Dansk

Selvom din enhed ikke understøtter denne download-tjeneste, kan den anvendes til visning af downloadede oplysninger. Links til downloads kan sendes via E-mail for download på en computer.

Firmware til Z 9

Vælg styresystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette program for softwareopdatering gælder for det kundeejede produkt, der er opstillet ovenfor (det "pågældende produkt") og stilles kun til rådighed på baggrund af godkendelse af den nedenfor opstillede aftale. Ved valg af "Godkend" og ved at klikke på "Download" holdes du ansvarlig for at have godkendt aftalens vilkår og betingelser. Sørg for, at du har forstået aftalens vilkår, før du påbegynder download.

 • • Denne tjeneste leverer software, der kan anvendes til at opdatere firmwaren "C" til Z 9-kameraet til version 3.10. Anvend Firmwareversion i OPSÆTNINGSMENU til at kontrollere kameraets firmwareversion, før du fortsætter. Du behøver ikke at downloade denne opdatering, hvis ovenfor opstillede firmware allerede er installeret.
 • • Denne opdatering omfatter alle ændringer, der er foretaget i tidligere opdateringer.
 • • Læs nedenstående information, før du fortsætter.

Påkrævet tid for fuldførelse af denne opdatering

Denne opdatering tager omtrent 6 minutter. Der vises en statuslinje, når opdateringen begynder, men ved opdatering fra en "C"-firmwareversion, der er ældre end 2.00, kan du opleve, at det tager omtrent 2 minutter, før statuslinjen vises. Sluk ikke kameraet, før firmwareopdateringen er fuldført.

Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 3.01 til 3.10
 • • Tilføjede understøttelse af NIKKOR Z 85mm f/1.2 S-objektiver.
 • • Forbedrede fokuseringsnøjagtigheden for motiver med lav kontrast under fotografering af billedserier med [Bredt område AF (S)], [Bredt område AF (L)], [Bredt område-AF (C1)], [Bredt område-AF (C2)], [3D-tracking] eller [Autopunkts-AF] valgt for [Indstilling af AF-metode].
 • • Forbedrede billedfremføringshastigheden under fotografering af billedserier med ekstra flashenheder (ekstraudstyr).
 • • Løste følgende problemer:
  • - Punktet [Retouchering] > [Beskær] i billedvisningsmenuen "i" ville i sjældne tilfælde give forvrængede kopier eller ikke tillade valg af den ønskede beskæring.
  • - Kopier oprettet ved at blande et stort antal billeder sammen ved hjælp af punktet [Retouchering] > [Lysere] i billedvisningsmenuen "i" ville nogle gange udvise et grønt farveskær.
  • - Klassificering af billeder ved hjælp af zoom under billedvisning ville i nogle tilfælde midlertidigt ødelægge visningen.
  • - I meget sjældne tilfælde ville kameraet holde op med at reagere.
Ændringer i forhold til tidligere versioner
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 3.00 til 3.01
 • • Fjernbetjeningshåndgrebet MC-N10 kan nu anvendes til synkroniseret lukkerudløsning på kameraer, der er tilsluttet via et 10-bens multistik.
 • • Forbedrede fokus-tracking i fokuseringsindstillingen AF-C, når [Bredt område AF (S)], [Bredt område AF (L)], [Bredt område-AF (C1)] eller [Bredt område-AF (C2)] er valgt som [Indstilling af AF-metode].
 • • Løste følgende problemer:
  • - Hvis der blev valgt en anden indstilling end [Motivregistrering fra] for [Indstil. for AF-motivregistrering] med [Bredt område AF (S)], [Bredt område AF (L)], [Bredt område-AF (C1)] eller [Bredt område-AF (C2)] valgt som [Indstilling af AF-metode], ville autofokus nogle gange mislykkes, når motiver blev registreret uden for fokuspunktet.
  • - Hvis [Indstilling af AF-metode], [Indstilling af AF-met. + AF-ON], [Hent optagefunktioner] eller [Hent optagefunktioner (hold)] blev knyttet til en knap ved hjælp af brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)] med [3D-tracking] valgt som [Indstilling af AF-metode] i de gemte indstillinger, ville enten fokusering på eller sporing af det ønskede motiv mislykkes for kameraet, når autofokus blev startet ved at trykke på den valgte knap i fokusindstillingen AF-C.
  • - Når [Indstilling af AF-metode], [Indstilling af AF-met. + AF-ON], [Hent optagefunktioner] eller [Hent optagefunktioner (hold)] blev knyttet til en knap ved hjælp af brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)], ville kameraet i sjældne tilfælde holde op med at reagere, hvis der blev trykket på den valgte knap umiddelbart før eller efter optagelsen, mens [Nålespids-AF] eller [Enkeltpunkts-AF] var valgt som [Indstilling af AF-metode].
  • - FTP-fejl ville nogle gange forekomme under tilslutning til FTP-servere.
  • - Overførsel til visse FTP-servere ville fortsætte uendeligt uden, at der blev overført billeder.
  • - Når først du har føjet brugerindstilling d14 [Indikator for udløsertiming] til [MIN MENU] eller [SENESTE INDSTILLINGER], kan indstillingen ikke vælges i nogen af disse menuer, og den kan heller ikke fjernes fra [MIN MENU] ved hjælp af [Fjern elementer].
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.11 til 3.00

