos IPTC reikšmės

Jei šį naujinį diegsite fotoaparate, kuriame įrašyta integruotos programinės įrangos „C“ versija 1.01 arba senesnė, iš fotoaparato bus ištrintos iš anksto nustatytos IPTC reikšmės. Tai yra numatytoji iš anksto nustatytų IPTC reikšmių tobulinimo dalis. Norintieji toliau naudoti esamas iš anksto nustatytas reikšmes pirmiausia turės jas nukopijuoti į atminties kortelę pasirinkdami [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [IPTC] > [Load/save] (įkelti/įrašyti) > [Primary slot] (Pirminis lizdas)/[Secondary slot] (Antrinis lizdas) > [Copy to card] (kopijuoti į kortelę) ir tik tada diegti naujinį. Įdiegus naujinį įrašytąsias iš anksto nustatytas reikšmes iš atminties kortelės galima įkelti pasirenkant meniu elementą [IPTC] > [Load/save] (įkelti/įrašyti) > [Primary slot] (Pirminis lizdas)/[Secondary slot] (Antrinis lizdas) > [Copy to camera] (kopijuoti į fotoaparatą).
Atminkite, kad iš anksto nustatytų IPTC reikšmių įkelti nepavyks, jei meniu nustatymai į atminties kortelę bus įrašyti naudojant funkciją [Save/load menu settings] (įrašyti/įkelti meniu nustatymus) > [Save menu settings] (įrašyti meniu nustatymus) fotoaparate, kuriame įdiegta integruotos programinės įrangos „C“ versija 1.01 arba senesnė, ir į fotoaparatą po naujinio įdiegimo įkelti naudojant funkciją [Save/load menu settings] (įrašyti/įkelti meniu nustatymus) > [Load menu settings] (įkelti meniu nustatymus). Iš anksto nustatytas IPTC reikšmes pirmiau aprašomu metodu nukopijuokite ir įkelkite atskirai.

Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 2.00 nuo 2.01
 • • Pakeistos toliau išvardytų nustatymų numatytosios reikšmės, rodomos, kai sudaromas belaidis ryšys:
  • - Šifravimo raktai
  • - Slaptažodis, kuris rodomas atkūrus numatytuosius fotoaparato nustatymus
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Kai kurios nuotraukos būdavo žalsvo atspalvio.
  • - Nustatyti datos ir laiko duomenys fotoaparate kartais būdavo taikomi klaidingai.
  • - Jei naudojant funkciją [Picture review] (nuotraukos peržiūra) nuotrauka būdavo atveriama statmenai (portretinė orientacija) ir priartinama, ekrane rodomo vaizdo su kryptiniu valdikliu arba papildomu valdikliu nepavykdavo paslinkti norima kryptimi.
  • - Atnaujinus integruotą programinę įrangą akies jutiklis kartais nesuveikdavo ir vaizdo ieškiklis neįsijungdavo.
  • - Po to, kai ekrane atvertas „i“ meniu būdavo užveriamas paspaudžiant iki pusės užrakto atleidimo mygtuką, pažiūrėjus per vaizdo ieškiklį jame kartais likdavo „i“ meniu.
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.01 nuo 2.00

Pastaba. Toliau nurodytos programinės įrangos naudotojams reikės įdiegti naujausias jos versijas.

 • • Camera Control Pro 2 versija 2.37.0 arba naujesnė, IPTC Preset Manager versija 1.3.0 arba naujesnė, NX Studio versija 1.6.0 arba naujesnė, NX MobileAir versija 1.2.0 arba naujesnė (skirta operacinei sistemai Android) ar versija 1.1.4 arba naujesnė (iOS), NX Field versija 1.4.0 arba naujesnė, NX Tether versija 2.0.0 arba naujesnė

Pastaba. Toliau esančiuose skyriuose „Fotografavimas“, „Vaizdo įrašymas“, „Atkūrimas“, „Valdikliai“, „Ekranai“ ir „Tinklas (ir NX Field)“ išvardyti pakeitimai išsamiai aprašomi dokumente Papildomas programinės įrangos naujinimo vadovas.

Pastaba. Meniu papildytas naujais elementais, todėl kai kurie pasirinktinių nustatymų meniu elementai pernumeruoti.

