Eesti

Kuigi teie seade seda allalaadimisteenust ei toeta, saab seda kasutada allalaadimisteabe vaatamiseks. Allalaadimiste linke saab saata e-postiga arvutis allalaadimiseks.

D6 püsivara

Valige oma operatsioonisüsteem.

 • Windows
 • Mac OS

Antud tarkvara uuendusprogramm on ette nähtud kliendi omanduses oleva ülalpool loetletud toote („mõjutatava toote”) jaoks ning selle kasutamine on lubatud ainult nõustumisel alltoodud lepinguga. Valides „Nõustun” ja klõpsates „Allalaadimine”, olete loetud nõustunuks antud lepingu tingimustega. Veenduge enne allalaadimist kindlasti, et olete lepingu tingimustest aru saanud.

 • • See teenus varustab tarkvaraga kaamera D6 püsivara „C” uuendamiseks versioonini 1.40. Enne jätkamist valige Firmware version (Püsivara versioon) kaamera menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) ja kontrollige kaamera püsivara versiooni. Kui ülaltoodud püsivara on juba installitud, ei ole teil vaja seda uuendust alla laadida ega installida.
 • • See uuendus sisaldab kõiki eelmistes uuendustes tehtud muudatusi.
 • • Lugege enne jätkamist läbi alljärgnev teave.
Muudatused püsivara „C” versioonide 1.33 kuni 1.40 suhtes
 • • Taasesituse „i”-menüüsse on lisatud valik Select all to send (wired LAN/WT) (Valida kõik saatmiseks (juhtmega LAN/WT)), mida saab kasutada kõikide jooksvalt filtreeritud taasesituseks valitud kriteeriumitele vastavate piltide üleslaadimiseks märkimiseks.
 • • Muudatusi on tehtud piltide üleslaadimiseks märkimiseks kasutatavatele nuppudele arvuti või FTP-serveriga ühendatud kaamera korral:
  • - Pilte saab nüüd märkida prioriteetseks üleslaadimiseks, hoides OK-nuppu ja vajutades mitmikvalijat vasakule.
  • - OK-nupu hoidmine ja mitmikvalija keskele vajutamine märgib pildid nüüd mitte-prioriteetseks üleslaadimiseks.
 • • Kõrvaldatud on järgmised probleemid.
  • - Automaatne valge tasakaal ei toiminud ootuspäraselt, kui (a) valge tasakaal puudus ennistatavate sätete hulgast kohandatud sättes f3 (Custom controls (Kohandatud juhtnupud)) > Recall shooting functions (Pildistamisfunktsioonide ennistamine) või Recall shooting functions (hold) (Pildistamisfunktsioonide ennistamine (hoida)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ) või (b) toimingu Recall shooting functions (Pildistamisfunktsioonide ennistamine) või Recall shooting functions (hold) (Pildistamisfunktsioonide ennistamine (hoida)) ajal olid säritus ja valge tasakaal lukustatud valikule AE/AWB lock (hold) (AE/AWB lukustus (hoida)) kohandatud sättes f3 (Custom controls (Kohandatud juhtnupud)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ) määratud juhtnupuga.
  • - Ava lähtestatakse eelvaate nupu vajutamisel lähemale suumimiseks reaalaja vaate kuvas suurima ava korral.
Muudatused eelmiste versioonide suhtes
Muudatused püsivara „C” versioonide 1.32 kuni 1.33 suhtes
 • • Kõrvaldatud on probleem, mis väga harvadel juhtudel põhjustas vabastusrežiimi Single frame (Üksikkaader) valikul üks kord päästikule vajutamisel kahest fotost koosneva valangu tegemist.
Muudatused püsivara „C” versioonide 1.31 kuni 1.32 suhtes
 • • Kõrvaldatud on probleem, mis väga harvadel juhtudel põhjustas katiku mittevabastamist päästikule vajutamisel portree-objekti järjestikuse pildistamise ajal.
Muudatused püsivara „C” versioonide 1.30 kuni 1.31 suhtes
 • • Kõrvaldatud on järgmised probleemid.
  • - Kaamera äratamine juhtnupu, nagu AF-ON (automaatse teravustamise sisselülitamine) vajutamisega pärast ooterežiimi taimeri aegumist võis väga harvadel juhtudel põhjustada kaamera seadistuse muutumist või pildistamise alustamist ilma päästiku vajutamiseta.
  • - Katiku vabastamine võis väga harvadel juhtudel lõpetada reageerimise pärast fotode valangut pidevas vabastusrežiimis või pärast kiiresti järjestikku tehtud katkestamata fotode seeriat üksikkaadri vabastusrežiimis.
Muudatused püsivara „C” versioonide 1.20 kuni 1.30 suhtes
 • • Lisatud on uus valik Keep exp. when f/ changes (Hoida säritust f/ muutumisel) kohandatud sätete menüü positsiooni b8. Off (Väljas) valikul foto võttemenüü suvandis ISO sensitivity settings (ISO-tundlikkuse sätted) > Auto ISO sensitivity control (Automaatne ISO-tundlikkuse juhtimine) režiimis M võivad toimingud, nagu üleminek erineva avavahemikuga objektiivile, põhjustada ava tahtmatut muutumist. Valikutel peale Off (Väljas) suvandis Keep exp. when f/ changes (Hoida säritust f/ muutumisel) reguleerib kaamera säriaega või ISO-tundlikkust särituse hoidmiseks selle jooksval väärtusel.

