Nikon
Lietuvių

D5 integruota programinė įranga

Pasirinkite operacinę sistemą.

 • Windows
 • Mac OS

Ši programinės įrangos naujinimo programa yra skirta aukščiau paminėtam kliento turimam įrenginiui („paveiktas produktas“) ir teikiama tik patvirtinus žemiau pateiktą sutartį. Pasirinkus „Priimti“ ir paspaudus „Atsisiųsti“, laikoma, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. Prieš atsisiųsdami, įsitikinkite, kad supratote sutarties sąlygas.

 • • Ši paslauga skirta atsisiųsti programinei įrangai, kurią naudojant įdiegiama nauja fotoaparato D5 integruotos programinės įrangos C versija 1.20. Prieš tęsdami pasirinkite fotoaparato SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) ir patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją. Jei nurodyta integruota programinė įranga jau įdiegta, jums nereikės atsisiųsti ir įdiegti šio naujinio.
 • • Prieš tęsdami perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
SVARBU: Integruotos programinės įrangos atnaujinti nepavyks, jei bus nustatyta SETUP MENU (sąrankos meniu) elemento Network (tinklas) > Network connection (ryšys su tinklu) parinktis Enable (įjungti). Prieš tęsdami nustatykite elemento Network connection (ryšys su tinklu) parinktį Disable (išjungti).
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.10 nuo 1.20
 • • Pridėti du nauji AF sričių režimai: Group-area AF (HL) (sričių grupės AF (HL)) ir Group-area AF (VL) (sričių grupės AF (VL)). Naudotojas parenka fokusavimo taškų eilutę (HL) arba stulpelį (VL), o fotoaparatas, jei įjungtas fokusavimo režimas AF‑C, suteikia pirmumą parinktoje eilutėje arba stulpelyje esančiam fokusavimo taškui, sutampančiam su arčiausiai fotoaparato esančiu objektu.
 • • Atnaujintas informacijos apie nuotrauką rodinys, įtraukiant į jį spalvos temperatūros reikšmę, kuri rodoma, jei nuotrauka padaryta esant nustatytai baltos spalvos balanso parinkčiai Auto (automatinis).
 • • Pridėtas Exif žymuo, nurodantis vietinės laiko juostos ir UTC laiko skirtumą, kuris įeina į Exif 2.31 specifikaciją.
 • • Integruota programinė įranga pritaikyta toliau nurodytoms AF‑P objektyvų funkcijoms:
  • - Jei budėjimo laikmačio laikas baigiasi fotoaparatui sufokusavus, laikmatį vėl aktyvinus židinio padėtis nepasikeičia.
  • - Jei įjungtas rankinis fokusavimo režimas, židinio daviklis vaizdo ieškiklyje (arba parinktas fokusavimo taškas ekrane, jei įjungtas tiesioginės peržiūros režimas) mirksės rodydamas, kad sukant fokusavimo žiedą pasiekta begalybės arba mažiausio fokusavimo atstumo padėtis.
 • • Pakeista tikrinimo procedūra, kuri atliekama, kai nustatoma SETUP MENU (sąrankos meniu) parinktis Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) > Clean now (valyti dabar). Kai programinę įrangą atnaujinsite, rekomenduojame atlikti vaizdo jutiklio valymo procedūrą.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Kuo aukštesnis aktyviojo D‑Lighting lygis būdavo parinktas fotografuojant su papildomomis blykstėmis, esant nustatytam automatinės diafragmos (AA), ne TTL automatiniam (A) arba reguliuojamos pagal atstumą rankinės blykstės (GN) režimui, tuo nuotraukos būdavo mažiau eksponuotos.
  • - Fotografuojamo tiesioginės peržiūros vaizdo ekspozicijos peržiūros rodinyje ekspozicijos pokytis (įskaitant ekspozicijos kompensavimą) nebūdavo rodomas, kol rodinys priartintas.
  • - Informacijos mygtuko parinkties Photo live view display WB (fotografuojamo tiesioginės peržiūros vaizdo baltos spalvos balansas) nustatyti būdavo neįmanoma, jei esant įjungtam fotografuojamo tiesioginės peržiūros vaizdo režimui būdavo įjungtas ekspozicijos peržiūros rodinys.
  • - Fotografuojant ilgomis serijomis esant nustatytai parametro Network (tinklas) > Options (parinktys) > Auto send (automatinis siuntimas) parinkčiai On (įjungta), kartais duomenų įrašymas į atminties kortelę labai sulėtėdavo.
 • • Ryšys su tinklais, kurių SSID yra paslėpti, sudaromas sparčiau, kai nustatyta parametro Authentication/encryption (autentiškumo nustatymas/šifravimas) parinktis WPA-PSK arba WPA2-PSK.
 • • Atnaujinta dalis žinyno teksto.