■ Fotografavimas

 • • Fotografavimo meniu papildytas parinktimi [Pixel shift shooting] (fotografavimas pikselių poslinkio metodu).
 • • Pridėta naujų Picture Control režimų.
 • • Fotografavimo meniu elementas [AF subject detection options] (AF objektų aptikimo parinktys) papildytas parinktimi [Birds] (paukščiai).
 • • Vaizdą fotografavimo ekrane nuo šiol galima priartinti daugiausia 400 %.
 • • Fotografavimo meniu papildytas parinktimi [Auto capture] (automatinis fiksavimas). Naudotojui pasirinkus kriterijus, kurie yra [Motion] (judėjimas) (objekto judėjimo kryptis), [Distance] (atstumas) (kokiu atstumu objektas yra nuo fotoaparato) ir [Subject detection] (objektų aptikimas) (aptiktas nurodyto tipo objektas ar ne), fotoaparatas automatiškai fotografuos, kol jam pavyks aptikti objektus, atitinkančius nurodytus kriterijus. Atminkite, kad [Distance] (atstumas) veikia su NIKKOR Z objektyvais, todėl šią funkciją naudojant su kitais objektyvais ji galbūt negalės veikti, kaip numatyta. Galima nustatyti automatinio fiksavimo funkcijos vaizdo sritis [FX (36×24)] ir [DX (24×16)].
 • • Nuo 30 iki 300 sekundžių pailgintas laiko intervalas, kurio metu fotoaparatas, prieš paleisdamas didelės spartos kadrų fotografavimo + funkciją, fiksuoja vaizdą prieš atleidžiant užraktą ir kadrus rašo į buferį.
 • • Fotografavimo meniu parametro [Secondary slot function] (Antrinio lizdo funkcija) > [JPEG primary - JPEG secondary] (JPEG pagrindinis - JPEG antrinis) dydžio parinkčių sąrašas papildytas parinktimi [Large] (didelė).
 • • Pridėta naujų fotografavimo serijomis su skirtingais nustatymais žingsnelių, skirtų naudoti įjungus automatinio fotografavimo serijomis su skirtingais nustatymais režimą ir nustačius funkcijos [Auto bracketing set] (automatinė kadrų serija) parinktį [AE & flash bracketing] (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis), [AE bracketing] (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis) arba [Flash bracketing] (fotografavimas serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis). Šis pakeitimas taip pat taikomas parametrui [Interval timer shooting] (fotografavimas intervalų laikmačiu) > [Options] (parinktys) > [AE bracketing] (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis) > [Increment] (žingsnelis).

■ Vaizdo įrašymas

 • • Pridėta naujų Picture Control režimų.
 • • Vaizdo įrašymo meniu elementas [AF subject detection options] (AF objektų aptikimo parinktys) papildytas parinktimi [Birds] (paukščiai).
 • • Vaizdą fotografavimo ekrane nuo šiol galima priartinti daugiausia 400 %.
 • • Vaizdo įrašymo meniu papildytas parinktimi [Auto capture] (automatinis fiksavimas). Naudotojui pasirinkus kriterijus, kurie yra [Motion] (judėjimas) (objekto judėjimo kryptis), [Distance] (atstumas) (kokiu atstumu objektas yra nuo fotoaparato) ir [Subject detection] (objektų aptikimas) (aptiktas nurodyto tipo objektas ar ne), fotoaparatas automatiškai rašys vaizdą, kol jam pavyks aptikti objektus, atitinkančius nurodytus kriterijus. Atminkite, kad [Distance] (atstumas) veikia su NIKKOR Z objektyvais, todėl šią funkciją naudojant su kitais objektyvais ji galbūt negalės veikti, kaip numatyta. Galima nustatyti automatinio fiksavimo funkcijos vaizdo sritis [FX] ir [DX].
 • • Meniu elementas [ISO sensitivity settings] (ISO jautrumo nustatymai) > [ISO sensitivity (mode M)] (ISO jautrumas (režimas M)) papildyti mažo ISO jautrumo parinktimis, skirtomis naudoti, kai vaizdas rašomas N-logaritmo formatu.
 • • Pakeistas greičių, kuriuos galima rinktis naudojant didelės raiškos priartinimo funkciją, diapazonas.
 • • Pakeista spalva, kuria fotografavimo ekrane rodomas AF srities rėmelis, reiškiantis sufokusuotą vaizdą, kai įjungta didelės raiškos priartinimo funkcija.
 • • Didelės raiškos priartinimo veiksmus nuo šiol galima atlikti papildomu valdikliu.
 • • Pridėta sulėtinto vaizdo įrašų kūrimo funkcija.