Bemærk: De nedenfor opstillede ændringer under "Stillbilledfotografering", "Optagelse af video", "Visninger", "Billedvisning", "Knapper" og "Netværk" er beskrevet i Supplementary Firmware Update Manual (Supplerende vejledning i firmwareopdatering).

■ Stillbilledfotografering

 • • Punktet [Billedstørrelse] i billedoptagemenuen er nu [Indstillinger for billedstørrelse] og tilbyder nye indstillinger, der kun gælder for billeder taget ved hjælp af DX-billedområdet.
 • • Tilføjede [C60] til de tilgængelige billedhastigheder for billedoptagelse med høj hastighed. Brugerindstilling d4 i [BRUGERINDSTILLINGSMENU] er nu [Indstillinger for Præ-lukker-fangst].
 • • Tilføjede [Højfrekvensredukt. af støjstriber] til [BILLEDOPTAGEMENU].
 • • Tilføjede [Automatisk nulstilling af fokuspos.] under [Fotografering med fokusskift] i [BILLEDOPTAGEMENU].

■ Optagelse af video

 • • Tilføjede [Højfrekvensredukt. af støjstriber] til [VIDEOOPTAGEMENU].
 • • Tilføjede [Hi-Res Zoom] til [VIDEOOPTAGEMENU].
 • • Tilføjede [Nulstil med fjernbetjening] under [TimeCode] i [VIDEOOPTAGEMENU].

■ Visninger

 • • Skærmtilstanden [Prioriter søgeren] er blevet erstattet med [Prioriter søgeren (1)] og [Prioriter søgeren (2)].
 • • Udvidede området for indstillinger af skærmens lysstyrke for at omfatte både lysere og mørkere indstillinger.
 • • Foretog følgende tilføjelser til [BRUGERINDSTILLINGSMENU]:
  • - Tilføjede indstillingen [Farve for 3D-trackingfokuspunkt] til brugerindstilling a11 [Visning af fokuspunkt].
  • - Tilføjede indstillingerne [Altid] og [Kun, når der ikke bruges flash] til brugerindstilling d9 [Visningsindstilling (billede LV)] > [Vis indstillingers effekt].

■ Billedvisning

 • • Punktet [Roter lodret] i billedvisningsmenuen er nu [Roter billeder automatisk]. Hvis [ON] er valgt, roterer billedvisningsdisplayet på skærmen og i søgeren automatisk for at passe til kameraretningen.
 • • Billedvisningsdisplayet viser nu farvetemperaturen for billeder taget med [Forudindstillet manuelt] valgt for [Hvidbalance].
 • • Indstillinger er nu tilgængelige for håndtering som en gruppe af billeder taget ved hjælp af kontinuerlige udløserindstillinger.
 • • Tilføjede [Filinfo] til de tilgængelige indstillinger under [Billedvisningsindstillinger] i [BILLEDVISNINGSMENU].

■ Knapper

 • • Tilføjede en fuldformateringsindstilling under [Formater hukommelseskort] i [OPSÆTNINGSMENU] til brug med kompatible CFexpress-hukommelseskort.
 • • Foretog følgende tilføjelser til [BRUGERINDSTILLINGSMENU]:
  • - Tilføjede indstillingen [Forsink. aut. gendannelse af Type A] til brugerindstilling d14 [Indikator for udløsertiming].
  • - Tilføjede [Centervægtet område] til de tilgængelige punkter for brugertilpasning af optagevisningerne ved hjælp af brugerindstilling d18 [Brugerindstil. skærmvisn. ved optag.] og d19 [Brugerindstil. søgervisn. ved optag.].
  • - Brugerindstillingerne f2 [Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)], f3 [Brugerd. knaptilkn. (billedvisn.)] og g2 [Brugerd. knaptilknytning] tilbyder nu adgang til et udvidet udvalg af brugertilpassede funktioner og knapper.