Pastaba

Jei naudojate toliau išvardytą programinę įrangą, ją reikės atnaujinti įdiegiant toliau nurodytas versijas, kad veiktų pakeistos šios integruotos programinės įrangos funkcijos:

 • • Camera Control Pro 2 versiją 2.25.1 arba naujesnę
 • • ViewNX-i versiją 1.2.8 arba naujesnę
Kas pakeista lyginant su ankstesnėmis versijomis
Kuo skiriasi „C“ integruotos programinės įrangos versija 1.00 nuo 1.10
 • • Nuo šiol fotoaparatu galima įrašyti iki 29 minučių 59 sekundžių trukmės filmus. Filmai rašomi daugiausia į 8 failus, kurių kiekvienas gali būti iki 4 GB dydžio. Failus galima sujungti naudojant 1.2.0 arba naujesnės versijos ViewNX-i parinktį ViewNX-Movie Editor. *
 • MOVIE SHOOTING MENU (FILMAVIMO MENIU) papildytas parinktimi Electronic VR (elektroninis VR). Atminkite, kad elektroninis virpesių mažinimo įtaisas neveikia nustačius kadro dydžio parinktį 3 840 × 2 160 arba 1 920 × 1 080 crop (apkarpytas) ir kad elektroninio virpesių mažinimo įtaiso veikimo metu šiek tiek sumažinamas apžvalgos kampas. *
 • PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRAFAVIMO MENIU) papildytas parinktimi Flicker reduction (mirgėjimo mažinimas). *
 • • AF sričių režimo parinkčių sąrašas, kuris pateikiamas įjungus fotografavimo žiūrint pro vaizdo ieškiklį režimą, papildytas parinktimi Dynamic-area AF (9 points) (dinaminės srities AF (9 taškai)). *
 • • Svarbiausi automatinio fokusavimo funkcijos veikimo, kai įjungtas fotografavimo pro vaizdo ieškiklį režimas, pakeitimai:
  • - Fotoaparatas geriau reaguoja, kai laikinam automatinės srities AF parinkimui paspaudžiamas mygtukas, kuriam funkcija Auto-area AF (automatinės srities AF) priskirta naudojant numatytojo nustatymo f1 (Custom control assignment (pasirinktinių funkcijų priskyrimas valdikliams)) parinktį AF-area mode (AF sričių režimas) arba AF-area mode + AF-ON (AF sričių režimas ir AF-ON).
  • - Objektas sekamas tiksliau, kai nustatyta pasirinktinio nustatymo a5 (3D-Tracking Watch Area (3D sekimo funkcijos stebėjimo sritis)) parinktis Wide (plati) ir nustatyta AF sričių režimo parinktis 3D sekimas.
 • • Fotografavimo ekranas, kuris atveriamas interneto naršyklėje, kai esant įjungtam HTTP serverio režimui nustatoma parinktis Silent photography (begarsis fotografavimas), pakeistas, kaip nurodyta toliau:
  • - Atleidimo režimo parinkimo mygtukas papildytas piktograma „SL“ („silent“ – begarsis).
  • - Kol parinktas bet kuris iš nepertraukiamo atleidimo režimų, likusių ekspozicijų skaičiaus rodmenų srityje nuo šiol rodomas likęs laikas.
  • - Ekspozicijos kompensavimo vertę nuo šiol galima reguliuoti iki ±3.
 • • Kol esant įjungtam HTTP serverio režimui vaizdo dulkių šalinimo duomenys rodomi interneto naršyklėje per visą kadrą arba vaizdų žiūryklės lange, nuo šiol rodomas failo vardas (plėtinys .NDF).