  Muude toimingute hulka, millele rakendub särituse automaatne hoidmine, kuuluvad:

  • - suumi reguleerimine objektiividel erinevate suurima ava väärtustega maksimaalse ja minimaalse suumi juures;
  • - telekonverteri ühendamine ja
  • - teravustamiskauguse muutmine kinnitatud mikroobjektiivi korral.
 • • Muudatused on tehtud automaatse teravustamise töökindluse parendamiseks.
Muudatused püsivara „C” versioonide 1.11 kuni 1.20 suhtes
 • • Kohandatud sättele f3 Custom controls (Kohandatud juhtnupud) on lisatud valik Recall shooting functions (hold) (Pildistamisfunktsioonide ennistamine (hoida)). Selle funktsiooni määramine ühele juhtnuppudest võimaldab, pildiotsijaga pildistamisel üks kord seda nuppu vajutades, taastada eelnevalt salvestatud väärtused, nagu säritus ja mõõtmine. Eelmiste väärtuste taastamiseks vajutage seda juhtnuppu teist korda. Funktsiooni Recall shooting functions (hold) (Pildistamisfunktsioonide ennistamine (hoida)) saab määrata nuppudele Preview button (Eelvaate nupp), Fn1 button (Fn1-nupp), Fn2 button (Fn2-nupp), Fn button for vertical shooting (Fn-nupp vertikaalseks pildistamiseks), AF-ON button (AF-ON nupp), Sub-selector center (Alamvalija keskosa), AF-ON button for vertical shooting (AF-ON nupp vertikaalseks pildistamiseks), Movie record button (Video salvestusnupp) ja Lens focus function buttons (Objektiivi teravustamise funktsiooninupud).
 • • Lisatud on uus valik Prefer sub-selector center (Alamvalija keskosa prioriteet) kohandatud sätete positsiooni f13. Kuigi vaikesätetel ei saa alamvalijat selle keskosa vajutamise ajal fookuspunkti paigutamiseks kasutada, võimaldab valik Off (Väljas) suvandis Prefer sub-selector center (Alamvalija keskosa prioriteet) keskosa hoides ikkagi fookuspunkti paigutada alamvalijat üles, alla, vasakule või paremale vajutades. Näiteks võite alamvalija keskosale määrata rolli AF-area mode (Automaatse teravustamise ala režiim) ning seejärel kasutada alamvalijat fookuspunkti paigutamiseks, kui keskosa ikkagi veel toimib rollis AF-area mode (Automaatse teravustamise ala režiim).
 • • Kohandatud sättele a17 Focus point options (Fookuspunkti valikud) on lisatud valik Focus point selection speed (Fookuspunkti valikukiirus). Pildiotsijaga pildistamisel fookuspunktide tsüklis valimise kiirust alamvalijat hoides või mitmikvalijat üles, alla, vasakule või paremale vajutatult hoides saab valida kui Normal (Tavaline), High (Suur) või Extra high (Eriti suur).
 • • Hinnangud kuvatakse nüüd taasesitussuumi ajal alati, isegi valiku None (image only) (Puuduvad (ainult pilt)) korral taasesituse kuvasuvandites.
 • • Kaamera suudab nüüd usaldusväärsemalt teravustada halvasti valgustatud vähese kontrastsusega objektidele dünaamilise ala automaatse teravustamise valikul suvandis AF-area mode (Automaatse teravustamise ala režiim).
Muudatused püsivara „C” versioonide 1.10 kuni 1.11 suhtes
 • • Kõrvaldatud on järgmised probleemid.
  • - Puuduvate eelmiste salvestatud väärtustega suumobjektiivide korral ei toimunud automaatse teravustamise peenhäälestusel ühel fookuskaugusel (minimaalsel või maksimaalsel) ülejäänud fookuskauguse väärtuse salvestamine õigesti. Selle parandusega kaasnes töövoolu muutmine.
  • - Raadiojuhitava AWL-i kasutamisel kahe või enama kaugvälguseadmega ei kohandatud välklambi väljundit i-TTL välklambi juhtimiseks vastavalt valitud väärtustele suvandites:
   • ▹ välgu kompenseerimine;
   • ▹ särikompensatsioon (valikul Entire frame (Kogu kaader) kohandatud sättes e3 Exposure comp. for flash (Välgu särikompensatsioon) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ));
   • ▹ välgu kahveldussamm või
   • ▹ särituse/välgu kahveldussamm
Muudatused püsivara „C” versioonide 1.00 kuni 1.10 suhtes
 • • Kasutajad saavad nüüd valida riba (2,4 või 5 GHz) hosti SSID jaoks juhtmevabade võrkudega ühendamisel kaamerale kinnitatud juhtmevaba saatja WT-6 kaudu. See riba on loetletud ühenduse viisardi Connection Wizard võrguvaliku dialoogis ja ühendusejärgselt Wired LAN/WT (Juhtmega LAN/WT) kuval.