■ Netværk

 • • Forbindelsesstatus vises nu i optagevisningen, når kameraet er tilsluttet til en FTP-server.
 • • Kameraet understøtter nu FTPS.
 • • Tilføjede punktet [ATOMOS AirGlu BT-indstillinger] til [NETVÆRKSMENU].

■ Andre ændringer

 • • Forbedrede nøjagtigheden for autofokus.
 • • Forbedrede ydeevnen for autofokus i svag belysning ved at sænke mindste påkrævede niveau for belysning med 0,5 EV.
 • • Reducerede følsomheden for [3D-tracking] ved genstande, der passerer mellem motivet og kameraet.
 • • Forbedrede ydeevnen for fokusering, når [Dyr] er valgt for [Indstil. for AF-motivregistrering] under [3D-tracking].
 • • Reducerede tendensen til, at kameraet fokuserede på baggrunden under motivregistrering, når [Bredt område-AF (S/L/C1/C2)], [3D-tracking] eller [Autopunkts-AF] blev valgt.
 • • Fremhævelse af fokus, elektronisk afstandsmåling og fokusafstandsvisning er nu tilgængelige, når fokus justeres ved hjælp af objektivfokusringen, ikke kun med manuel fokusindstilling, men også med andre fokusindstillinger. Desuden er der blevet foretaget justeringer af længden af det tidsrum, hvor fokusafstandsvisningen vises.
 • • Lukkertid, blænde og ISO-følsomhed vises nu, hvis eksponeringen justeres, mens Live View-visningen er zoomet ind.
 • • Forbedrede reaktionen for manuel fokusering i videoindstillingen, og når lydløs tilstand er valgt under stillbilledfotografering.
 • • Optagevisningen viser nu status for synkroniseret udløserforbindelse. Der er også blevet foretaget forbedringer af visningen i den eksterne kameraliste, der tilgås via [Opret forb. til andre kameraer] > [Ekstern kameraliste] i [NETVÆRKSMENU].
 • • [Português (PT)] er blevet føjet til de tilgængelige sprog via punktet [Sprog (Language)] i [OPSÆTNINGSMENU] for Z 9-kameraer solgt i Canada og USA.
 • • Løste følgende problemer:
  • - Hvis (a) AF-S blev valgt som fokusindstilling, (b) en indstilling af AF-metode, der understøttede motivregistrering, blev valgt via en knap, som [Indstilling af AF-met. + AF-ON] var blevet knyttet til ved hjælp af brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)], og (c) en anden indstilling end [Motivregistrering fra] blev valgt for [Indstil. for AF-motivregistrering] i [BILLEDOPTAGEMENU], ville tryk på den brugerdefinerede knaptilknytning nogle gange ikke aktivere motivregistrering.
  • - Hvis (a) 3D-tracking blev valgt som indstilling af AF-metode, (b) en anden indstilling end [Motivregistrering fra] blev valgt for [Indstil. for AF-motivregistrering] i [BILLEDOPTAGEMENU], og (c) optageindstillingerne genkaldt via en knap, som [Hent optagefunktioner] eller [Hent optagefunktioner (hold)] blev knyttet til ved hjælp af brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)] og havde [3D-tracking] valgt som [Indstilling af AF-metode] og [Motivregistrering fra] valgt for [Indstil. for AF-motivregistrering], ville motivregistreringen fortsætte under AF-ON efter tryk på knappen med den brugerdefinerede knaptilknytning.
  • - Hvis (a) AF-C blev valgt som fokusindstilling, (b) en anden indstilling end [3D-tracking] blev valgt som indstilling af AF-metode, (c) en anden indstilling end [Motivregistrering fra] blev valgt for [Indstil. for AF-motivregistrering] i [BILLEDOPTAGEMENU], og (d) optageindstillingerne genkaldt via en knap, som [Hent optagefunktioner] eller [Hent optagefunktioner (hold)] blev knyttet til ved hjælp af brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)] og havde [3D-tracking] valgt som [Indstilling af AF-metode], ville motivregistreringen ikke blive udført som forventet, når AF-ON blev startet via knappen med den brugerdefinerede knaptilknytning.
  • - Lukkertider på 1/320 sek. til 1/640 sek. ville give ujævn eksponering på tværs af billedet på billeder taget med SB‑800-flashenheder ved hjælp af auto FP High-Speed-synkronisering.
  • - Hvis du valgte en anden brugerindstillingshukommelse i [BRUGERINDSTILLINGSMENU] efter, at du havde valgt en ikke-standardindstilling for [Auto-bracketing] > [Trin] i [BILLEDOPTAGEMENU], ville det få værdien for [Auto-bracketing] > [Trin] i [BILLEDOPTAGEMENU] til at vende tilbage til 1.
  • - Optageinformationen ville i sjældne tilfælde forsvinde fra søgeren.
  • - Forsøg på at optage 8 K-video med et NIKKOR Z 14-30mm f/4S-objektiv monteret og en anden indstilling end [Fra] valgt for [Vibrationsreduktion] i [VIDEOOPTAGEMENU] ville nogle gange få kameraet til at holde op med at reagere.
  • - Sporing af små motiver eller motiver med lav kontrast mod en baggrund med en fast farve, såsom en blå himmel, ville nogle gange få fokusområdet til at flytte op øverst i visningen.
  • - Valg af [C30] eller [C120] som udløserindstilling, når der blev valgt en anden indstilling end [Fra] for [Aktiv D-Lighting] i [BILLEDOPTAGEMENU], ville få skærmens eller søgerens lysstyrke til at ændre sig.