 • • Jei esant įjungtam HTTP serverio režimui parenkama iš anksto nustatyta baltos spalvos balanso reikšmė, kompiuterinės, „iPad“ ir „Android“ operacinės sistemos interneto naršyklės rodinyje nuo šiol pagal numerį nuo 1 iki 6 atpažįstama iš anksto nustatyta baltos spalvos balanso reikšmė.
 • • Jei esant įjungtam filmų tiesioginės peržiūros režimui pradedama filmuoti, kol fotoaparatas fokusuoja, nuo šiol fotoaparatas nutraukia fokusavimą ir tik tada pradeda filmavimą.
 • • Išspręstos šios problemos:
  • - Fotoaparatas kartais, keliamaisiais metais ir kitais panašiais atvejais, neteisingai įrašydavo vaizdo įrašų datą.
  • - Nustačius SETUP MENU (SĄRANKOS MENIU) parinktį Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) būdavo įkeliama tik iki 10 iš daugiausia 20 elementų, kuriuos galima laikyti „Mano meniu“.
  • - Jei esant nustatytai prijungimo vediklio, paleidžiamo per meniu SETUP MENU (SĄRANKOS MENIU) > Network (tinklas), parinkčiai Direct (access point) (tiesioginis (prieigos taškas)) belaidžių tinklų būdavo ieškoma naudojant funkciją Search for wireless network (ieškoti belaidžio tinklo), fotoaparatas rodydavo Direct (access point) (tiesioginis (prieigos taškas)) ryšio šifravimo raktą.
  • - Jei esant nustatytai prijungimo vediklio, paleidžiamo per meniu SETUP MENU (SĄRANKOS MENIU) > Network (tinklas), parinkčiai Direct (access point) (tiesioginis (prieigos taškas)) būdavo parenkamas elementas Connect and exit wizard (prisijungti ir užverti vediklį), prietaisui kartais nepavykdavo prisijungti prie D5.
  • - OS X laidos Wireless Transmitter Utility neveikdavo kaip numatyta, kai esant įjungtai meniu Network > Network settings (tinklo nustatymai) belaidžių arba eterneto LAN tinklų parinkčiai Password protection (apsauga slaptažodžiu) būdavo bandoma redaguoti per USB prijungto fotoaparato profilius arba pridėti naujų profilių.
  • - Fotoaparatas kartais neteisingai rodydavo nuotraukas, sukurtas naudojant RETOUCH MENU (RETUŠAVIMO MENIU) parinktį Trim (apkarpyti).
  • - Jei didinimo atkuriant funkcija būdavo įjungiama šviečiant atminties kortelės prieigos lemputei, nuotrauka kartais būdavo rodoma neteisingai arba fotoaparatas priartindavo kitą, ne aktyvų, fokusavimo tašką, jei:
   • • būdavo nustatyta PHOTO SHOOTING MENU (FOTOGRAFAVIMO MENIU) parametro Role played by card in Slot 2 (2 lizde esančios atminties kortelės paskirtis) parinktis RAW Slot 1 – JPEG Slot 2 (RAW – į 1 lizdą, JPEG – į 2 lizdą),
   • • būdavo nustatyta PLAYBACK MENU (ATKŪRIMO MENIU) parametro Image review (vaizdo peržiūra) parinktis On (įjungta),
   • • atminties kortelės būdavo įdėtos į abu – 1 ir 2 – lizdus ir
   • • NEF (RAW) ir JPEG vaizdai būdavo skirtingo dydžio

* Išsamesnės informacijos pateikiama atnaujintame fotoaparato instrukcijos leidime.

Fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos peržiūra
 1. Įjunkite fotoaparatą.
 2. Paspauskite fotoaparato mygtuką MENU (meniu) ir pasirinkę SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (integruotos programinės įrangos versija) galėsite peržiūrėti fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 3. Patikrinkite fotoaparato integruotos programinės įrangos versiją.
 4. Išjunkite fotoaparatą.
Produkto aprašymas
Pavadinimas D5 integruotos programinės įrangos C versija 1.20
Tinkami fotoaparatai D5
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.10
Failo pavadinimas F-D5-V120W.exe
Reikalavimai, keliami sistemai
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Sukurkite kompiuterio standžiajame diske aplanką ir pavadinkite jį pagal pageidavimą.
 2. Atsisiųskite failą F-D5-V120W.exe į aplanką, kurį sukūrėte pirmu veiksmu.
 3. Paleiskite F-D5-V120W.exe, kad programa išpakuotų toliau nurodytą failą į aplanką D5Update:
  • D5_0120.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 4. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D5_0120.bin.
 5. Įkiškite atminties kortelę į 1 fotoaparato lizdą ir įjunkite fotoaparatą.
 6. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Network (tinklas) ir patikrinkite, ar nustatyta parametro Network connection (ryšys su tinklu) parinktis Disable (išjungti).
 7. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 8. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 9. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Produkto aprašymas
Pavadinimas D5 integruotos programinės įrangos C versija 1.20
Tinkami fotoaparatai D5
Tinkamos fotoaparato integruotos programinės įrangos versijos Integruotos programinės įrangos C versija 1.00–1.10
Failo pavadinimas F-D5-V120M.dmg
Reikalavimai, keliami sistemai
 • macOS Sierra versija 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Pastaba. Reikia kortelių skaitytuvo arba kompiuterio su atminties kortelių lizdu.
Autorių teisės Nikon Corporation
Archyvo tipas Išsipakuojantis
Atkūrimas Draudžiamas
Fotoaparato integruotos programinės įrangos naujinimas
 1. Atsisiųskite F-D5-V120M.dmg.
 2. Dukart spustelėkite failo F-D5-V120M.dmg piktogramą, kad prijungtumėte disko atvaizdį su aplanku D5Update, kuriame yra toliau nurodytas failas:
  • D5_0120.bin (fotoaparato integruota programinė įranga)
 3. Įkiškite fotoaparate suformatuotą atminties kortelę į atminties kortelių lizdą arba kortelių skaitytuvą ir nukopijuokite į ją failą D5_0120.bin.
 4. Įkiškite atminties kortelę į 1 fotoaparato lizdą ir įjunkite fotoaparatą.
 5. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Network (tinklas) ir patikrinkite, ar nustatyta parametro Network connection (ryšys su tinklu) parinktis Disable (išjungti).
 6. Pasirinkite SETUP MENU (sąrankos meniu) elementą Firmware version (programinės aparatinės įrangos versija) ir atnaujinkite integruotą programinę įrangą vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.
 7. Kai naujinimas baigiamas, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atminties kortelę.
 8. Įsitikinkite, kad įrašyta nauja integruotos programinės įrangos versija.

Pastaba. Jei reikia išsamesnių nurodymų arba informacijos apie įrangą, kuriai reikia naujinio, atsisiųskite toliau nurodytą PDF failą:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Pastaba. Atnaujinti už jus gali Nikon įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Galutinio naudotojo licencinė sutartis

Ši atsisiuntimo paslauga jūsų įrenginyje nepasiekiama.

Galite sau išsiųsti elektroninį laišką su šio atsisiuntimo nuoroda, kad galėtumėte ja pasinaudoti kitame įrenginyje.

PDF formato failus galima peržiūrėti naudojantis nemokama Adobe® Reader® programine įranga.
Atsisiųsti Adobe® Reader®.

Atsisiuntimo centras