■ Atkūrimas

 • • Vaizdo įrašų atkūrimo „i“ meniu papildytas elementu [Playback speed] (atkūrimo sparta).
 • • Atkūrimo meniu papildytas elementu [Auto image rotation] (automatinis nuotraukos sukimas).
 • • Atkūrimo meniu elementas [Series playback] (serijų atkūrimas) papildytas parinktimi [Auto series playback options] (automatinio serijų atkūrimo parinktys).
 • • Pakeisti atkūrimo „i“ meniu elementai [Select for upload to computer] (žymėti įkėlimui į kompiuterį) ir [Select for upload (FTP)] (žymėti įkėlimui į FTP) bei pridėti elementai [Select for priority upload to computer] (žymėti prioritetiniam įkėlimui į kompiuterį) ir [Select for priority upload (FTP)] (žymėti prioritetiniam įkėlimui į FTP).

■ Valdikliai

 • • [CUSTOM SETTINGS MENU] (pasirinktinių nustatymų meniu) d18 ir g17 pozicijos papildytos elementu [Half-press to cancel zoom (MF)] (paspausti iki pusės mastelio keitimo funkcijai išjungti (rankinis fokusavimas)).
 • • [CUSTOM SETTINGS MENU] (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinis nustatymas a11 [Focus point display] (fokusavimo taško rodymas) papildytas parinktimi [Focus point border width] (fokusavimo taško rėmelio plotis).
 • • Pakeista metodika, pagal kurią atminties kortelė visiškai formatuojama parinkus [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Format memory card] (formatuoti atminties kortelę).
 • • Iš atminties įkėlus fotografavimo funkcijos nustatymus nuo šiol galima koreguoti baltos spalvos balanso ir ekspozicijos kompensavimo reikšmes.
 • • Fotoaparatas pritaikytas veikti su elektra valdomo židinio nuotolio funkcija, kuri įdiegta atitinkamo tipo objektyvuose.
 • • Į [CUSTOM SETTINGS MENU] (pasirinktinių nustatymų meniu) poziciją d6 įtrauktas elementas [Exposure delay mode] (ekspozicijos delsos režimas).
 • • Papildytas pasirinktinių valdiklių ir funkcijų, kurias galima priskirti naudojant toliau nurodytus [CUSTOM SETTINGS MENU] (pasirinktinių nustatymų meniu) elementus, sąrašas. Taip pat pridėta naujų nustatymo iš naujo parinkčių.
  • - f2 [Custom controls (shooting)] (pasirinktinės valdiklių funkcijos (fotografavimas))
  • - f3 [Custom controls (playback)] (pasirinktinės valdiklių funkcijos (atkūrimas))
  • - g2 [Custom controls] (pasirinktinės valdiklių funkcijos)
  •    Nustatykite pasirinktinio nustatymo f3 [Custom controls (playback)] (pasirinktinės valdiklių funkcijos (atkūrimas)) > [Main command dial] (pagrindinių komandų ratukas) arba [Sub-command dial] (papildomų komandų ratukas) > [Frame advance zoom position] (priartinimo padėtis einant nuo vieno kadro prie kito) parinktį [Prefer focus point] (pirmumas fokusavimo taškui) arba [Prefer focus point (face priority)] (pirmumas fokusavimo taškui (svarbiausia veidas)).
   Nuo šiol didinant atkuriamą nuotrauką galima taikyti pasirinktinio nustatymo f3 [Custom controls (playback)] (pasirinktinės valdiklių funkcijos (atkūrimas)) > [Main command dial] (pagrindinių komandų ratukas) arba [Sub-command dial] (papildomų komandų ratukas) > [Frame advance] (Rėmo paankstinimas) parinktis.
 • • Atnaujintas [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementas [Non-CPU lens data] (objektyvų be procesorių duomenys).
 • • Iš anksto nustatytų IPTC reikšmių parametro „Category“ (kategorija) didžiausias ženklų skaičius padidintas nuo 3 iki 256.
 • • Pertvarkytas [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementas [Camera sounds] (fotoaparato garsai) ir pridėta naujų parinkčių, įskaitant naujus elektroninio užrakto garsus ir garsumo lygio reguliavimo parinktis.

■ Ekranai

 • • Fokusavimo atstumo indikacija, kuri rodoma rankinio fokusavimo metu, papildyta fokusavimo atstumo informacija.
 • • [SETUP MENU] (sąrankos meniu) parametro [Viewfinder display size] (vaizdo ieškiklio rodinio dydis) (anksčiau vadintas [Finder display size (photo Lv)] (ieškiklio rodinio dydis (tiesioginė nuotraukos peržiūra)) parinktis taip pat taikoma įjungus vaizdo rašymo ir atkūrimo režimus.