  • - Kameraet ville i sjældne tilfælde ikke optage 8 K-video korrekt.
  • - I videoindstilling ville kameraet ikke øge blænden (sænke blændeværdien), når den øvre grænse for ISO-følsomhed var nået i indstillingerne P og S, hvis værdien valgt for [ISO-følsomhedsindstillinger] > [Maksimal følsomhed] i [VIDEOOPTAGEMENU] var under [12800].
 • • Tilføjede understøttelse af fjernbetjeningshåndgrebene af typen MC-N10.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.10 til 2.11
 • • Løste et problem, der i meget sjældne tilfælde ville få kameraet til at holde op med at reagere.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 2.00 til 2.10
 • • [Højfrekvensredukt. af støjstriber] er blevet føjet til de funktioner, der kan knyttes til kameraets knapper ved hjælp af brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)]. For yderligere information, se Supplementary Firmware Update Manual (Supplerende vejledning i firmwareopdatering).
 • • Autofokus er nu bedre til at spore små motiver.
 • • Autofokus giver nu mere nøjagtige resultater ved menneskeportrætmotiver registreret via øjen/ansigtsregistrerings-AF med [Kontinuerlig AF] valgt for [Fokusindstilling].
 • • Løste et problem, der fik kameraet til at fokusere på baggrunden, når [Enkeltpunkts-AF], [Dynamisk AF-område (S)] eller [Dynamisk AF-område (M)] var valgt som [Indstilling af AF-metode], eller når [Bredt område-AF (C1)] eller [Bredt område-AF (C2)] blev valgt med en brugerdefineret fokusområdestørrelse på [1×1].
 • • Du kan nu forvente bedre resultater fra vibrationsreduktionen under panorering af billeder taget, hvor kameraet peger opad eller nedad, og en anden indstilling end [Fra] er valgt for [Vibrationsreduktion].
 • • Løste følgende problemer:
  • - Ved visse Z-fatningsobjektiver ville valg af [Fokus] for brugerindsttilling a1 [Valg af AF-C-prioritering] med [Kontinuerlig AF] valgt som [Fokusindstilling] nogle gange deaktivere lukkerudløsningen, selv når motivet var i fokus.
  • - [Blændelås] kunne ikke vælges for brugerindstilling f4 [Betjeningslås] i indstillingerne M og A, når et F-fatningsobjektiv var monteret.
  • - Tildeling af [Hent optagefunktioner] til en knap ved hjælp af brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)] ville gøre [Gem aktuelle indstillinger] utilgængelig, når et F-fatningsobjektiv med blændering og strømkontakter var monteret.
  • - Automatisk forvrængningskontrol ville nogle gange ikke blive anvendt på billeder taget med [ON] valgt for [Auto forvrængningskontrol] i [BILLEDOPTAGEMENU].
  • - Kameraet ville ikke genkende brugerdefinerede Picture Controls gemt på et hukommelseskort ved hjælp af Mac-udgaven af Picture Control Utility 2.
  • - Hentning af optagefunktioner ville nogle gange resultere i uventede ændringer i eksponeringen, hvis:
   • ▸ ISO-følsomheden blev indstillet til en fast værdi i indstilling M
   • ▸ En anden indstilling end [Bevar ikke eksponering] blev valgt for brugerindstilling b7 [Bevar eksp. ved ændring af f.], og
   • ▸ [Hent optagefunktioner] eller [Hent optagefunktioner (hold)] blev knyttet til en knap ved hjælp af brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)], hvor ingen af dem havde nogen indstilling (eller kun indstilling M) valgt for [Optageindstilling] og ingen flueben havde i [Lukkertid], [Blændeåbning] og [ISO-følsomhedsindstillinger].
  • - Når [Hent optagefunktioner] eller [Hent optagefunktioner (hold)] blev tildelt til en knap ved hjælp af brugerindstilling f2 [Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)], ville motivregistrering ikke fungere som forventet, hvis indstillingen for [Indstil. for AF-motivregistrering] hentet ved tryk på knappen afveg fra den indstilling, der aktuelt var valgt for [Indstil. for AF-motivregistrering] i [BILLEDOPTAGEMENU].
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.11 til 2.00
 • Bemærk: De nedenfor opstillede ændringer under "Stillfotografering", "Optagelse af video", "Visninger", "Billedvisning" og "Knapper" er beskrevet i Supplementary Firmware Update Manual (Supplerende vejledning i firmwareopdatering).
 • Bemærk: Nogle brugerindstillinger er blevet omnummererede som følge af tilføjelse af nye menuindstillinger.
 • Stillfotografering
 • • Tilføjede Bredt område-AF (C1) og Bredt område-AF (C2) som indstillinger af AF-område.
 • • I billedindstilling viser kontrolpanelet nu yderligere oplysninger for langtidseksponeringer, herunder den forløbne tid og den resterende tid.
 • • Billedoptagelse med høj hastighed har nu optagelse med "forhåndsudløst billedserie".
 • • Ændrede proceduren for valg af farvetemperatur, når Vælg farvetemperatur er valgt for hvidbalance.
 • • Ændrede størrelsen på det område, som kameraet anvender til at måle værdier for Forudindstillet manuelt hvidbalance.
