Eesti
Juhendid
Tootejuhendite allalaadimine.
Tootejuhendite allalaadimine.
Pealkiri Keel Suurus  
Kasutusjuhend Eesti 2.33 MB Allalaadimine
Täielik kasutusjuhend (üksikasjalikud juhised) Eesti 18.67 MB Allalaadimine
Veebijuhend Eesti - Vaadata
Juhendi allalaadimise leping

Käesolevad allalaadimistingimused („Leping”) sätestavad juriidilise lepingu Teie (üksikisiku või juriidilise isiku) ja Nikon Corporation’i või selle sidusettevõtte („Nikon”) vahel, mis määrab meie toodete kasutusjuhendite („Juhend”) teie poolt allalaadimise tingimused.  Klõpsates käesoleval leheküljel Juhendi allalaadimise alustamiseks nuppu „Allalaadimine”, näitate enda nõustumist antud Lepinguga ning nõustute alluma selle tingimustele.  Lugege enne allalaadimist hoolikalt käesolevat Lepingut.

Leping

Käesolev litsents ei tähenda Juhendi müüki ning mistahes toote ostmine, allalaadimine ja/või kasutamine ei muuda teid antud Juhendi omanikuks.  Nikon säilitab antud juhendile ja selle kõikidele koopiatele omandiõiguse koos kõikide sellega seotud intellektuaalset omandit puudutavate õigustega ning jätab endale kõik õigused peale nende, mis on teile otseselt antud käesoleva Lepingu alusel.  Käesolev Leping kujutab endast antud Juhendit puudutavat täielikku ja ainuõiguslikku lepingut, nii suulist kui ka kirjalikku, teie ja Nikoni vahel.

1. JUHEND

Juhend on ette nähtud meie tooteid ostnud klientidele.  Meil ei pruugi osutuda võimalikuks vastata meie tooteid mitte ostnud isikute pöördumistele.  Pidage silmas, et antud juhendit koos selles sisalduvate kontaktandmetega võidakse muuta ilma sellest teatamata.

Antud Juhend on kaitstud Jaapani autoriõiguse seaduse ning rahvusvaheliste autoriõiguse seaduste ja lepingutega.  Te peate igal koopial reprodutseerima Nikoni autoriõiguse teatise koos kõikide originaalil leiduvate omandiõiguse seletustega.

2. PIIRANGUD

Kui käesolevas Lepingus ei ole teisiti sätestatud, ei tohi te antud Juhendi koopiaid teistele jagada ega Juhendit võrgu kaudu elektrooniliselt ühest arvutist teise üle kanda.  TE EI TOHI MUUTA EGA EEMALDADA MISTAHES SELLES JUHENDIS SISALDUVAID AUTORIÕIGUSE, KAUBAMÄRGI VÕI MUID KAITSETEATISI.  TE EI TOHI ÜLE ANDA EGA NEIST TEISITI LOOBUDA, MODIFITSEERIDA, ADAPTEERIDA, TÕLKIDA, RENTIDA, LIISIDA, LAENATA, EDASI MÜÜA, JAGADA, VÕRGUS LEVITADA EGA LUUA VÕI LASTA LUUA ANTUD JUHENDIL VÕI SELLE OSADEL PÕHINEVAID TULETATUD TEOSEID.

3. PIIRATUD GARANTII JA LAHTIÜTLUS

ANTUD JUHEND ON KOHALDUVATE SEADUSTE LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES „NII NAGU ON” ALUSEL, ILMA MISTAHES GARANTIITA, NING NIKON, SELLE TÖÖTAJAD, TURUSTAJAD, VAHENDAJAD JA AGENDID ÜTLEVAD OTSESELT LAHTI MISTAHES GARANTIIST, OTSESEST VÕI KAUDSEST, MUU HULGAS MISTAHES KAUDSEST GARANTIIST TURUSTATAVUSE, SOBIVUSE KONKREETSEKS EESMÄRGIKS VÕI MITTERIKKUMISE SUHTES.  KOHALDUVATE SEADUSTE LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI GARANTEERI NIKON, SELLE TÖÖTAJAD, TURUSTAJAD, VAHENDAJAD JA AGENDID ANTUD JUHENDI PÕHJAL SAADUD TÖÖOMADUSI EGA TULEMUSI VÕI ANTUD JUHENDI VASTAVUST TEIE NÕUETELE VÕI JUHENDI KATKESTUSTETA, VIGADETA JA VIIRUSEVABA KASUTAMIST.  KOHALDUVATE SEADUSTE LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI VASTUTA NIKON EGA SELLE TÖÖTAJAD, TURUSTAJAD, VAHENDAJAD VÕI AGENDID ANTUD JUHENDIST TINGITUD MISTAHES KAUDSETE, TULENEVATE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE, KADUDE VÕI KULUDE EEST, NII SAAMATA JÄÄNUD TULU, ÄRITEGEVUSE KATKESTUSTE VÕI MUUL KUJUL, OLENEMATA NENDE PÕHJUSTEST, KA SIIS, KUI NIKONIT, SELLE TÖÖTAJAID, TURUSTAJAID, VAHENDAJAID VÕI AGENTE ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE, KADUDE VÕI KULUDE VÕIMALUSEST.  KÄESOLEV LAHTIÜTLUS ON ANTUD LEPINGU LAHUTAMATU OSA NING JUHENDI KASUTAMINE ON LUBATUD AINULT SELLE LAHTIÜTLUSE RAAMES.

