Čeština

Přestože vaše zařízení tuto službu stahování nepodporuje, lze jej použít k zobrazení informací o stahování. Odkazy na stahování lze odeslat e-mailem za účelem stažení do počítače.

Firmware fotoaparátu D6

Vyberte operační systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program pro aktualizaci softwaru je určen pro výše uvedený výrobek vlastněný zákazníkem („předmětný výrobek“) a je poskytován pouze za předpokladu souhlasu s níže uvedenou smlouvou. Výběrem možnosti „Souhlasím“ a klepnutím na tlačítko „Stáhnout“ vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy. Před zahájením stahování se ujistěte, že jste srozuměni s podmínkami smlouvy.

 • • Tato služba poskytuje software, který lze použít pro aktualizaci firmwaru „C“ fotoaparátu D6 na verzi 1.40. Než budete pokračovat, vyberte v MENU NASTAVENÍ fotoaparátu položku Verze firmwaru a zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu. Pokud je již výše uvedený firmware nainstalován, nemusíte tuto aktualizaci stahovat ani instalovat.
 • • Tato aktualizace zahrnuje všechny změny provedené v předchozích aktualizacích.
 • • Než budete pokračovat, přečtěte si níže uvedené informace.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.33 na verzi 1.40
 • • Do menu „i“ režimu přehrávání byla přidána položka Výběr všech k odesl. (kab. LAN/WT), pomocí které lze označit k odeslání všechny snímky splňující kritéria aktuálně vybraná pro filtrované přehrávání.
 • • Byly provedeny změny tlačítek používaných pro označení snímků k odeslání při propojení fotoaparátu s počítačem nebo serverem FTP:
  • - Snímky lze nyní označit pro přednostní odeslání podržením tlačítka OK ve stisknuté poloze a stisknutím multifunkčního voliče směrem doleva.
  • - Podržením tlačítka OK ve stisknuté poloze a stisknutím středu multifunkčního voliče se nyní označí snímky pro přenos bez přednosti.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Automatické vyvážení bílé barvy nepracovalo očekávaným způsobem, pokud (a) vyvážení bílé barvy nebylo mezi nastaveními vyvolanými pomocí uživatelské funkce f3 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) > Vyvolání funkcí pro fotografování nebo Vyvolání funkcí pro fotogr. (trvalé) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ nebo (b) byla provedena operace Vyvolání funkcí pro fotografování nebo Vyvolání funkcí pro fotogr. (trvalé) během zablokování expozice a vyvážení bílé barvy pomocí ovládacího prvku s přiřazenou funkcí Exp. paměť/paměť AWB (trvalá) pomocí uživatelské funkce f3 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ.
  • - Pokud bylo stisknuto tlačítko kontroly hloubky ostrosti pro zvětšení zobrazení živého náhledu při plné světelnosti, došlo k resetování clony.
Změny u předchozích verzí firmwaru
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.32 na verzi 1.33
 • • Byl vyřešen problém způsobující ve velmi ojedinělých případech pořízení série dvou snímků jedním stisknutím tlačítka spouště při výběru snímacího režimu Jednotlivé snímky.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.31 na verzi 1.32
 • • Byl vyřešen problém, který ve velmi ojedinělých případech znemožnil spuštění závěrky při stisknutí tlačítka spouště během expozice série snímků portrétního objektu.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.30 na verzi 1.31
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Probuzení fotoaparátu provedené po doběhnutí časovače pohotovostního režimu stisknutím ovládacího prvku, například tlačítka AF-ON, způsobovalo ve velmi ojedinělých případech změnu nastavení fotoaparátu nebo zahájení fotografování bez stisknutí tlačítka spouště.
  • - Spuštění závěrky přestalo ve velmi ojedinělých případech fungovat po expozici série snímků v režimu sériového snímání nebo po rychlém pořízení nepřerušené série snímků v režimu záznamu jednotlivých snímků.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.20 na verzi 1.30
 • • Do menu uživatelských funkcí byla na pozici b8 přidána nová položka Uchovat exp. při změnách clony. Při výběru možnosti Vypnuto v položce Nastavení citlivosti ISO > Automat. regulace citl. ISO v menu fotografování v režimu M mohou způsobit akce, jako je změna na objektiv s jiným clonovým rozsahem, neočekávané změny nastavení clony. Pokud je vybrána jiná možnost než Vypnuto v položce Uchovat exp. při změnách clony, upravuje fotoaparát čas závěrky nebo citlivost ISO pro zachování expozice na stávající hodnotě.