■ Tinklas (ir NX Field)

 • • Nuo šiol bus atveriamas įspėjimas, jei ryšys su papildomu įrenginiu ATOMOS AirGlu BT bus nestabilus arba nutrūkęs.
 • • Papildomus įrenginius ATOMOS AirGlu BT ir nuotolines rankenas MC-N10 nuo šiol galima naudoti kartu.
 • • Pakoreguotas ir papildytas [NETWORK MENU] (tinklo meniu) elementas [Connect to FTP server] (ryšio su FTP sudarymas).
 • • Pakeista procedūra, naudojama fotoaparatui konfigūruoti, kad jis veiktų sinchronizuoto atleidimo grupėje, t. y. iki dvidešimties padidintas didžiausias kuriamų grupių skaičius, o kiekvieną grupę sudarančių fotoaparatų, kuriuos galima valdyti pagrindiniu fotoaparatu, skaičius padidintas iki šešiolikos.
 • • [NETWORK MENU] (tinklo meniu) funkcijos [Connect to other cameras] (prisijungti prie kitų fotoaparatų) parinkčių sąrašas papildytas parinktimi [Overwrite copyright info] (pakeisti autorių teisių informaciją).

■ Su programomis susiję pakeitimai

Dirbant su NX MobileAir:
 • • fotoaparato tiesioginės peržiūros rodinyje, kai įjungtas fotografavimo režimas, nuo šiol rodoma NX MobileAir būsena ir
 • • fotoaparato nuostatas, kurios į atminties kortelę įrašytos naudojant [Save/load menu settings] (įrašyti/įkelti meniu nustatymus), nuo šiol su NX MobileAir galima atsisiųsti į išmanųjį prietaisą arba iš išmaniojo prietaiso nukopijuoti į fotoaparato atminties kortelę.