 • Optagelse af video
 • • Tilføjede Bredt område-AF (C1) og Bredt område-AF (C2) som indstillinger af AF-område.
 • • Ændrede proceduren for valg af farvetemperatur, når Vælg farvetemperatur er valgt for hvidbalance.
 • • Ændrede størrelsen på det område, som kameraet anvender til at måle værdier for Forudindstillet manuelt hvidbalance.
 • • Tilføjede zoomforhold for visning på 50 % og 200 % til brug under optagelse af video.
 • • Kontrolpanelet viser nu den aktuelle billedstørrelse og billedhastighed i videoindstilling.
 • • Foretog følgende tilføjelser til VIDEOOPTAGEMENU:
  • - Tilføjede optageindstillingerne for RAW-video, N-RAW 12-bit (NEV) og ProRes RAW HQ 12-bit (MOV), under Videofiltype.
  • - Tilføjede Udvidet oversampling.
 • • Foretog følgende tilføjelser til BRUGERINDSTILLINGSMENU:
  • - Tilføjede indstillingen Vis videoinfo til brugerindstilling g1, Tilpas i menu.
  • - Tilføjede indstillingen Hurtig AF-ON til brugerindstilling g2, Brugerd. knaptilknytning.
  • - Tilføjede ISO-finstyring (indstilling M) i position g8.
  • - Tilføjede Udvidet lukkertid (indstilling M) i position g9.
  • - Tilføjede Lysstyrkeinformationsvisning i position g14.
  • - Tilføjede Rød REC-billedindikator i position g17.
 • • Foretog følgende tilføjelse til OPSÆTNINGSMENU:
  • - Tilføjede indstillingen 1080i (interlaced) under HDMI > Udgangsopløsning.
 • Visninger
 • • Foretog ændringer af skærmindstillingerne Kun søger og Prioriter søgeren.
 • • Tilføjede timingsindikatorer for udløsning ved billedoptagelse med høj hastighed.
 • • Foretog følgende tilføjelse til BRUGERINDSTILLINGSMENU:
  • - Tilføjede Søgervisning med højt antal bps i position d20.
 • • Foretog følgende tilføjelser til OPSÆTNINGSMENU:
  • - Tilføjede indstillingerne Lo 1 og Lo 2 under Søgerlysstyrke > Manuel.
  • - Tilføjede Auto-temperaturafbryder.
 • Billedvisning
 • • Tilføjede indstillingen Bevægelsesblanding under Retouchering i menuen "i" for billedvisning.
 • • Tilføjede Gem billeder i rækkefølge til de tilgængelige indstillinger i menuen "i", mens videobilledvisning er sat på pause.
 • • Brugere kan nu springe alle billeder pånær det første over i hver billedserie, når de bladrer gennem billederne i fuldskærmsvisning.
 • Knapper
 • • Foretog følgende tilføjelser til BRUGERINDSTILLINGSMENU:
  • - Tilføjede Valg af fokuspunkthastighed i position a14.
  • - Tilføjede indstillingen Hent optagefunktioner (hold) til brugerindstilling f2, Brugerd. knaptilknyt. (optagelse).
  • - Tilføjede til listen over knapper, der kan knyttes brugerdefinerede funktioner til ved hjælp af brugerindstilling f2 (Brugerd. knaptilknyt. (optagelse)) og g2 (Brugerd. knaptilknytning) og tilføjede Gem fokusposition og Genkald fokusposition til de funktioner, der kan tilknyttes.
  • - Tilføjede Skift roller f. fokus-/indstillingsringe i position f11 (fra 20. april 2022 er denne funktion kun tilgængelig med NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S-objektiver).
  • - Tilføjede Foretræk sek. midtervælger i position f13.
 • • Foretog følgende tilføjelse til OPSÆTNINGSMENU:
  • - Indstillingerne gemt og indlæst ved hjælp af Gem/indlæs menuindstillinger inkluderer nu dem for Slet billeder fra begge pladser og Kriterier for filtreret billedvisning i billedvisningsmenuen.
 • Andre ændringer
 • • Tilføjede understøttelse af NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S-objektiver.
 • • De tilgængelige størrelser, når billederne downloades ved hjælp af SnapBridge version 2.9.0 eller senere inkluderer nu 8 megapixels (4K) udover de eksisterende indstillinger, Original format (Originalt format) og 2 megapixels.
 • • De markerede indstillinger i menuen "i" kan nu vælges ved hjælp af midten af enten den sekundære vælger eller af multivælgeren til lodret optagelse.
 • • Knapper, som Hent optagefunktioner er blevet knyttet til ved hjælp af brugerindstilling f2, Brugerd. knaptilknyt. (optagelse), kan nu anvendes i denne funktion, mens kameraet er tilsluttet via USB til en enhed, der kører apps, såsom NX Tether eller NX MobileAir.
 • • Foretog ændringer af autofokus for forbedret pålidelighed, fokus-tracking og registrering af motiver med utilstrækkelig belysning.
 • • Løste følgende problemer:
  • - Vandrette streger ville i sjældne tilfælde forekomme på billeder taget i indstillingerne P og A.
  • - Ved nedblænding til under f/5,6 med AF-C valgt som fokusindstilling og Fokus valgt for Valg af AF-C-prioritering ville nogle gange deaktivere lukkerudløsningen i indstillingen for billedoptagelse med høj hastighed.
  • - Motiver, der bevæger sig langsomt ville nogle gange ikke være i fokus på billeder taget i fokusindstillingen AF-C ved en blænderindstilling større end f/2,8.