  Další akce, na které se vztahuje automatické uchovávání expozice, zahrnují:

  • - úpravu nastavení zoomu u objektivů, které mají odlišnou světelnost při nejdelší a nejkratší ohniskové vzdálenosti,
  • - nasazení telekonvertoru a
  • - změnu zaostřené vzdálenosti při nasazeném makroobjektivu.
 • • Byly provedeny změny zlepšující spolehlivost automatického zaostřování.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.11 na verzi 1.20
 • • K uživatelské funkci f3 Uživ. přiřazení ovládacích prvků byla přidána položka Vyvolání funkcí pro fotogr. (trvalé). Přiřazením této funkce ovládacímu prvku můžete vyvolat dříve uložené hodnoty takových parametrů, jako je expozice a měření, jedním stisknutím daného ovládacího prvku během fotografování s využitím hledáčku. Předchozí hodnoty lze obnovit druhým stisknutím ovládacího prvku. Funkci Vyvolání funkcí pro fotogr. (trvalé) lze přiřadit ovládacím prvkům Tlačítko hloubky ostrosti, Tlačítko Fn1, Tlačítko Fn2, Tlačítko Fn pro fotograf. na výšku, Tlačítko AF-ON, Střed pomocného voliče, Tlačítko AF-ON pro fotog. na výšku, Tlačítko záznamu videosekvence a Funkční tlačítka zaostř. na objektivu.
 • • Do menu uživatelských funkcí byla na pozici f13 přidána nová položka Přednost středu pomoc. voliče. Přestože ve výchozím nastavení nelze použít pomocný volič k umístění zaostřovacího pole během stisknutí středu voliče, výběr možnosti Vypnuto v položce Přednost středu pomoc. voliče vám umožní podržet střed voliče a přitom stisknutím pomocného voliče nahoru, dolů, doleva a doprava umisťovat zaostřovací pole. Můžete například přiřadit středu pomocného voliče funkci Režimy činnosti zaostř. polí a poté použít pomocný volič k umístění zaostřovacího pole, zatímco střed voliče stále pracuje ve funkci Režimy činnosti zaostř. polí.
 • • K uživatelské funkci a17 Možnosti zaostřovacích polí byla přidána položka Rychlost výběru zaostřovacích polí. Rychlost, kterou lze přepínat zaostřovací pole při fotografování s využitím hledáčku podržením pomocného voliče ve stisknuté poloze nebo podržením multifunkčního voliče stisknutého nahoru, dolů, doleva či doprava, lze vybrat pomocí možností Normální, Vysoká a Velmi vysoká.
 • • Hodnocení se nyní zobrazují vždy po dobu zvětšení výřezu snímku, a to i při výběru možnosti Žádné (pouze snímek) v položce možností zobrazení pro přehrávání.
 • • Fotoaparát je nyní schopen spolehlivěji zaostřit na špatně osvětlené objekty s malým kontrastem při použití dynamické volby zaostřovacích polí v položce Režimy činnosti zaostř. polí.
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.10 na verzi 1.11
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - V případě použití objektivů se zoomem, pro které neexistovaly dříve uložené hodnoty, vedlo provedení jemného doladění AF u jedné ohniskové vzdálenosti (nejkratší nebo nejdelší) k nesprávnému uložení hodnoty pro zbývající ohniskovou vzdálenost. Tato oprava je doprovázena změnami pracovního postupu.
  • - Při použití rádiového AWL v kombinaci se dvěma nebo více blesky Remote nebyl výkon záblesku pro i-TTL řízení záblesku upraven tak, aby odrážel hodnoty vybrané v položce:
   • ▹ korekce zábleskové expozice,
   • ▹ korekce expozice (vybrána možnost Celý snímek v uživatelské funkci e3 Kor. exp. při použití blesku v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ),
   • ▹ krok bracketingu, nebo
   • ▹ krok expozičního/zábleskového bracketingu
Změny po aktualizaci firmwaru „C“ z verze 1.00 na verzi 1.10
 • • Uživatelé nyní mohou v případě připojení k bezdrátovým sítím pomocí bezdrátového síťového rozhraní WT-6 připojeného k fotoaparátu vybrat frekvenční pásmo (2,4 nebo 5 GHz) pro SSID hostitele. Frekvenční pásmo je uvedeno v dialogovém okně výběru sítě v průvodci připojením a po připojení se zobrazuje na obrazovce položky Kabelová síť LAN/WT.
 • • Bylo vylepšeno automatické zaostřování pro fotografování s použitím hledáčku.