 • • Parendatud on automaatset teravustamist pildiotsijaga pildistamiseks.
 • • Fookuspunkti valik töötab nüüd sujuvalt ka siis, kui kasutaja mitmik- või alamvalijal järsult suuniseid vahetab.
 • • Kõrvaldatud on järgmised probleemid.
  • - Automaatne teravustamine andis mõnikord ettearvamatuid tulemusi kasutamisel koos mõningate AF-S objektiividega suurima avaga üle f/2,8.
  • - Etherneti-ühenduse loomisel jäi võrgunäidik vilkumise asemel põlema.
  • - Juhtmevaba saatjat WT-6 ei saanud kasutada ühinemiseks tühikut, semikoolonit („;”), ampersandi („&”) või kurakriipsu („\” või, JIS-märgistikus, „¥”) sisaldava SSID-iga juhtmevabade võrkudega.
  • +0- valikul kohandatud sättes f9 (Reverse indicators (Näidikute pöördesitus)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ) pöördusid üle- ja alasärituse näidikud vastupidiseks.
  • - Säriaja, ava või ISO-tundlikkuse reguleerimisel põhi- või alamkäsuvaliku nupuga toimus säritusnäidikute värskendamine aeglaselt.
  • - Kui Focus point and AF-area mode (Fookuspunkt ja automaatse teravustamise ala režiim) valikul kohandatud sättes a5 (Store points by orientation (Punktide salvestamine orientatsiooni järgi)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ) aegus ooterežiimi taimer portree (püsti) asendis kaamera korral ning kaamera pöörati seejärel enne ooterežiimi taimeri taasaktiveerimist maastiku (laia) asendisse, ei taastanud kaamera eelnevalt maastikuasendi jaoks valitud automaatse teravustamise ala režiimi, vaid lülitus selle asemel portreeasendis kaamera jaoks valitud automaatse teravustamise ala režiimi.
  • - Alljärgnevat ei värskendatud pärast piltide kustutamist koheselt tegeliku järelejäänud särituste arvu näitamiseks:
   • • ülemisel juhtpaneelil näidatav järelejäänud särituste arv väljalülitatud kaamera korral ja
   • • kaadrite arvu kuva tagumisel juhtpaneelil Frame count (Kaadrite arv) valikul kohandatud sättes d12 (Rear control panel (Tagumine juhtpaneel)) menüüs CUSTOM SETTING MENU (KOHANDATUD SÄTETE MENÜÜ).
  • - Valikut AF fine-tuning options (Automaatse teravustamise peenhäälestuse suvandid) sai kasutada ainult ühe AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1,4 FL ED VR objektiivide peenhäälestuse väärtuste komplekti salvestamiseks: kasutajad võisid salvestada kas väärtused kasutamiseks koos sisseehitatud telekonverteriga või väärtused kasutamiseks ilma selleta, kuid mitte mõlemaid.
Kaamera püsivara versiooni vaatamine
 1. Lülitage kaamera sisse.
 2. Kaamera püsivara versiooni kuvamiseks vajutage kaamera MENU nuppu ja valige Firmware version (Püsivara versioon) menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ).
 3. Kontrollige kaamera püsivara versiooni.
 4. Lülitage kaamera välja.
Toote kirjeldus
Nimetus D6 püsivara „C” versioon 1.40
Toetatavad kaamerad D6
Toetatavad kaamera püsivara versioonid Püsivara „C” versioonid 1.00–1.33
Faili nimi F-D6-V140W.exe
Süsteemsed nõuded
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Märkus. Vajalikud on arvuti ja kaardilugeja.
Autoriõigus Nikon Corporation
Arhiivi tüüp Iseavanev
Reproduktsioon Ei ole lubatud
Kaamera püsivara uuendamine
 1. Looge arvuti kõvakettal soovitud nimega kaust.
 2. Laadige alla F-D6-V140W.exe sammus 1 loodud kausta.
 3. Käivitage F-D6-V140W.exe järgmise faili lahtipakkimiseks kausta nimega „D6Update”:
  • D6__0140.bin (kaamera püsivara)
 4. Kopeerige „D6__0140.bin” kaardipilu või kaardilugejat kasutades kaameras vormindatud mälukaardile.
  Märkus: Kopeerige püsivara kindlasti mälukaardi juur- (kõige ülemisse) kataloogi. Kaamera ei tuvasta uut püsivara selle paigutamisel mõnesse juurkataloogi all asuvasse kausta.
 5. Sisestage mälukaart kaamera pilusse 1 ja lülitage kaamera sisse.
 6. Valige Firmware version (Püsivara versioon) menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) ja järgige püsivara uuendamise lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 7. Uuenduse lõpetamisel lülitage kaamera välja ja eemaldage mälukaart.
 8. Veenduge, et püsivara on uuendatud uue versioonini.