■ Kiti pakeitimai

 • • Nuo šiol fotografavimo ekranas po užrakto atleidimo užtemsta trumpiau, kai nustatyta [PHOTO SHOOTING MENU] (fotografavimo meniu) elemento [Photo flicker reduction] (mirgėjimo efekto mažinimas nuotraukose) parinktis [ON] (įjungta).
 • • Pagerintas funkcijos [3D-tracking] (3D sekimas) tikslumas sekant mažus ir dideliu greičiu judančius objektus, kai nustatyta parametro [AF subject detection options] (AF objektų aptikimo parinktys) parinktis [Auto] (automatinis), [People] (žmonės), [Animal] (gyvūnas) arba [Vehicle] (transporto priemonė), tačiau parinkto tipo objekto aptikti nepavyksta.
 • • Pagerintas židinio fiksavimo ir mirgėjimo aptikimo funkcijos veikimas esant įjungtam mažos spartos nepertraukiamo atleidimo režimui.
 • • Patobulintas automatinio fokusavimo funkcijos veikimas ir jos patikimumas.
 • • Išspręsta problema, dėl kurios atkūrimo metu vaizdo ieškiklis pritemdavo, jei būdavo nustatyta parametro [Viewfinder brightness] (vaizdo ieškiklio šviesumas) parinktis [Auto] (automatinis).
 • • Nuo šiol fotografuojant intervalų laikmačiu lengviau gauti tinkamą ekspoziciją iš pirmojo kadro, kai nustatymai parinkti taip, kad vaizdas būtų labai kontrastingas arba pakankamai tamsus žvaigždėms įžiūrėti.
 • • Kai įjungiamas žvaigždžių rodinys, histograma neberodoma.
 • • Pakeistas vaizdo įrašymo režimo įspėjimas dėl mažos talpos, todėl nuo šiol, kai rašyti lieka mažiau nei minutė, pranešimas rodomas baltomis raidėmis raudoname fone. Įspėjimas nuo šiol rodomas net tada, kai vaizdas nėra rašomas.
 • • Naudotojai nuo šiol turi galimybę tiksliau, t. y. naudodami eigos juostą, valdyti atkūrimo rodinyje slenkamus vaizdo įrašus.
 • • Jei nustatyta elemento [AF-area mode] (AF sričių režimas) parinktis [3D-tracking] (3D sekimas), ir žmogus kadre yra santykinai didelis, ir greta sekimo fokusavimo taško aptinkama daugiau akių, fotoaparatas fokusavimo pirmumą priskirs arčiausiai taško esančiai akiai.
 • • RGB histogramą nuo šiol peržiūrėti paprasčiau, kai nustatyta [CUSTOM SETTINGS MENU] (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo d11 [Warm display colors] (šilti ekrano atspalviai) parinktis [Mode 1] (1 režimas) arba [Mode 2] (2 režimas).
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Nuotraukos, daromos intervalų laikmačiu, kartais būdavo nepakankamai eksponuotos.
  • - Fotografuojant židinio poslinkio metodu ne visada suveikdavo blykstė.
  • - Jei fotoaparatas būdavo maitinamas per USB ir prie fotoaparato būdavo prijungtas WR-R10, pasibaigus budėjimo laikmačio laikui židinio padėtis netyčia pasikeisdavo į padėtį, įrašytą naudojant funkciją [Save focus position] (įrašyti židinio padėtį).
  • - Fotografuojant serijomis arba židinio poslinkio metodu kartais nepavykdavo užtikrinti optimalios ekspozicijos.
  • - Paspaudžiant mygtuką AF-ON atkūrimas tuoj pat nutrūkdavo, jei parametrui [AF-ON button] (AF-ON mygtukas) būdavo priskirta funkcija [Playback] (atkūrimas) ir būdavo nustatyta ekrano režimo parinktis [Prioritize viewfinder (2)] (pirmumas vaizdo ieškikliui (2)).
  • - Užrakto atleidimo funkcija kartais neveikdavo, jei būdavo nustatyta užrakto greičio parinktis „Bulb“ (ilgalaikė ekspozicija bulb).
  • - Kryptiniu valdikliu ir papildomu valdikliu fokusavimo taško parinkti nepavykdavo, jei lietimo veiksmas būdavo atliekamas naudojant [Position focus point] (nustatyti fokusavimo taško padėtį), kai būdavo nustatyta AF sričių režimo parinktis [3D-tracking] (3D sekimas).
  • - Tikslinimo vertės, nustatytos sąrankos meniu elemento [AF fine-tuning options] (AF tikslinimo parinktys) parinktimis, aptikus objektą būdavo netaikomos, jei būdavo nustatyta elemento [AF-area mode] (AF sričių režimas) parinktis [Wide-area AF (S)] (plačios srities AF (S)), [Wide-area AF (L)] (plačios srities AF (L)), [Wide-area AF (C1)] (plačios srities AF (C1)) arba [Wide-area AF (C2)] (plačios srities AF (C2)).
  • - Prijungus kai kuriuos objektyvus užrakto atleidimo funkcija neveikdavo norint fotografuoti serijomis, kai objektyvo priartinimo žiedas būdavo pasuktas.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.01
 • • Pakeistas aukštos temperatūros įspėjimų rodymo laikas; jie rodomi dažniausia vaizdo įrašymo metu, kai pakyla fotoaparato vidaus temperatūra.
 • • Pakeista vieta, kurioje, esant įjungtam vaizdo įrašo režimui, rodomas atminties kortelės aukštos temperatūros įspėjimas.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Išjungto fotoaparato akumuliatoriaus energija būdavo naudojama sparčiau, jei būdavo nustatyta [NETWORK MENU] (tinklo meniu) parametro [Connect to smart device] (ryšys su išmaniuoju prietaisu) > [Wi-Fi connection] (Wi-Fi ryšys) parinktis [ON] (įjungta), net jei būdavo nustatyta parametrų [Bluetooth connection] (Bluetooth ryšys) ir [Upload while off] (įkelti išjungus) parinktis [OFF] (išjungta).
  • - Židinį fokusavimo žiedu vis tiek būdavo galima reguliuoti, net jei būdavo nustatyta [CUSTOM SETTINGS MENU] (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo a15 [Manual focus ring in AF mode] (rankinio fokusavimo žiedas esant įjungtam AF režimui) parinktis [Disable] (išjungti) ir nustatyta [CUSTOM SETTINGS MENU] (pasirinktinių nustatymų meniu) pasirinktinio nustatymo f9 [Focus ring rotation range] (fokusavimo žiedo sukimo diapazonas) parinktis būdavo ne [Non-linear] (netiesinis).
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Firmware version] (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas Z 8 integruotos programinės įrangos C versija 2.01
Tinkami fotoaparatai Z 8
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–2.00
Failo pavadinimas Z_8_0201.bin
Autorių teisės Nikon Corporation
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite į kompiuterį toliau nurodytą integruotos programinės įrangos failą.
  Įsitikinkite, kad atsisiųstas integruotos programinės įrangos failas tikrai yra kompiuteryje.
  • Z_8_0201.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 2. Naudodami kortelių skaitytuvą nukopijuokite failą „Z_8_0201.bin“ į atminties kortelę, suformatuotą fotoaparate.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 3. Įkiškite atminties kortelę į 1 fotoaparato lizdą ir įjunkite fotoaparatą.
 4. Pasirinkite [SETUP MENU] (sąrankos meniu) elementą [Firmware version] (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 5. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 6. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Pastaba. Atvirosios programinės įrangos, kuri naudojama fotoaparato NVM Express tvarkyklėje, licencija pateikiama dokumente „BSD License (NVM Express Driver)“.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.