  • - Valg af ON for Udjævning af eksponering under intervaltimerfotografering, når der var monteret et ikke-CPU-objektiv, ville medføre gradvis forværring af overeksponering hele vejen igennem hver serie af billeder.
  • - Forsøg på at tilslutte til SFTP-servere konfigureret ved hjælp af macOS ville mislykkes med en fejlmelding, medmindre startmappen var valgt som destination.
  • - Når brugere skiftede fra én brugerindstillingshukommelse til en anden, der har gemt en anden indstilling for brugerindstilling a9, Begrænsninger ved fokusindstilling, ville den indstilling for fokustilstand, som var gemt i den anden hukommelse ikke blive genkaldt; i stedet for ville indstillingen i den første hukommelse stadig være virksom og ikke kunne ændres.
  • - Kameraet ville nogle gange holde op med at reagere, hvis et billede blev taget med Til/ON valgt for både Billedtjek i BILLEDVISNINGSMENU og Reduktion af støjstriber i billeder i BILLEDOPTAGEMENU.
  • - Meddelelser på visse sprog ville nogle gange overfylde visningen.
  • - Apps, såsom NX Tether og SnapBridge ville vise forkerte værdier for maksimumblænde ved nogle objektiver under fjernfotografering.
  • - Standbytimeren ville i sjældne tilfælde ikke blive aktiveret igen, hvis der blev trykket på udløserknappen kort efter, at den er udløbet.
  • - Følgende problemer ville forekomme i i indstilling M, hvis der blev valgt en anden indstilling end Bevar ikke eksponering for brugerindstilling b7 (Bevar eksp. ved ændring af f.) i BRUGERINDSTILLINGSMENU, når OFF var valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISO-følsomhedsstyring i billedoptagemenuen:
   • ▸ Valg af ISO-følsomhed for brugerindstilling b7 (Bevar eksp. ved ændring af f.) ville få kameraet til at reagere mindre, når ISO-følsomheden blev justeret ved hjælp af ISO-knappen og kommandohjulene. Kameraet ville også vise lavere ISO-følsomheder end den laveste tilgængelige værdi (under disse omstændigheder ville den laveste tilgængelige værdi være ISO 64).
   • ▸ Valg af Lukkertid for brugerindstilling b7 (Bevar eksp. ved ændring af f.) ville få kameraet til at reagere mindre, når lukkertiden blev justeret ved hjælp af kommandohjulene.
  • - Fjernelse og udskiftning af hukommelseskortet efter at have kopieret hvidbalancen fra et eksisterende billede ved hjælp af Hvidbalance > Forudindstillet manuelt i BILLEDOPTAGEMENU eller VIDEOOPTAGEMENU ville resultere i, at billedet for den valgte forudindstilling blev vist som et tomt, sort billede.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.10 til 1.11
 • • Løste et problem, der forhindrede kameraet i at fokusere på registrerede motiver under optagelse af video med alle følgende valgt i VIDEOOPTAGEMENU:
  • Billedområde > Vælg billedområde: DX
  • Indstilling af AF-metode: Vilkårlige indstillinger blandt Bredt område AF (S), Bredt område AF (L), Følg motiv AF og Autopunkts-AF
  • Indstil. for AF-motivregistrering > Motivregistrering: En anden vilkårlig indstilling end Motivregistrering fra
 • • Rettede trykfejl i betegnelserne for visse elementer i Gruppe a (Fokus) i BRUGERINDSTILLINGSMENU på nogle sprog.
 • • Løste et problem, hvor der i sjældne tilfælde forekom vandrette streger i en cirkel midt på billeder taget med en Z-TELEKONVERTER TC-1.4x eller Z-TELEKONVERTER TC-2.0x monteret på et NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S-objektiv og en anden indstilling end Fra valgt for Vignetteringskontrol i BILLEDOPTAGEMENU.
 • • Tilføjede understøttelse af NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objektiver (i forhold til firmwareversion "C" 1.10).
 • • Løste følgende problemer (i forhold til "C"-firmwareversion version 1.10):
  • - Anvendelse af menuelementer, der kun tilbyder valgmulighederne ON og OFF, ville nogle gange resultere i forkert menuvisning, når der var monteret et objektiv, som understøtter brugerindstilling a14 (Manuel fokusring i AF-tilstand) i BRUGERINDSTILLINGSMENU.
  • - Farverne i HLG eller N-Log ville ikke blive justeret korrekt for visning i søgeren, når ON var valgt for brugerindstilling g8 (Visningsassistent) i BRUGERINDSTILLINGSMENU.
Ændringer i forhold til firmwareversion "C" 1.00 til 1.10
 • • Tilføjede understøttelse af NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objektiver.
 • • Øgede længden på billedserier i dobbeltformat (NEF/RAW + JPEG eller JPEG + JPEG) taget ved 20 bps i udløserindstillingen kontinuerlig høj.
  • "C"-firmwareversion 1.00:
   • - NEF/RAW (høj effektivitet★) + JPEG basic (large): Ca. 3 sekunder *
   • - JPEG plads 1 – JPEG plads 2 (plads 1: JPEG fine (large); plads 2: JPEG basic (small)): Ca. 3 sekunder *
  • "C"-firmwareversion 1.10:
   • - NEF/RAW (høj effektivitet★) + JPEG basic (large): Ca. 8 sekunder *
   • - JPEG plads 1 – JPEG plads 2 (plads 1: JPEG fine (large); plads 2: JPEG basic (small)): Ca. 8 sekunder *

