Български
Ръководства
Изтегляне на ръководства за продукти.
Изтегляне на ръководства за продукти.
Заглавие Език Размер  
Допълнително ръководство за актуализация на фърмуера Български 139.00 KB Изтегляне
Справочно ръководство (пълни инструкции) Български 13.31 MB Изтегляне
Онлайн ръководство Български - Преглед
Ръководство на потребителя Български 6.74 MB Изтегляне
Network Guide Български 2.26 MB Изтегляне
Консумирана мощност в режим на готовност Български 131.24 KB Изтегляне
Setting Guide (For Still Photography) English 1.66 MB Изтегляне
Technical Guide(N-Log Recording Edition) English 973.24 KB Изтегляне
Technical Guide(N-Log 3D LUT Edition) English 493.61 KB Изтегляне
Technical Guide (RAW Video Recording Edition) English 1.16 MB Изтегляне
N-Log Specification Document English 37.35 KB Изтегляне
Съгласие за изтегляне на ръководство

Настоящите Условия за изтегляне („Договор“) представляват правен договор между вас (като физическо или юридическо лице) и Nikon Corporation или свързаната с нея компания („Nikon“), който урежда условията, регулиращи вашето изтегляне на ръководството за употреба на нашите продукти („Ръководство“).  Чрез натискане на бутона „Изтегляне“ на тази страница с цел стартиране на изтеглянето на Ръководството, вие посочвате, че приемате този Договор и се съгласявате да се обвържете с неговите условия.  Моля прочетете този Договор внимателно преди да започнете изтеглянето.

Съгласие

Този лиценз не представлява продажба на Ръководството и вие не ставате собственик на Ръководството като закупувате, изтегляте и/или използвате който и да било продукт.  Nikon си запазва правото на собственост върху Ръководството и всички негови копия, както и всички свързани права върху интелектуална собственост и си запазва всички права, които не са ви изрично предоставени по този Договор.  Настоящият Договор представлява пълно и изключително устно или писмено споразумение между вас и Nikon.

1. РЪКОВОДСТВО

Ръководството е предназначено за потребители, закупили наши продукти.  Възможно е да не можем да отговорим на запитвания от лица, които не са закупили наши продукти.  Моля, обърнете внимание, че ръководството и информацията за контакти подлежат на промяна без предварително уведомление.

Ръководството е защитено от японския закон за авторските права и международните закони за авторските права и спогодби.  Върху всеки екземпляр трябва да копирате уведомлението за авторските права на Nikon, както и всички други условни знаци и обозначения от оригинала.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако не е посочено друго в настоящия Договор, не можете да разпространявате копия от Ръководството за други лица или да прехвърляте Ръководството по електронен път от един компютър на друг по мрежа.  НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНЯТЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАТЕ КАКВАТО И ДА БИЛО ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКА МАРКА ИЛИ ДРУГИ ЗАЩИТНИ НАДПИСИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В РЪКОВОДСТВОТО. НЯМАТЕ ПРАВО ДА ДОБАВЯТЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА ПРЕМАХВАТЕ, МОДИФИЦИРАТЕ, АДАПТИРАТЕ, ПРЕВЕЖДАТЕ, ОТДАВАТЕ ПОД НАЕМ, ЗАЕМАТЕ, ПРЕПРОДАВАТЕ, РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ, ПРЕДАВАТЕ ПО МРЕЖА, ДА СЪЗДАВАТЕ ИЛИ ДА СТЕ СЪЗДАЛИ ПРОИЗВОДНИ ПРОДУКТИ ВЪЗ ОСНОВА НА РЪКОВОДСТВОТО ИЛИ НА НЯКОЯ ЧАСТ ОТ НЕГО.

3. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВА

ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО СПОРЕД ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН,РЪКОВОДСТВОТО Е ПРЕДОСТАВЕНО НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИЯ И NIKON, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ, ДИЛЪРИ И АГЕНТИ ОТКАЗВАТ ДА ДАВАТ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНО ИЛИ КОСВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ НЯМА НАРУШЕНИЯ.  ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО СПОРЕД ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, NIKON, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ, ДИЛЪРИ И АГЕНТИ НЕ ДА ДАВАТ ГАРАНЦИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО, ИЛИ ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА ВИ, ИЛИ ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО ЩЕ БЪДЕ БЕЗОТКАЗНО, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ БЕЗ ВИРУСИ.  ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО СПОРЕД ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, NIKON, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ, ДИЛЪРИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ОТНОСНО ВСЯКАКВИ ИНДИРЕКТНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ, РАЗХОДИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА ИЛИ ДРУГИ ПРИЧИНИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЛИ ПРИЧИНЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО, ПО КАКВАТО И ДА БИЛО ПРИЧИНА, ДОРИ АКО NIKON, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ, ДИЛЪРИ ИЛИ АГЕНТИ СА БИЛИ НАЯСНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, ЗАГУБИ ИЛИ РАЗХОДИ.  ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВА ПРЕДСТАВЛЯВА НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ДОГОВОР И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НЕ Е РАЗРЕШЕНО ПО НАЧИН, РАЗЛИЧЕН ОТ ПОСОЧЕНИЯ В ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВА.

4. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Този договор е подчинен на и трябва да се тълкува според законите на Япония, без оглед на конфликтите му с правни принципи.  В случай на възникване на спор по или във връзка с този Договор, с настоящото се съгласявате с персоналната юрисдикция на Япония и се отказвате от всякакви възражения, че подобен спор предизвиква затруднения.  Вие се съгласявате също така да спазвате процедурите относно каквото и да е действие според този Договор по нормална поща или други подходящи търговски начини за получена доставка.  Ако поради каквато и да е причина която и да е от клаузите по този Договор бъде счетена за невалидна, останалите клаузи не стават невалидни и действат в пълна степен.  Този Договор урежда споразумението и уговорката между вас и Nikon и заема мястото на и заменя всички други договори, свързани със предмета на този Договор.  Неспособността на коя да е страна по договора да спазва стриктно които и да е от условията или клаузите по този Договор или да упражнява каквато и да е опция, право или мярка, посочена в него, няма да бъде тълкувана като писмено отказване от което и да е бъдещо прилагане на такова правило, клауза, опция, право или мярка и това правило, клауза, опция, право или мярка ще продължи да действа в пълна степен.  Заглавията на разделите в този Договор са поставени само с цел удобство и не бива да бъдат считани за част от Договора и съответно не оказват влияние по никакъв начин върху смисъла или интерпретацията му.  Освен ако не е изрично посочено в този документ, алинеите в секции 3 и 4 заедно с всички алинеи, които са изрично приложими за периодите след прекратяването на този Договор, ще продължат да важат след прекратяването на този Договор независимо от причината за това.

Ръководства за продукти Nikon/ 2018/02/15/ Ver.2.0.0

Фърмуер

    Изтегляне на фърмуер за цифрови устройства Nikon (фърмуер е вграденият софтуер, който управлява фотоапарати и други устройства). За да разгледате описания, предпазни мерки, инструкции за изтегляне и инсталиране, щракнете върху „Вижте страницата за изтегляне“.Обърнете внимание, че може да е необходим четец на карти или друго оборудване за някои актуализации на фърмуер. Инструкциите могат да бъдат намерени на страницата за изтегляне.

Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне.
Заглавие Версия Публикувано  
Софтуер
Изтегляне на софтуер за устройства Nikon. За да разгледате описания, предпазни мерки, инструкции за изтегляне и инсталиране, щракнете върху „Вижте страницата за изтегляне“.
Въпреки че вашето устройство не поддържа тази услуга за изтегляне, то може да се използва за преглед на информацията за изтегляне.

PDF файлове могат да бъдат разглеждани чрез използване на безплатния софтуер Adobe® Reader®.
Изтегляне на Adobe® Reader®.