Lietuvių

D750 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato D750 integruotos programinės įrangos C versija 1.15. Prieš tęsdami pasirinkite fotoaparato SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Į šį naujinį sudėti visi ankstesnių naujinių pakeitimai.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.13 nuo 1.15
 • • Išspręsta problema, dėl kurios iškraipymo valdymo funkcijos poveikis nuotraukoms būdavo per didelis, jei būdavo fotografuojama su objektyvu AF-P DX NIKKOR 10‑20 mm f/4,5-5,6 G VR nustačius jo židinio nuotolį 10 mm, nustačius PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRAFAVIMO MENIU) parametro Image area (Vaizdo sritis) > Choose image area (Pasirinkti vaizdo sritį) parinktį FX (36x24) 1.0x, parametro Image area (Vaizdo sritis) > Auto DX crop (Automatinis DX apkarpymas) parinktį Off (Išjungta) ir parametro Auto distortion control (Automatinė iškraipymų kontrolė) parinktį On (Įjungta).
 • • Išspręsta problema, dėl kurios nuotraukos būdavo pereksponuojamos fotografuojant su objektyvais be procesorių ir užrakto mygtuką iki galo paspaudžiant vienu judesiu esant toliau nurodytoms sąlygoms: budėjimo laikmatis išjungtas, nustatyta CUSTOM SETTING MENU (PASIRINKTINIŲ NUSTATYMŲ MENIU) pasirinktinio nustatymo c1 (Shutter-release button AE-L (Užrakto atleidimo mygtuko AE-L)) parinktis On (Įjungta) ir objektyvo duomenys nurodyti naudojant SETUP MENU (SĄRANKOS MENIU) parinktį Non-CPU lens data (Objektyvų be procesorių duomenys).
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.12 nuo 1.13
 • • Rodinyje SETUP MENU (SĄRANKOS MENIU) > Time zone and date (laiko juosta ir data) > Time zone (laiko juosta) dabar rodomi tik parinktoje laiko juostoje esančių didžiausių miestų pavadinimai.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.11 nuo 1.12
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta toliau nurodytoms AF‑P objektyvų funkcijoms:  
  • - Jei budėjimo laikmačio laikas baigiasi fotoaparatui sufokusavus, laikmatį vėl aktyvinus židinio padėtis nepasikeičia.
  • - Jei įjungtas rankinis fokusavimo režimas, židinio daviklis vaizdo ieškiklyje (arba parinktas fokusavimo taškas ekrane, jei įjungtas tiesioginės peržiūros režimas) mirksės rodydamas, kad sukant fokusavimo žiedą pasiekta begalybės arba mažiausio fokusavimo atstumo padėtis.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Jei po fotografavimo nuotraukos būdavo peržiūrimos esant nustatytai PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) parametro Role played by card in Slot 2 (2 lizde esančios atminties kortelės paskirtis) parinkčiai Overflow (perpilda), fotoaparatas kartais rodydavo priešpaskutinę nuotrauką.
  • - Mikrofono jautrumas kartais būdavo reguliuojamas netinkamai, jei būdavo filmuojama esant nustatytai parinkčiai Auto sensitivity (automatinis jautrumas) > Microphone sensitivity (mikrofono jautrumas).
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.10 nuo 1.11
 • • Su fotoaparatu nuo šiol galima naudoti belaidį siųstuvą WT-7.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Nuotraukų atkūrimo metu atvėrus RGB histogramų rodinį, kai kurių nuotraukų histogramos būdavo rodomos neteisingai.
  • - Kol būdavo nustatyta parametro Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė) parinktis On (įjungta), nuotraukų, daromų esant nustatytai parametro Image quality (nuotraukos kokybė) parinkčiai NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) ir aukštos kokybės JPEG) ir parametro Image size (nuotraukos dydis) parinkčiai Medium (vidutinė), kraštai būdavo iškraipomi.