  * Længden på billedserien, der kan tages, før billedfremføringshastigheden synker. Tallene er referenceværdier opnået ved interne målinger, der er udført ved hjælp af et NIKKOR Z 50mm f/1.8 S-objektiv og et ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB CFexpress-hukommelseskort. Længden af billedserien forkortes under visse omstændigheder, herunder hvis:

  • Sikkerhedskopiering er valgt for Funktion af kortet i plads 2 eller
  • ON er valgt for Auto forvrængningskontrol.
 • • Valgmuligheder markeret på listen Kriterier for filtreret billedvisning i BILLEDVISNINGSMENU kan nu også vælges og fravælges ved at trykke multivælgeren til højre.
 • • Løste et problem, der forhindrede ekstra SB-5000-flashenheder i at synkronisere med lukkeren, når alle de følgende betingelser var opfyldt:
  • - Der blev valgt en kortere lukkertid end flashsynkroniseringshastigheden med 1/200 sek. (Auto FP) eller 1/250 sek. (Auto FP) valgt for brugerindstilling e1 Flashsynk.hastighed i BRUGERINDSTILLINGSMENU.
  • - SB-5000 blev styret via radiobølgestyret AWL ved hjælp af en ekstra trådløs fjernbetjening af typen WR-R10 eller WR-R11a monteret på kameraet.
  • - Flashenheden var ikke monteret på kameraets tilbehørssko.
 • • Løste følgende problemer:
  • - Anvendelse af menuelementer, der kun tilbyder valgmulighederne ON og OFF, ville nogle gange resultere i forkert menuvisning, når der var monteret et objektiv, som understøtter brugerindstilling a14 (Manuel fokusring i AF-tilstand) i BRUGERINDSTILLINGSMENU.
  • - Farverne i HLG eller N-Log ville ikke blive justeret korrekt for visning i søgeren, når ON var valgt for brugerindstilling g8 (Visningsassistent) i BRUGERINDSTILLINGSMENU.
Visning af kameraets firmwareversion
 1. Tænd kameraet.
 2. Tryk på knappen MENU på kameraet, og vælg Firmwareversion i OPSÆTNINGSMENU for at få vist kameraets firmwareversion.
 3. Kontrollér kameraets firmwareversion.
 4. Sluk kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn Version 3.10 af firmwaren "C" til Z 9
Understøttede kameraer Z 9
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–3.01 af firmwaren "C"
Filnavn F-Z9-V310W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Bemærk: Kortlæser og computer påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Opret en mappe på computerens harddisk, og navngiv den som ønsket.
 2. Download F-Z9-V310W.exe til mappen oprettet i trin 1.
 3. Kør F-Z9-V310W.exe for at pakke følgende fil ud til en mappe med navnet "Z9Update":
  • Z_9_0310.bin (kameraets firmware)
 4. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "Z_9_0310.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 5. Isæt hukommelseskortet i plads 1 i kameraet, og tænd kameraet.
 6. Vælg Firmwareversion i OPSÆTNINGSMENU, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 7. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 8. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For detaljerede instruktioner eller information om nødvendigt udstyr til fuldførelse af opdateringen skal du downloade følgende PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Win_Dk.pdf (PDF) (0,31 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Bemærk: Du kan finde licensen for softwaren med åben kildekode, der er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, under "BSD License (NVM Express Driver)".