 • • Výběr zaostřovacího pole nyní pracuje hladce i v případě, když uživatel náhle přepne směry na multifunkčním nebo pomocném voliči.
 • • Byly vyřešeny následující problémy:
  • - Při použití některých objektivů AF-S se světelností vyšší než f/2,8 produkovalo automatické zaostřování v některých případech nepředvídatelné výsledky.
  • - Indikace sítě při navázání ethernetového spojení zůstávala namísto blikání trvale svítit.
  • - Bezdrátové síťové rozhraní WT-6 nebylo možné použít pro připojení k bezdrátovým sítím s adresou SSID obsahující mezeru, středník („;“), ampersand („&“) nebo zpětné lomítko („\“, resp. ve znakové sadě JIS znak „¥“).
  • - Indikace přeexpozice a podexpozice v hledáčku byly při výběru možnosti +0- v uživatelské funkci f9 (Obrácení indikací) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ převrácené.
  • - Při úpravě nastavení času závěrky, clony nebo citlivosti ISO pomocí hlavního nebo pomocného příkazového voliče docházelo k pomalému obnovování indikací expozice.
  • - Pokud při výběru možnosti Zaostř. pole a režimy zaostř. polí v uživatelské funkci a5 (Uložení polí podle orientace) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ doběhl časovač pohotovostního režimu při nastavení fotoaparátu do orientace na výšku (portrétní orientace) a fotoaparát byl před opětovnou aktivací časovače pohotovostního režimu otočen zpět do orientace na šířku (orientace pro krajinu), neobnovil fotoaparát režim činnosti zaostřovacích polí dříve vybraný pro orientaci na šířku, ale namísto toho se přepnul na režim činnosti zaostřovacích polí vybraný při nastavení fotoaparátu do orientace na výšku.
  • - Po vymazání snímků se okamžitě neaktualizovaly následující ukazatele tak, aby byl indikován skutečný počet zbývajících snímků:
   • • počet zbývajících snímků zobrazovaný na horním kontrolním panelu při vypnutém fotoaparátu a
   • • počet zhotovených snímků zobrazovaný na zadním kontrolním panelu při výběru možnosti Počet zhotovených snímků v uživatelské funkci d12 (Zadní kontrolní panel) v MENU UŽIVATEL. FUNKCÍ.
  • - Položku Možnosti jemného doladění AF bylo možné použít k uložení pouze jedné sady hodnot jemného doladění AF pro objektiv AF-S NIKKOR 180–400 mm f/4E TC1,4 FL ED VR: uživatel mohl uložit buďto hodnoty pro použití objektivu s vestavěným telekonvertorem nebo hodnoty pro použití objektivu bez telekonvertoru, ale ne obě sady hodnot současně.
Zobrazení verze firmwaru fotoaparátu
 1. Zapněte fotoaparát.
 2. Pro zobrazení verze firmwaru fotoaparátu stiskněte tlačítko MENU na fotoaparátu a vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ.
 3. Zkontrolujte verzi firmwaru fotoaparátu.
 4. Vypněte fotoaparát.
Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 1.40 fotoaparátu D6
Podporované fotoaparáty D6
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–1.33 firmwaru „C“
Název souboru F-D6-V140W.exe
Požadavky systému
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Poznámka: Je nutný počítač a čtečka paměťových karet.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Na pevném disku počítače vytvořte složku a pojmenujte ji podle potřeby.
 2. Stáhněte soubor F-D6-V140W.exe do složky vytvořené v kroku 1.
 3. Spuštěním souboru F-D6-V140W.exe rozbalte následující soubor do složky pojmenované „D6Update“:
  • D6__0140.bin (firmware fotoaparátu)
 4. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „D6__0140.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 5. Vložte paměťovou kartu do slotu 1 pro paměťovou kartu ve fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 6. Vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 7. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 8. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
DSLR_Firmup_Win_Cz.pdf (PDF) (0,22 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Poznámka: Licenci pro software s otevřeným zdrojovým kódem obsažený v ovladači NVM Express fotoaparátu lze nalézt pod hlavičkou „BSD License (NVM Express Driver)“.