4. ÜLDINE

Käesolev Leping allub ja seda tuleb tõlgendada kooskõlas Jaapani seadustele vaatamata selle vastuoludele õiguspõhimõtetega.  Antud Lepingu raames või sellega seoses vaidluste tekkimisel nõustute te käesolevaga Jaapani kohtualluvusega ning loobute mistahes vastuväidetest seoses selle foorumi ebamugavusega.  Lisaks nõustute te osalema mistahes antud Lepingust tulenevas menetluses tavaposti või muude äriliselt vastuvõetavate kinnitatava kohaletoimetamisega vahendite teel.  Lepingu mistahes sätte mistahes põhjusel kehtetuks tunnistamisel ülejäänud sätteid ei tühistata ning need jäävad täielikult jõusse ja kehtima.  Antud Leping määrab kogu teie ja Nikoni vahelise kokkuleppe ja vastastikuse mõistmise ning allutab ja asendab kõik muud antud Lepingu valdkonnaga seotud kokkulepped.  Ühe pooltest loobumist antud Lepingu mistahes tingimuste või sätete range järgimise nõudmisest või mistahes võimaluste, õiguste või heastamisvahendite kasutamisest ei tule tõlgendada loobumisena nende tingimuste, sätete, võimaluste, õiguste või heastamisvahendite edaspidisest kasutamisest ning need tingimused, sätted, võimalused, õigused või heastamisvahendid jäävad jätkuvalt jõusse ja kehtima.  Paragrahvide pealkirjad on käesolevas Lepingus lisatud ainult mugavuseks ning need ei moodusta selle osa ja mõjuta kuidagi Lepingu mõtet ega tõlgendust.  Kui siin ei ole otseselt teisiti sätestatud, jäävad paragrahvide 3 ja 4 sätted koos kõikide teiste otseselt ajavahemikule pärast antud Lepingu lõpetamist kohalduvate sätetega kehtima pärast antud Lepingu lõpetamist mistahes põhjusel.

Juhendid Nikoni toodetele/ 2018/02/15/ ver 2.0.0

Püsivara

    Püsivara allalaadimine Nikoni digitaaltoodete jaoks (püsivara on sisseehitatud tarkvara kaamerate jt seadmete juhtimiseks). Kirjelduste, ettevaatusabinõude ning allalaadimis- ja installimisjuhiste vaatamiseks klõpsake „Allalaadimislehekülje vaatamine”.Pidage silmas, et mõned püsivara uuendused võivad nõuda kaardilugejat või muid seadmeid. Juhised leiate allalaadimisleheküljel.

Kuigi teie seade seda allalaadimisteenust ei toeta, saab seda kasutada allalaadimisteabe vaatamiseks.
Pealkiri Versioon Väljalaskekuupäev  
Z 50 püsivara C:Ver.2.51 2024/04/09 Allalaadimislehekülje vaatamine Üksikasjad
Tarkvara
Tarkvara allalaadimine Nikoni toodete jaoks. Kirjelduste, ettevaatusabinõude ning allalaadimis- ja installimisjuhiste vaatamiseks klõpsake „Allalaadimislehekülje vaatamine”.
Kuigi teie seade seda allalaadimisteenust ei toeta, saab seda kasutada allalaadimisteabe vaatamiseks.
Pealkiri Versioon Väljalaskekuupäev  

PDF-faile saab vaadata tasuta Adobe® Reader® tarkvaraga.
Adobe® Reader® allalaadimine.