Produktbeskrivelse
Navn Version 3.10 af firmwaren "C" til Z 9
Understøttede kameraer Z 9
Firmwareversioner til understøttede kameraer Versionerne 1.00–3.01 af firmwaren "C"
Filnavn F-Z9-V310M.dmg
Systemkrav
 • macOS Monterey-version 12
 • macOS Big Sur-version 11
 • macOS Catalina-version 10.15
 • macOS Mojave-version 10.14
 • macOS High Sierra-version 10.13
 • macOS Sierra-version 10.12
Bemærk: Kortlæser og computer påkrævet.
Copyright Nikon Corporation
Arkivtype Selvudpakkende
Gengivelse Ikke tilladt
Opdatering af kameraets firmware
 1. Download F-Z9-V310M.dmg.
 2. Dobbeltklik på ikonet F-Z9-V310M.dmg for at montere et billede på en skive, der indeholder en mappe med navnet "Z9Update", som igen indeholder følgende fil:
  • Z_9_0310.bin (kameraets firmware)
 3. Ved hjælp af en kortlæser skal du kopiere "Z_9_0310.bin" over på et hukommelseskort, der er blevet formateret i kameraet.
  Bemærk: Sørg for at kopiere firmwaren til rodmappen (allerøverst) på hukommelseskortet. Kameraet genkender ikke den nye firmware, hvis den er placeret i en mappe under rodmappen.
 4. Isæt hukommelseskortet i plads 1 i kameraet, og tænd kameraet.
 5. Vælg Firmwareversion i OPSÆTNINGSMENU, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen af firmwaren.
 6. Når opdateringen er gennemført, skal du slukke kameraet og fjerne hukommelseskortet.
 7. Bekræft, at firmwaren er blevet opdateret til den nye version.

Bemærk: For detaljerede instruktioner eller information om nødvendigt udstyr til fuldførelse af opdateringen skal du downloade følgende PDF-fil:
Z-series_FirmUp_Mac_Dk.pdf (PDF) (0,26 MB)

Bemærk: Du kan få en Nikon-autoriseret servicerepræsentant til at udføre opdateringer for dig.

Bemærk: Du kan finde licensen for softwaren med åben kildekode, der er inkluderet i kameraets NVM Express-driver, under "BSD License (NVM Express Driver)".

Licensaftale for slutbruger

PDF-filer kan vises ved hjælp af gratis software af typen Adobe® Reader®.
Download Adobe® Reader®.