Čeština
Návody
Stáhněte si návody k výrobkům.
Stáhněte si návody k výrobkům.
Název Jazyk Velikost  
Doplňující návod k aktualizaci firmwaru Čeština 137.81 KB Stáhnout
Návod k použití (kompletní pokyny) Čeština 12.98 MB Stáhnout
On-line návod Čeština - Zobrazit
Návod k obsluze Čeština 6.60 MB Stáhnout
Příručka pro práci v síti Čeština 2.21 MB Stáhnout
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Čeština 131.24 KB Stáhnout
Setting Guide (For Still Photography) English 1.66 MB Stáhnout
Technical Guide(N-Log Recording Edition) English 973.24 KB Stáhnout
Technical Guide(N-Log 3D LUT Edition) English 493.61 KB Stáhnout
Technical Guide (RAW Video Recording Edition) English 1.16 MB Stáhnout
N-Log Specification Document English 37.35 KB Stáhnout
Smlouva ke stažení návodu

Tyto Podmínky stahování („Smlouva“) utváří právní vztah mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a společností Nikon Corporation nebo přidruženou společností („Nikon“), který stanovuje podmínky stahování návodů k obsluze našich výrobků („Návod“).  Klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ na této stránce z důvodu zahájení stahování Návodu vyjadřujete svůj souhlas s touto Smlouvou a zavazujete se k dodržování podmínek této Smlouvy.  Tuto Smlouvu si pečlivě přečtěte před zahájením stahování.

Smlouva

Tato licence nepředstavuje prodej Návodu a zakoupením libovolného výrobku, stažením a/nebo používáním se nestáváte vlastníkem Návodu.  Společnost Nikon si ponechává vlastnictví Návodu a všech jeho kopií i veškerých souvisejících práv na duševní vlastnictví a vyhrazuje si veškerá práva, která vám nebyla v této Smlouvě výslovně udělena.  Tato Smlouva představuje úplnou a výhradní smlouvu, ústní nebo písemnou, mezi vámi a společností Nikon.

1. NÁVOD

Návody jsou určeny pro zákazníky, kteří si zakoupili naše výrobky.  Nemusíme proto být schopni reagovat na požadavky jednotlivců, kteří si nezakoupili naše výrobky.  Mějte na paměti, že návod a kontaktní informace zde obsažené se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Návod je chráněn japonským zákonem o autorském právu a mezinárodními zákony a dohodami o autorských právech.  Na každé kopii musíte uvést poznámku o autorském právu společnosti Nikon a jakékoli další vysvětlivky týkající se vlastnictví, které byly na originále.

2. OMEZENÍ

Pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, nejste oprávněni vytvářet nebo distribuovat kopie Návodu jiným osobám, ani Návod elektronicky přenášet z jednoho počítače na druhý prostřednictvím počítačové sítě.  JE ZAKÁZÁNO MĚNIT NEBO ODSTRANIT JAKÁKOLI UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNOU ZNÁMKU ČI JINÁ OCHRANNÁ UPOZORNĚNÍ OBSAŽENÁ V TOMTO NÁVODU.  JE ZAKÁZÁNO NÁVOD PŘEVÁDĚT NEBO S NÍM JINAK NAKLÁDAT, MĚNIT HO, PŘIZPŮSOBOVAT, PŘEKLÁDAT, PRONAJÍMAT, ZAPŮJČOVAT, ZNOVU PRODAT, DISTRIBUOVAT, POUŽÍVAT V SÍTI NEBO VYTVÁŘET ČI NECHAT SI VYTVOŘIT ODVOZENÉ PRÁCE NA NĚM ZALOŽENÉ.

3. OMEZENÁ ZÁRUKA A ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

NÁVOD JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, JAKÝ UMOŽŇUJÍ PLATNÉ ZÁKONY. SPOLEČNOST NIKON, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI A ZÁSTUPCI VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKOUKOLI ZÁRUKU, AŤ UŽ JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNOU ČI PŘEDPOKLÁDANOU, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI VÝLUČNĚ, JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZA PRODEJNOST, VHODNOST PRO DANÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENOST.  SPOLEČNOST NIKON, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI A ZÁSTUPCI V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, JAKÝ UMOŽŇUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, NERUČÍ ZA VÝKONNOST NEBO VÝSLEDKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO NÁVODU, ANI ZA TO, ŽE TENTO NÁVOD SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE PROVOZ TOHOTO NÁVODU BUDE TRVALÝ, BEZCHYBNÝ NEBO ŽE NEBUDE OBSAHOVAT VIRY.  SPOLEČNOST NIKON, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI A ZÁSTUPCI NERUČÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, JAKÝ UMOŽŇUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, ZTRÁTY NEBO NÁKLADY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ SE JEDNÁ O UŠLÝ ZISK, PŘERUŠENÍ PROVOZU NEBO PODOBNÝ, TÍMTO NÁVODEM JAKKOLI ZPŮSOBENÝ NÁSLEDEK, I KDYBY SPOLEČNOST NIKON, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI NEBO ZÁSTUPCI BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD, ZTRÁT NEBO NÁKLADŮ INFORMOVÁNI.  TOTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI PŘEDSTAVUJE VÝZNAMNOU ČÁST SMLOUVY A POUŽITÍ NÁVODU MIMO PŘÍPADY UVEDENÉ V TOMTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI NENÍ OPRÁVNĚNÉ.

4. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva se řídí zákony platnými v Japonsku a bude vykládána v souladu s těmto zákony bez ohledu na konflikty právních principů.  V případě vzniku soudních sporů na základě této Smlouvy nebo ve spojení s ní tímto souhlasíte s japonskou personální jurisdikcí a vzdáváte se jakýchkoli námitek, že takovéto fórum je nevyhovující.  Dále souhlasíte s doručením soudních písemností týkajících se jakékoli žaloby vyplývající z této Smlouvy, a to poštou nebo jiným ekonomicky přiměřeným způsobem doručení.  Bude-li některé ustanovení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu prohlášeno za neplatné, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena a tato zůstanou platná a účinná v plném rozsahu.  Tato Smlouva představuje úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a společností Nikon a nahrazuje jakékoli jiné dohody týkající se předmětu této Smlouvy.  Jakékoli pochybení některé ze stran při uplatňování přísného dodržování jakékoli podmínky či jakéhokoli ustanovení této Smlouvy nebo provádění jakékoli opce, práva nebo opatření v ní obsažených nebude chápáno jako zřeknutí se jakéhokoli budoucího uplatnění takové podmínky, ustanovení, opce, práva nebo opatření a takováto podmínka, ustanovení, opce, právo nebo opatření zůstane i nadále plně platné a účinné.  Nadpisy jednotlivých odstavců této Smlouvy jsou vloženy pouze pro přehlednost a nepředstavují její část ani nemají vliv na význam či výklad této Smlouvy.  S výjimkou zde výslovně odchylně uvedeného zůstanou ustanovení odstavců 3 a 4 spolu s jakýmikoli ustanoveními, které se výslovně vztahují na dobu po skončení platnosti této Smlouvy, v platnosti i po zrušení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu.

Návody k výrobkům Nikon/ 2018/02/15/ verze 2.0.0

Firmware

    Stáhněte si firmware pro digitální výrobky Nikon (firmware je vestavěný software, který řídí fotoaparáty a další zařízení). Chcete-li zobrazit popisy, upozornění a pokyny ke stažení a instalaci, klepněte na tlačítko „Zobrazit stránku stahování“.Mějte na paměti, že některé aktualizace firmwaru mohou vyžadovat čtečku paměťových karet nebo jiné zařízení. Pokyny naleznete na stránce stahování.

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování.
Název Verze Datum uvedení  
Firmware fotoaparátu Z 7 C:Ver.3.60 2023/07/12 Zobrazit stránku stahování Podrobnosti
Software
Stáhněte si software pro výrobky Nikon. Chcete-li zobrazit popisy, upozornění a pokyny ke stažení a instalaci, klepněte na tlačítko „Zobrazit stránku stahování“.
Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování.
Název Verze Datum uvedení  
Wireless Transmitter Utility Full
Ver. 1.12.0
2024/06/19 Zobrazit stránku stahování Podrobnosti
NX Tether Full
Ver. 2.1.0
2024/06/19 Zobrazit stránku stahování Podrobnosti
NX Studio Full
Ver. 1.7.0
2024/06/18 Zobrazit stránku stahování Podrobnosti
N-Log 3D LUT Full
Ver. 1.07
2024/06/18 Zobrazit stránku stahování Podrobnosti
Camera Control Pro 2 Full
Ver. 2.37.1
2024/05/08 Zobrazit stránku stahování Podrobnosti
Picture Control Utility 2 Full
Ver. 2.4.15
2023/05/23 Zobrazit stránku stahování Podrobnosti
Webcam Utility (Windows) Full
Ver. 1.1.1
2022/04/20 Zobrazit stránku stahování Podrobnosti
Pairing Tool for NX Field Full
Ver. 1.0.1
2022/03/30 Zobrazit stránku stahování Podrobnosti
Webcam Utility (Mac) Full
Ver. 1.1.0
2021/11/09 Zobrazit stránku stahování Podrobnosti
NEF Codec Full
Ver. 1.31.2
2021/11/09 Zobrazit stránku stahování Podrobnosti

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.