Popis produktu
Název Firmware „C“ verze 1.40 fotoaparátu D6
Podporované fotoaparáty D6
Podporované verze firmwaru fotoaparátu Verze 1.00–1.33 firmwaru „C“
Název souboru F-D6-V140M.dmg
Požadavky systému
 • macOS Big Sur verze 11
 • macOS Catalina verze 10.15
 • macOS Mojave verze 10.14
 • macOS High Sierra verze 10.13
 • macOS Sierra verze 10.12
Poznámka: Je nutný počítač a čtečka paměťových karet.
Autorská práva Společnost Nikon Corporation
Typ archivu Samorozbalovací
Reprodukce Není povolena
Aktualizace firmwaru fotoaparátu
 1. Stáhněte soubor F-D6-V140M.dmg.
 2. Poklepáním na ikonu F-D6-V140M.dmg připojte obraz disku obsahující složku s názvem „D6Update“, která obsahuje následující soubor:
  • D6__0140.bin (firmware fotoaparátu)
 3. S využitím slotu pro paměťovou kartu nebo čtečky paměťových karet zkopírujte soubor „D6__0140.bin“ na paměťovou kartu naformátovanou ve fotoaparátu.
  Poznámka: Firmware je nezbytné zkopírovat do kořenové (hierarchicky nejvyšší) složky na paměťové kartě. Fotoaparát nerozpozná nový firmware, pokud je tento umístěn do složky vnořené v kořenové složce.
 4. Vložte paměťovou kartu do slotu 1 pro paměťovou kartu ve fotoaparátu a zapněte fotoaparát.
 5. Vyberte položku Verze firmwaru v MENU NASTAVENÍ a podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci firmwaru.
 6. Jakmile je aktualizace hotova, vypněte fotoaparát a vyjměte paměťovou kartu.
 7. Zkontrolujte, zda byl firmware aktualizován na novou verzi.

Poznámka: Pro získání podrobnějších pokynů a informací o vybavení potřebném pro dokončení aktualizace si stáhněte následující soubor pdf:
DSLR_Firmup_Mac_Cz.pdf (PDF) (0,19 MB)

Poznámka: Aktualizace si můžete nechat provést v autorizovaném servisu Nikon.

Poznámka: Licenci pro software s otevřeným zdrojovým kódem obsažený v ovladači NVM Express fotoaparátu lze nalézt pod hlavičkou „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenční smlouva pro koncové uživatele

 • Stáhnout

  F-D6-V140M.dmg
  (Přibližně 61.58 MB)

 • Stáhnout

  F-D6-V140W.exe
  (Přibližně 53.50 MB)

Soubory PDF lze zobrazit pomocí zdarma dostupného softwaru Adobe® Reader®.
Stáhněte si Adobe® Reader®.