  • - CUSTOM SETTINGS MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) f grupės (Controls (valdikliai)) pasirinktinio nustatymo f5 (Customize command dials (pritaikyti komandų ratukus)) > Change main/sub (sukeisti pagrindinį su papildomu) parinktis būdavo neįrašoma, jei būdavo nustatyta SETUP MENU (sąrankos meniu) parametro Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) parinktis Save settings (įrašyti nustatymus).
  • - Nuotraukos kartais būdavo neįrašomos.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.02 nuo 1.10
 • SETUP MENU (sąrankos meniu) elementui HDMI pridėta parinktis External recording control (išorinis įrašymo valdymas). Jei fotoaparatas prijungiamas per HDMI jungtį prie trečiosios šalies įrašytuvo, kuris dera su Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA2 arba NINJA BLADE), pasirinkus On (įjungta) leidžiama naudoti fotoaparato valdiklius įrašymo paleidimui ir sustabdymui. Daugiau informacijos galima rasti papildomam vadove.
  Atminkite: SETUP MENU (sąrankos meniu) elementui HDMI > Output resolution (išvesties skyra) parinkite kitą reikšmę nei 576p (progressive (laipsniškas)) arba 480p (progressive (laipsniškas)).
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Fotografuojant tiesioginės peržiūros ekrane, ryškumas nesikeisdavo, kai ekspozicijos kompensavimui būdavo sukamas komandų ratukas, o CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) elementui b Metering/exposure (matavimas/ekspozicija) > b3 Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos kompensavimas) > Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos kompensavimas) būdavo suteikta reikšmė On (Auto reset) (įjungta, automatinis nustatymas iš naujo).
  • - Nors peržiūros mygtukas sustabdydavo objektyvą iki didžiausios diafragmos, priskyrus Preview (peržiūra) funkciją, ekrane nepasirodydavo didžiausios diafragmos indikacija.
  • - Retais atvejais, naudotojui mėginant fotografuoti tiesioginės peržiūros metu, užraktas nebūdavo atleidžiamas.
  • - Filmavimo tiesioginės peržiūros metu girdėdavosi apie 4 sekundes statinio triukšmo, kai garsas būdavo įrašomas išoriniais HDMI įrašytuvais.
  • - Tiesioginės peržiūros metu ekrane rodomas užrakto greitis, diafragma, ISO jautrumas skirdavosi nuo verčių, pateiktų galutiniame filmo faile.
  • - Dalis fokusavimo taško pradingdavo, jei naudotojas priartindavo vaizdą esant komponavimo tinklelio rodiniui.
  • - Kartais nebūdavo galima sureguliuoti garso, kai filmai buvo leidžiami viso kadro atkūrimo režimu, paslėpus indikacijas (None (image only) (nieko, tik vaizdas)).
  • - Ekspozicijos kompensavimui nepavykdavo pasiekti norimų rezultatų, jei būdavo pasirenkama neigiama vertė, kai NEF (RAW) nuotraukos buvo apdorojamos naudojantis RETOUCH MENU (retušavimo meniu) parinktimi NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas).
  • - Retais atvejais nuotraukų nepavykdavo įrašyti tinkamai PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) pasirinkus HDR (high dynamic range) (aukštas dinaminis diapazonas).
  • - Jei fotografuojant intervalų laikmačių parinkčiai Exposure smoothing (ekspozicijos glodinimas) būdavo pasirenkama reikšmė On (įjungta), visi kadrai po pirmojo būdavo eksponuojami per ilgai.
  • - Failų numeriai būdavo priskiriami netinkama seka.
  • - Fokusavimo taškas ekrane būtų rodomas neteisingoje vietoje.
  • - Kai kuriose kalbose, SETUP MENU (sąrankos meniu) > Location data (vietos duomenys) > Position (padėtis) rodinyje trūkdavo simbolių ar simbolių dalių.
  • - Kai kuriose kalbose, SETUP MENU (sąrankos meniu) > AF fine-tune (AF tikslinimas) > List saved values (išsaugotų verčių sąrašas) rodinyje trūkdavo simbolių arba simbolių dalių.
  • - Kai kuriuose regionuose, SETUP MENU (sąrankos meniu) pasirinkus Conformity marking (atitikmens žymėjimas), ekrane nieko nebūdavo rodoma.
 • • Pakeistas kai kurių žinyno skilčių tekstas.