Märkus: täpsemate juhiste või teabe saamiseks uuendamiseks vajalike seadmete kohta laadige alla järgmine pdf-fail:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Märkus: uuenduste teostamiseks võite pöörduda Nikoni ametliku esindaja poole.

Märkus. Kaamera NVM Express’i draiveris sisalduva avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsi vt jaotisest „BSD License (NVM Express Driver)”.

Toote kirjeldus
Nimetus D6 püsivara „C” versioon 1.40
Toetatavad kaamerad D6
Toetatavad kaamera püsivara versioonid Püsivara „C” versioonid 1.00–1.33
Faili nimi F-D6-V140M.dmg
Süsteemsed nõuded
 • macOS Big Sur versioon 11
 • macOS Catalina versioon 10.15
 • macOS Mojave versioon 10.14
 • macOS High Sierra versioon 10.13
 • macOS Sierra versioon 10.12
Märkus. Vajalikud on arvuti ja kaardilugeja.
Autoriõigus Nikon Corporation
Arhiivi tüüp Iseavanev
Reproduktsioon Ei ole lubatud
Kaamera püsivara uuendamine
 1. Laadige alla F-D6-V140M.dmg.
 2. Topeltklõpsake ikooni F-D6-V140M.dmg ketta klooni paigaldamiseks, mis sisaldab kausta nimega „D6Update” ja see omakorda järgmist faili:
  • D6__0140.bin (kaamera püsivara)
 3. Kopeerige „D6__0140.bin” kaardipilu või kaardilugejat kasutades kaameras vormindatud mälukaardile.
  Märkus: Kopeerige püsivara kindlasti mälukaardi juur- (kõige ülemisse) kataloogi. Kaamera ei tuvasta uut püsivara selle paigutamisel mõnesse juurkataloogi all asuvasse kausta.
 4. Sisestage mälukaart kaamera pilusse 1 ja lülitage kaamera sisse.
 5. Valige Firmware version (Püsivara versioon) menüüs SETUP MENU (HÄÄLESTUSMENÜÜ) ja järgige püsivara uuendamise lõpetamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 6. Uuenduse lõpetamisel lülitage kaamera välja ja eemaldage mälukaart.
 7. Veenduge, et püsivara on uuendatud uue versioonini.

Märkus. Täpsemate juhiste või teabe saamiseks uuendamiseks vajalike seadmete kohta laadige alla järgmine pdf-fail:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Märkus. Uuenduste teostamiseks võite pöörduda Nikoni ametliku esindaja poole.

Märkus. Kaamera NVM Express’i draiveris sisalduva avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsi vt jaotisest „BSD License (NVM Express Driver)”.

Lõppkasutaja litsentsileping (End User License Agreement)

PDF-faile saab vaadata tasuta Adobe® Reader® tarkvaraga.
Adobe® Reader® allalaadimine.