 • • Optimalus virpesių mažinimas dabar įmanomas naudojant objektyvus su virpesių mažinimo funkcija.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.01 nuo 1.02
 • • Fotoaparatas dabar veikia patikimiau.
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.01
 • • Išspręsta problema, dėl kurios, PHOTO SHOOTING MENU (fotografavimo meniu) elementui ISO sensitivity settings (ISO jautrumo nustatymai) > Auto ISO sensitivity control (automatinis ISO jautrumo valdymas) parinkus reikšmę On (įjungta), nuotraukos, padarytos su papildoma blykste ir naudojant automatinio židinio plokštumos sinchronizavimą dideliu greičiu, būdavo eksponuojamos per ilgai. (CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) elementui e1 Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis) parinkus reikšmę 1/200 s (Auto FP) (1/200 sek., automatinio židinio plokštuma) arba 1/250 s (Auto FP) (1/250 sek., automatinio židinio plokštuma), įjungiamas automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu)
 • • Išspręstos meniu ir kitų rodinių fotoaparato bei televizoriaus ekranuose problemos, kai fotoaparatas per HDMI jungtį būdavo prijungiamas prie 4K televizoriaus.
 • • Sumažintas triukšmas, kartais girdimas pasirinkus kitą CUSTOM SETTING MENU (pasirinktinių nustatymų meniu) elemento d1 Beep (garsinis signalas) parinktį nei Off (išjungta).
Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas D750 integruotos programinės įrangos C versija 1.15
Tinkami fotoaparatai D750
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.13
Failo pavadinimas F-D750-V115W.exe
Reikalavimai, keliami sistemai
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Sukurkite kompiuterio standžiajame diske aplanką ir pavadinkite jį pagal pageidavimą.
 2. Atsisiųskite failą F-D750-V115W.exe į aplanką, kurį sukūrėte pirmu veiksmu.
 3. Paleiskite F-D750-V115W.exe, kad programa išpakuotų toliau nurodytą failą į aplanką D750Update:
  • D750_0115.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 4. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D750_0115.bin.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 5. Įkiškite atminties kortelę į 1 fotoaparato lizdą ir įjunkite fotoaparatą.
 6. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 7. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 8. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Produkto aprašymas
Pavadinimas D750 integruotos programinės įrangos C versija 1.15
Tinkami fotoaparatai D750
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.13
Failo pavadinimas F-D750-V115M.dmg
Reikalavimai, keliami sistemai
 • macOS Mojave versija 10.14
 • macOS High Sierra versija 10.13
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite F-D750-V115M.dmg.
 2. Dukart spustelėkite failo F-D750-V115M.dmg piktogramą, kad prijungtumėte disko atvaizdį su aplanku D750Update, kuriame yra toliau nurodytas failas:
  • D750_0115.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 3. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D750_0115.bin.
  Pastaba. Integruotą programinę įrangą nukopijuokite į atminties kortelės šakninį (aukščiausiojo lygmens) katalogą. Fotoaparatas naujosios integruotos programinės įrangos neatpažins, jei ji bus įrašyta į aplanką, esantį ne šakniniame kataloge.
 4. Įkiškite atminties kortelę į 1 fotoaparato lizdą ir įjunkite fotoaparatą.
 5. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 6. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 7. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

Ši atsisiuntimo paslauga jūsų įrenginyje nepasiekiama.

Galite sau išsiųsti elektroninį laišką su šio atsisiuntimo nuoroda, kad galėtumėte ja pasinaudoti kitame įrenginyje.

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.

Atsisiuntimo centras